Tjenesteydelser - 41791-2019

28/01/2019    S19

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2019/S 019-041791

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: HOFOR A/S
CVR-nummer: 10073022
Postadresse: Ørestads Boulevard 35
By: København S
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Joachim Machholm
E-mail: jmac@hofor.dk
Telefon: +45 27953819
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.hofor.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/338688
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=229986&B=HOFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=229986&B=HOFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Varme, Vand, Spildevand og Bygas

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

SAP - Drift og vedligeholdelse af HOFORs afregningssystem

Sagsnr.: 24.02-00972
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

HOFOR A/S ønsker at indgå en drift- og vedligeholdelsesaftale omkring kunde- og afregningssystemet SAP IS-U. SAP IS-U anvendes i HOFOR til opkrævning af forbrugsafregning på henholdsvis Varme, Vand, Spildevand og Bygas.

Ved drift og vedligeholdelse forstås varetagelse af applikationssupport, applikationsvedligehold, customisering / nyudvikling på SAP IS-U platformen, samt varetagelse af SAP Basis opgaver.

I øvrigt henvises til Kontraktudkastet samt bilag.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72250000 System- og supporttjenester
72260000 Programmelrelaterede tjenester
72261000 Programmelsupport
72267000 Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

København S

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

HOFOR A/S ønsker at indgå en drift- og vedligeholdelsesaftale omkring kunde- og afregningssystemet SAP IS-U.

SAP IS-U anvendes i HOFOR til opkrævning af forbrugsafregning på henholdsvis Varme, Vand, Spildevand og Bygas. Ved drift og vedligeholdelse forstås varetagelse af applikationssupport, applikationsvedligehold, customisering / nyudvikling på SAP IS-U platformen, samt varetagelse af SAP Basis opgaver.

I øvrigt henvises til Kontraktudkastet samt bilag.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelse af Kontrakten - Kontrakten, kan forlænges med 12 måneder 3 gange, med mindst 6 måneders varsel, jf. Kontraktens punkt 54.1.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

HOFOR vil udvælge 3 ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Såfremt der modtages flere konditionsmæssige ansøgninger end ovenfor, vil HOFOR foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere.

HOFOR vil på baggrund af referencelisterne udvælge de ansøgere, der har den erfaring, som i størst mulig grad svarer til den udbudte opgave. For ansøgere der baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, vil udvælgelse ske på baggrund af samtlige af de referencer der er fremsendt i forbindelse med ansøgningen, jf. dog pkt. 3.1.

De enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave vil vægte højest, og antallet af referencer vil være sekundært for udvælgelsen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Leverandøren skal stille HP Application Lifecycle Management (ALM) minimum ver. 12 til rådighed for Kunden, inkl. support. For yderligere informationer henvises til Kontraktbilag 17.c

K-3 Datamigrering:

Leverandør skal forestå migrering af Kundens testmateriale (Krav, testbetingelser og testcases) fra den afgivne leverandøres HP Lifecycle Management (ALM) over i den tilbudte Option uden tab af data.

K-4 Support:

Leverandøren skal tilbyde Support af løsningen til HOFORs Superbrugere.

Leverandøren skal tilbyde konfiguration af Standardprogrammelet. Herunder men ikke begrænset til:

- Oprettelse/tilpasning af roller/rettigheder,

- Defect workflow opsætning,

- Test releases og cycles,

- Tilpasning af input felter,

- Dashboards.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

HOFOR lægger i udvælgelsen af ansøgere vægt på, at ansøger har den tilstrækkelige økonomiske og finansielle kapacitet til at løfte aftalen.

Hvis ansøger ikke har været etableret i 3 år, skal der oplyses nøgletal for den tid ansøger har været etableret. Mindstekrav vil da kun gælde for den tid, ansøger har været etableret.

For sammenslutninger af virksomheder (fx et konsortium) beregnes sammenslutningens soliditetsgrad og overskudsgrad som hhv. sammenslutningens samlede egenkapitals værdi i forhold til sammenslutningens samlede aktiver, udregnet i procent og sammenslutningens samlede resultat før skat i forhold til sammenslutningens samlede omsætning, udregnet i procent.

Såfremt ansøger baserer sig på andre virksomheders økonomiske formåen, beregner HOFOR ansøgers soliditetsgrad og overskudsgrad hhv. som ansøgers og disse andre virksomheders samlede egenkapitals værdi i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Og som ansøgers og disse andre virksomheders samlede resultat før skat i forhold til ansøgers og disse andre virksomheders samlede omsætning, udregnet i procent.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal mindst opfylde følgende:

— Soliditetsgraden for de seneste 3 disponible regnskabsår skal være positiv,

— Overskudsgraden for de seneste 3 disponible regnskabsår skal være positiv.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

HOFOR stiller følgende krav til tilbudsgivers tekniske og faglige formåen:

Til brug for evalueringen af teknisk og faglig formåen skal ansøger i ESPD’et oplyse ansøgerens mest betydelige leverancer på lignende aftaler, der er udført inden for de seneste 3 år. Ansøger kan vedlægge referenceblade eller lignende bilag, der beskriver og illustrerer referencerne, såfremt der henvises hertil i ESPD’et.

For hver reference, bør tilbudsgiver angive følgende i referencelisten:

I. Angivelse af hvilke(n) kategori(er) referencen vedrører,

II. Navn på Ordregiver,

III. Hvilke moduler/komponenter der er udført drift og/eller vedligehold på,

IV. Om ansøger har foretaget udvikling på en SAP IS-U løsning,

V. Varigheden af de for referencen relevante opgaver,

VI. Hvilken rolle den bydende konkret havde i forbindelse med opgaverne, herunder f.eks. om den bydende har udført udvikling, projektledelse, analyse eller design mm.

Udvælgelse (ESPD del V/Referenceliste):

HOFOR vil udvælge 3 ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Såfremt der modtages flere konditionsmæssige ansøgninger end ovenfor, vil HOFOR foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. HOFOR vil på baggrund af referencelisterne udvælge de ansøgere, der har den erfaring, som i størst mulig grad svarer til den udbudte opgave. For ansøgere der baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, vil udvælgelse ske på baggrund af samtlige af de referencer der er fremsendt i forbindelse med ansøgningen.

De enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave vil vægte højest, og antallet af referencer vil være sekundært for udvælgelsen.

III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

I henhold til udbudsmaterialet.

III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

I henhold til udbudsmaterialet.

III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retlige form.

Hvis tilbud afgives af et konsortium eller partnerskab omfattende flere ansvarlige tilbudsgivere, skal de juridiske personer hver især angives klart og entydigt, og der skal derudover angives en fælles befuldmægtiget (projektansvarlig), som HOFOR med bindende virkning for konsortiet kan indgå aftale med.

Deltagerne hæfter solidarisk. Såfremt et konsortium eller partnerskab får tildelt kontrakten, skal hvert medlem af konsortiet eller partnerskabet afgive skriftlig erklæring om solidarisk hæftelse for kontraktens opfyldelse. Et eksempel på en sådan erklæring er vedlagt udbudsmaterialet

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

I henhold til udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/02/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 19/02/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

Der henvises til udbudsbetingelserne

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr.593 af 2.6.2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagensindbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/01/2019