Usluge - 41986-2019

29/01/2019    S20

Španjolska-Alicante: Tečajevi i pojedinačne certifikacije za sustave upravljanja i upravljanje projektima

2019/S 020-041986

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)
Nacionalni registracijski broj: V-03965324
Poštanska adresa: Avenida de Europa, 4
Mjesto: Alicante
NUTS kod: ES521 Alicante/Alacant
Poštanski broj: 03008
Država: Španjolska
E-pošta: procurement@euipo.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4393
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4393
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Tečajevi i pojedinačne certifikacije za sustave upravljanja i upravljanje projektima

Referentni broj: AO/024/17
II.1.2)Glavna CPV oznaka
80500000 Usluge izobrazbe
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Ovim postupkom nabave traže se vanjski pružatelji usluga za osposobljavanje i certifikaciju o praksama upravljanja projektima i sustavima upravljanja za osoblje EUIPO-a i osoblje nacionalnih ureda za intelektualno vlasništvo država članica EU-a.

Poziv na nadmetanje podijeljen je u 2 grupe. Opseg okvirnih ugovora koji se dodjeljuju obuhvaća sljedeća područja:

Grupa 1: Tečajevi za upravljanje projektima i pojedinačne certifikacije: osposobljavanje i certificiranje za upravljanje projektima obuhvaća pružanje potrebnog materijala i usluga kako bi se osoblju EUIPO-a i nacionalnim IPO-ima EU-a omogućilo dobivanje certifikata za upravljanje projektima.

Grupa 2: Tečajevi za sustave upravljanja i pojedinačne certifikacije: osposobljavanje i certificiranje za sustave upravljanja obuhvaća pružanje potrebnog materijala i usluga kako bi se osoblju EUIPO-a i nacionalnim IPO-ima EU-a omogućilo dobivanje pojedinačnih certifikata za sustave upravljanja.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 735 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Tečajevi za upravljanje projektima i pojedinačne certifikacije

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
80500000 Usluge izobrazbe
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Države članice EU-a i sjedište EUIPO-a u Alicanteu (Španjolska).

II.2.4)Opis nabave:

Osposobljavanje i certificiranje za upravljanje projektima obuhvaća pružanje potrebnog materijala i usluga kako bi se osoblju EUIPO-a i nacionalnim IPO-ima EU-a omogućilo dobivanje certifikata za upravljanje projektima, a osobito pružanje:

— potrebnog materijala za osposobljavanje (uključujući službene priručnike i službenu verziju normi),

— usluge e-učenja,

— osobnog osposobljavanja,

— službenog certifikacijski ispit Prince2 (putem interneta i na papiru).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 166 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Tečajevi za sustave upravljanja i pojedinačne certifikacije

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
80500000 Usluge izobrazbe
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Države članice EU-a i sjedište EUIPO-a (Alicanteu, Španjolska).

II.2.4)Opis nabave:

Tečajevi i certificiranje za sustave upravljanja obuhvaća pružanje potrebnog materijala i usluga kako bi se osoblju EUIPO-a i nacionalnim IPO-ima EU-a omogućilo dobivanje pojedinačnih certifikata za sustave upravljanja, a osobito pružanje:

— potrebnog materijala za osposobljavanje (uključujući službene priručnike i službenu verziju normi),

— osobnog osposobljavanja,

— službenog ispita IRCA, PECB ili jednakovrijednog certifikata.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 569 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata
Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 3
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 04/03/2019
Lokalno vrijeme: 13:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 06/03/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

EUIPO: Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, ŠPANJOLSKA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Svaki ponuditelj može poslati do 2 predstavnika. Uredu je potrebno dostaviti imena i brojeve identifikacijskih isprava posjetitelja, faksom na +34 965138500 ili e-poštom na procurement@euipo.europa.eu do 28.2.2019.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:

Dokumentacija za nadmetanje bit će dostupna za preuzimanje na adresi navedenoj u odjeljku I.3). Internetska se stranica redovito ažurira, a odgovornost je ponuditelja redovito provjeravati nove sadržaje, izmjene ili odgovore na pitanja tijekom trajanja nadmetanja.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxemburg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Poštanska adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: 67001
Država: Francuska
E-pošta: eo@ombudsman.europa.eu
Internetska adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe ili, u slučaju izostanka obavijesti, od dana primanja dotičnih okolnosti na znanje.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
22/01/2019