Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

Primijećeni su bugovi u prikazu e-obrazaca. Radimo na rješavanju problema. U međuvremenu, upućujemo vas na namjenske stranice ako trebate informacije ili savjet.

U tijeku su prijave za četvrtu radionicu za ponovne korisnike podataka s TED-a, koja će se održati 14. prosinca 2023.

Roba - 41275-2020

Submission deadline has been amended by:  108538-2020
28/01/2020    S19

Hrvatska-Zagreb: Motorna vozila za prijevoz robe

2020/S 019-041275

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 61817894937
Poštanska adresa: Avenija Dubrovnik 15
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr
Telefon: +385 16503788
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.zagreb.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0003210
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Dostavna i teretna vozila za potrebe podružnice Gradska groblja, Zrinjevac i Zagrebačke ceste

Referentni broj: 2019-2770
II.1.2)Glavna CPV oznaka
34130000 Motorna vozila za prijevoz robe
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Točka 2.1. DON-a.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 8 900 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Malo univerzalno vozilo sa samopodizaćem kontejnera i platformom za rad na visini

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34130000 Motorna vozila za prijevoz robe
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
II.2.4)Opis nabave:

Točka 2.1. DON-a.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Točka 6.5. DON-a / Ponder: Točka 6.5. DON-a
Cijena - Ponder: Točka 6.5. DON-a
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 000 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Teretno vozilo ukupne mase 6,5-7 t

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34130000 Motorna vozila za prijevoz robe
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
II.2.4)Opis nabave:

Točka 2.1. DON-a.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Točka 6.5. DON-a / Ponder: Točka 6.5. DON-a
Cijena - Ponder: Točka 6.5. DON-a
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 400 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Autoljestve dužine teleskopa do 22 m

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34130000 Motorna vozila za prijevoz robe
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
II.2.4)Opis nabave:

Točka 2.1. DON-a.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Točka 6.5. DON-a / Ponder: Točka 6.5. DON-a
Cijena - Ponder: Točka 6.5. DON-a
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 500 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Teretno vozilo ukupne mase 26 t

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34130000 Motorna vozila za prijevoz robe
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
II.2.4)Opis nabave:

Točka 2.1. DON-a.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Točka 6.5. DON-a / Ponder: Točka 6.5. DON-a
Cijena - Ponder: Točka 6.5. DON-a
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 200 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Teretno dvoosovinsko vozilo - trostrani kiper s opremom za zimsku službu

Grupa br.: 5
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34130000 Motorna vozila za prijevoz robe
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
II.2.4)Opis nabave:

Točka 2.1. DON-a.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Točka 6.5. DON-a / Ponder: Točka 6.5. DON-a
Cijena - Ponder: Točka 6.5. DON-a
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 800 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Teretno vozilo - tegljač s labudicom za teške terete

Grupa br.: 6
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34130000 Motorna vozila za prijevoz robe
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
II.2.4)Opis nabave:

Točka 2.1. DON-a.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Točka 6.5. DON-a / Ponder: Točka 6.5. DON-a
Cijena - Ponder: Točka 6.5. DON-a
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 000 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 24/02/2020
Lokalno vrijeme: 09:30
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 24/02/2020
Lokalno vrijeme: 09:30
Mjesto:

Avenija Dubrovnik 15, dvorana 101, I. kat, Zagreb, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
23/01/2020