Došlo je do tehničke greške koja utječe na prikaz URL-ova u obavijestima e-obrazaca. Nastojimo što prije riješiti taj problem. U međuvremenu predlažemo da uklonite zarez (ili eventualne druge posebne znakove) na kraju URL-a. Ispričavamo se zbog neugodnosti.

Roba - 41578-2016

Prikaži smanjeni prikaz

06/02/2016    S26

Hrvatska-Varaždin: Dizelsko gorivo

2016/S 026-041578

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Čistoća d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 02371889218
Poštanska adresa: Ognjena Price 13
Mjesto: Varaždin
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Služba ekonomsko informatičkih poslova
Na pažnju (osoba za kontakt): Antonia Ribić, Franjo Rajner, Senka Žitnjak
E-pošta: aribic@cistoca-vz.hrfrajner@cistoca-vz.hrsenka.zitnjak@jelakovic.com
Telefon: +385 42660313/+385 912414567/+385 42421588
Telefaks: +385 42660312

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: www.cistoca-vz.hr

Adresa profila kupca: www.cistoca-vz.hr

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+002-0002156

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Drugo: skupljanje otpada za potrebe drugih, prijevoz otpada itd.
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Nabava dizel goriva.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Mjesto isporuke su benzinske postaje ponuditelja na području grada Varaždina.
Ponuditelj mora omogućiti opskrbu dizelskim gorivom na najmanje 2 benzinske postaje na području grada Varaždina.
Ponuditelj je dužan popuniti i dostaviti obrazac Popis benzinskih postaja kojima raspolaže na području grada Varaždina te obrazac ovjeriti pečatom i potpisom ovlaštene osobe (Obrazac VII.).
Benzinske postaje ne moraju biti u vlasništvu ponuditelja, niti isključivo pripadati njegovoj maloprodajnoj mreži međutim ponuditelj mora dokazati naručitelju da benzinske postaje ima na raspolaganju.

NUTS kod HR014 Varaždinska županija

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u godinama: 2

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 3 000 000 HRK
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Predmet nabave je dizel gorivo – eurodizel BS prema popisu vrste i količine navedene u prilogu obrasca troškovnik za nabavu goriva u 2016. godini (Obrazac I.).
Ponuđeno gorivo mora zadovoljavati uvjete utvrđene propisima o kakvoći goriva i drugim propisima koji su na snazi u Republici Hrvatskoj u vrijeme isporuke goriva naručitelja.
Detaljan opis predmeta nabave nalazi se u troškovniku (Obrazac I.).
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

09134200 Dizelsko gorivo

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Sukladno članku 4. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN 10/12) u troškovniku (Obrazac I.) je navedena okvirna količina predmeta nabave koja je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje.
Naručitelj se ne obvezuje da će navedene okvirne količine biti realizirane u potpunosti.
Stvarna nabavljena količina robe može biti veća ili manja od predviđene količine. Ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju svih ugovora sklopljenih na temelju okvirnog sporazuma ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.
Predviđena dvogodišnja količina: 440 000 litara.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 3 000 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
14.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude
Za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka u smislu čl. 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi i nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora traži se jamstvo u apsolutnom iznosu od 150 000 HRK. Jamstvo je potrebno dostaviti u formi zadužnice solemnizirane kod javnog bilježnika i mora glasiti na društvo Čistoća d.o.o., Ognjena Price 13, Varaždin, osobni identifikacijski broj (OIB): 02371889218. Jamstvo mora biti valjano najmanje do isteka roka valjanosti ponude (najmanje 90 dana od dana otvaranja ponuda). Ako se ponuditelj usuglasi sa zahtjevom naručitelja za produženje roka valjanosti ponude, jamstvo za ozbiljnost ponude mora se produžiti sukladno produženju roka valjanosti ponude.
Jamstvo za ozbiljnost ponude se dostavlja u izvorniku, u roku za dostavu ponuda, kao sastavni dio ponude u papirnatom obliku ili zasebno.
Jamstvo za ozbiljnost ponude ne smije biti ni na koji način oštećeno (bušenjem, klamanjem i sl.). Naručitelj će odbiti ponudu ponuditelja koji nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude odnosno ako dostavljeno jamstvo nije valjano, a sve sukladno članku 93. stavku 1. točki 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14). Naručitelj se obvezuje vratiti jamstvo za ozbiljnost ponude ponuditelju neposredno nakon završetka postupka javne nabave, a presliku jamstva pohraniti.
Umjesto prethodno navedenog jamstva, ponuditelj može dati jamstvo u vidu novčanog pologa u traženom iznosu od 150 000 HRK uplatom na račun naručitelja broj HR54 2340 0091 1106 2500 7, model: HR 02, poziv na broj: datum uplate – OIB (ponuditelja).
U tom slučaju ponuditelj dokaz o uplati novčanog iznosa prilaže u svojoj ponudi. Dokazom o plaćanju novčanog pologa na temelju kojeg se može utvrditi da je transakcija izvršena smatraju se i neovjerene preslike ili ispisi provedenih naloga za plaćanje, uključujući i onih izdanih u elektroničkom obliku.
Način dostave jamstva za ozbiljnost ponude – zadužnice – kod elektroničke dostave ponuda propisan je u točki 7.3. ove dokumentacije.
14.2. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza – odabrani ponuditelj dužan je dostaviti jamstvo za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi prilikom sklapanja pojedinačnih ugovora. Jamstvo mora biti u obliku bankarske garancije koja mora biti neopoziva, bezuvjetna, „na prvi poziv” i „bez prigovora” te glasiti na naručitelja. Jamstvo mora biti u visini 10 % od ukupne vrijednosti svakog pojedinačnog ugovora sa pripadajućim PDV-om. Navedeno jamstvo odabrani ponuditelj je dužan dostaviti u roku od 10 dana od dana potpisa prvog pojedinačnog ugovora s rokom važenja za 30 dana dužim od ugovorenog krajnjeg roka izvršenja dotičnog ugovora.
Prilikom sklapanja drugog pojedinačnog ugovora temeljem potpisanog okvirnog sporazuma, ponuditelj će dostaviti jamstvo za uredno izvršenje drugog ugovora također u iznosu od 10 % od ukupne vrijednosti drugog ugovora s PDV-om. Navedeno jamstvo odabrani ponuditelj je također dužan dostaviti u roku od 10 dana od dana potpisa drugog pojedinačnog ugovora s rokom važenja za 30 dana dužim od ugovorenog krajnjeg roka izvršenja ugovora.
Jamstvo se daje za slučaj da ponuditelj ne ispuni obveze iz ugovora, neuredno ih ispuni ili ih ispuni nepravovremeno.
Ponuditelj je obvezan u sklopu ponude dostaviti Izjavu o dostavi jamstava za uredno ispunjenje prvog i drugog godišnjeg ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza koja mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe ponuditelja i ovjerena pečatom ponuditelja. Nije potrebna ovjera potpisa kod javnog bilježnika.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Točka 13. dokumentacije za nadmetanje.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 3. Razlozi isključenja ponuditelja
Obvezni razlozi isključenja ponuditelja te dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje:
Javni naručitelj je obavezan isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave:
3.1.1. Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona („‚Narodne novine‘”, br. 110/1997, 27/1998, 50/2000, 129/2000, 51/2001, 111/2003, 190/2003, 105/2004, 84/2005, 71/2006, 110/2007, 152/2008, 57/2011, 77/2011 i 143/2012).
Gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta.
Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. Nije potrebna ovjera kod javnog bilježnika. Dovoljan je potpis osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta te ovjera pečatom. Primjerak izjave nalazi se u Obrascu V.
Javni naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz čl. 67. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.
Ako nije u mogućnosti pribaviti potvrdu iz članka 67. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) radi provjere okolnosti iz članka 67. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), javni naručitelj može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
— dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili
— jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz članka 67. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) ili
— izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz članka 67. stavka 5. točke 1. i točke 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz članka 67. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14).
3.1.2. Ako gospodarski subjekt nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe). Za potrebe utvrđivanja traženih okolnosti gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostavlja:
a) potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili
b) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz čl. 67. stavka 3. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) ili
c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz članka 67. stavka 3. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) ili jednakovrijedni dokument iz članka 67. stavka 3. točke 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14).
3.1.3. Ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno s odjeljkom 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14).
U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u priloženim dokumentima sukladno s odjeljkom 4. Zakona o javnoj nabavi, naručitelj se može obratiti nadležnim tijelima radi dobivanja informacija o ponuditelju.
Naručitelj će isključiti iz postupka javne nabave ponuditelja koji je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata kojima dokazuje da ne postoje razlozi isključenja odnosno da ispunjava uvjete sposobnosti izvršenja predmeta nabave.
4. Odredbe o sposobnosti ponuditelja
4.1. Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja te dokumenti kojima dokazuju sposobnost:
4.1.1. Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.
Upis u registar iz točke 4.1.1. ponuditelj dokazuje odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
Izvod ili izjava kojim se dokazuje sposobnost ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
4.1.2. Važeća dozvola Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) za obavljanje energetske djelatnosti trgovine na veliko naftnim derivatima sukladno Zakonu o energiji (NN 120/12,14/14, 95/15, 102/15). Tražena dozvola mora biti važeća u trenutku otvaranja ponuda te se mora održavati na snazi kroz cijelo vrijeme trajanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma.
4.1.3. Važeća suglasnost Ministarstva gospodarstva za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za gorivo koje je predmet nabave sukladno Uredbi o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu robu (NN 47/14, 62/15). Tražena suglasnost mora biti važeća u trenutku otvaranja ponuda te se mora održavati na snazi kroz cijelo vrijeme trajanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 4.2. Ponuditelj je obvezan dostaviti slijedeće dokumente i zadovoljiti minimalne razine financijske sposobnosti:
4.2.1. Dokaz o solventnosti: dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta (BON-2 ili SOL-2), za glavni račun ili status 1, kojim gospodarski subjekt dokazuje da mu u prethodnih 6 mjeseci, glavni račun nije bio blokiran više od 8 dana neprekidno, a ukupno više od 15 dana te da nema evidentiranih obveza za čije podmirenje nema pokriće na računu.
Datum od kojeg se računa ispunjavanje postavljenog uvjeta financijske sposobnosti iz ove točke može biti bilo koji datum nakon početka postupka javne nabave, odnosno ponuditelj može pribaviti dokument kojim dokazuje ispunjavanje postavljenog uvjeta bilo koji dan nakon početka postupka javne nabave, od kojeg datuma će se računati ispunjavanje postavljenog uvjeta. Procjena je naručitelja da blokada duža od 8 dana, odnosno ukupno više od 15 dana u prethodnih 6 mjeseci, može ugroziti ponuditeljevu sposobnost podmirivanja svih obveza koje nastaju kao rezultat poslovnih procesa, a pretpostavka su za pravodobno izvršenje radova.
Gospodarski subjekti prilikom dokazivanja financijske sposobnosti, mogu se, po potrebi osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati naručitelju da će imati na raspolaganju nužne resurse, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata u tu svrhu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja se može osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.
Ako iz opravdanog razloga gospodarski subjekt nije u mogućnosti dostaviti dokument o financijskoj sposobnosti koji je naručitelj tražio ovom točkom, financijsku sposobnost može dokazati i bilo kojim drugim dokumentom.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
4.3. Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti ponuditelja te dokumenti kojima se dokazuje sposobnost
4.3.1. Popis ugovora o isporuci robe, izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži iznos, datum isporuke robe i naziv druge ugovorne strane. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.
Dostavlja se: Gospodarski subjekt mora dokazati da je uredno izvršio najmanje jedan ili više ugovora o isporuci robe kao što je ovaj predmet nabave čiji zbrojeni iznos je isti ili veći od polovice procijenjene vrijednosti predmeta nabave (1 500 000 HRK bez PDV-a).
Popis ugovora se nalazi u obrascu IX. koji je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje. Ponuditelj je dužan za ugovore navedene u obrascu Popis ugovora, dostaviti potvrde o izvršenim ugovorima iz kojih je razvidno da je ponuditelj uredno izvršio ugovore o isporuci iste ili slične robe kako je zatraženo ovom dokumentacijom za nadmetanje.
Gospodarski subjekti mogu se, po potrebi osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati naručitelju da će imati na raspolaganju nužne resurse, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata u tu svrhu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja se može osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
E-VV-2/2016
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
17.3.2016 - 12:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 90 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 17.3.2016 - 12:00

Mjesto:

Varaždin, Ognjena Price 13.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Nacionalni registracijski broj: 95857869241
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Žalba se izjavljuje u roku 10 dana i to od dana:
1. objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje te dodatne dokumentacije ako postoji;
2. objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije;
3. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda;
4. primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 014559930
Telefaks: +385 014559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.5)Datum slanja ove objave:
3.2.2016