Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 41742-2021

27/01/2021    S18

Polska-Ruda Śląska: Usługi utrzymania parków

2021/S 018-041742

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 6410005514
Adres pocztowy: 1 Maja 218
Miejscowość: Ruda Śląska
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 41-710
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Robert Dryja
E-mail: zamowienia@mpgm.com.pl
Tel.: +48 322420133
Faks: +48 322420881
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.mpgm.com.pl
Adres profilu nabywcy: https://mpgm.com.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.mpgm.com.pl/przetargi.php?przetargi_menu_id=2
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka prawa handlowego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie nieruchomościami

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa utrzymania parków, zieleńców, miejskich terenów zieleni i zieleni w pasach drogowych w dzielnicach: Halemba, Orzegów, Godula, Ruda, Kochłowice, Bykowina, Nowy Bytom, Chebzie w Rudzie Śląskiej

Numer referencyjny: EZ/01/U/PN/2021
II.1.2)Główny kod CPV
77313000 Usługi utrzymania parków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania parków, zieleńców, miejskich terenów zieleni i zieleni w pasach drogowych w dzielnicach: Halemba, Orzegów, Godula, Ruda, Kochłowice, Bykowina, Nowy Bytom, Chebzie w Rudzie Śląskiej.

Zamówienie dzieli się na 3 następujące zadania:

— zadanie nr 1 – usługa utrzymania parków, zieleńców, miejskich terenów zieleni i zieleni w pasach drogowych w dzielnicy Halemba w Rudzie Śląskiej – przedmiot zamówienia – załącznik nr 1.1 do SIWZ,

— zadanie nr 2 – usługa utrzymania zieleni w pasach drogowych w dzielnicach Orzegów, Godula, Ruda w Rudzie Śląskiej – przedmiot zamówienia – załącznik nr 1.2 do SIWZ,

— usługa utrzymania parków, zieleńców, miejskich terenów zieleni i zieleni w pasach drogowych w dzielnicach Kochłowice, Bykowina oraz zieleni w pasach drogowych w dzielnicach Nowy Bytom, Chebzie w Rudzie Śląskiej – przedmiot zamówienia – załącznik nr 1.3 do SIWZ.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie miasto Ruda Śląska.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 259 974.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługa utrzymania parków, zieleńców, miejskich terenów zieleni i zieleni w pasach drogowych w dzielnicy Halemba w Rudzie Śląskiej

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77313000 Usługi utrzymania parków
77314100 Usługi w zakresie trawników
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77342000 Przycinanie żywopłotów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ruda Śląska.

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługa utrzymania parków, zieleńców, miejskich terenów zieleni i zieleni w pasach drogowych w dzielnicy Halemba w Rudzie Śląskiej – przedmiot zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: wysokość kary umownej / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 36 500.83 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W przypadku niewyczerpania w całości środków, które zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, w okresie obowiązywania umowy zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na wydłużeniu terminu wykonywania umowy dodatkowo do 6 miesięcy. Wykonawca nie może odmówić wykonania umowy w zakresie objętym opcją, o ile tylko zamawiający złoży oświadczenie (pisemne albo w postaci elektronicznej – opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności) o skorzystaniu z niej, na co najmniej 2 miesiące przed upływem terminu obowiązywania umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługa utrzymania parków, zieleńców, miejskich terenów zieleni i zieleni w pasach drogowych w dzielnicy Halemba w Rudzie Śląskiej

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77313000 Usługi utrzymania parków
77314100 Usługi w zakresie trawników
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77342000 Przycinanie żywopłotów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ruda Śląska.

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługa utrzymania parków, zieleńców, miejskich terenów zieleni i zieleni w pasach drogowych w dzielnicy Halemba w Rudzie Śląskiej – przedmiot zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: wysokość kary umownej / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W przypadku niewyczerpania w całości środków, które zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, w okresie obowiązywania umowy zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na wydłużeniu terminu wykonywania umowy dodatkowo do 6 miesięcy. Wykonawca nie może odmówić wykonania umowy w zakresie objętym opcją, o ile tylko zamawiający złoży oświadczenie (pisemne albo w postaci elektronicznej – opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności) o skorzystaniu z niej, na co najmniej 2 miesiące przed upływem terminu obowiązywania umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługa utrzymania parków, zieleńców, miejskich terenów zieleni i zieleni w pasach drogowych w dzielnicy Halemba w Rudzie Śląskiej

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77313000 Usługi utrzymania parków
77314100 Usługi w zakresie trawników
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77342000 Przycinanie żywopłotów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ruda Śląska.

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługa utrzymania parków, zieleńców, miejskich terenów zieleni i zieleni w pasach drogowych w dzielnicy Halemba w Rudzie Śląskiej – przedmiot zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: wysokość kary umownej / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W przypadku niewyczerpania w całości środków, które zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, w okresie obowiązywania umowy zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na wydłużeniu terminu wykonywania umowy dodatkowo do 6 miesięcy. Wykonawca nie może odmówić wykonania umowy w zakresie objętym opcją, o ile tylko zamawiający złoży oświadczenie (pisemne albo w postaci elektronicznej – opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności) o skorzystaniu z niej, na co najmniej 2 miesiące przed upływem terminu obowiązywania umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, zostały określone w załączniku nr 3 do SWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ (integralna część SWZ).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Zamawiający zgodnie z treścią art. 138 ust. 2 pkt 2 Pzp skraca termin składania ofert na termin krótszy niż termin określony w art. 138 ust. 2 Pzp, nie krótszy jednak niż 15 dni, m.in. gdyż zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione. Pilna potrzeba wykonania zamówienia wiąże się z zapewnieniem systematycznego wykonywania niezbędnych prac po okresie zimowym oraz utrzymanie bezpieczeństwa w użytkowaniu parków, terenów zielonych, a także wyeliminowania pozimowego zagrożenia w pasach drogowych. Zadania dotyczą właściwego utrzymania obiektów małej architektury, a w szczególności zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników np. place zabaw, siłownie, strefy aktywności, nadzoru nad ich właściwym stanem technicznym, zapobiegania dewastacji urządzeń i obiektów, wykonywania napraw urządzeń zabawowych.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/02/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 08/05/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 11/02/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 04587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/01/2021