Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Služby - 42014-2019

29/01/2019    S20

Portugalsko-Lisboa: Upratovacie služby pre priestory Domu EÚ v Lisabone, Portugalsko

2019/S 020-042014

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Representation in Portugal
Poštová adresa: Largo Jean Monnet, nº1 – 10º
Mesto/obec: Lisboa
Kód NUTS: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
PSČ: 1269-068
Štát: Portugalsko
Kontaktná osoba: Head of Administration
E-mail: COMM-REP-LIS-CONCURSOS@ec.europa.eu
Telefón: +351 213509800
Fax: +351 213509801
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/portugal/home_pt
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/representations/index_en.htm
I.3)Komunikácia
Prístup k súťažným dokumentom je obmedzený. Ďalšie informácie môžete získať na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4386
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4386
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii. Neobmedzený a plný priamy prístup k týmto nástrojom a zariadeniam je možný bezplatne na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4386
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Upratovacie služby pre priestory Domu EÚ v Lisabone, Portugalsko

Referenčné číslo: PR/2018-15-INF/LIS
II.1.2)Hlavný kód CPV
90910000 Upratovacie služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Zastúpenie Európskej komisie v Lisabone, Portugalsko, ktoré koná aj v mene Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu, hľadá poskytovateľa upratovacích služieb pre priestory Domu EÚ v Lisabone, Portugalsko.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 248 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
90911200 Čistenie (upratovanie) budov
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Európska komisia, Directorate General Communication, Representation in Portugal, Largo Jean Monnet, nº 1 – 10º, 1269-068 Lisboa, PORTUGALSKO.

II.2.4)Opis obstarávania:

Upratovacie služby pre Dom EÚ v Lisabone, Portugalsko, vrátane štandardných upratovacích služieb, mimoriadnych upratovacích služieb, zberu a odvozu odpadu a dodávok tovaru.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 62 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Zákazka sa môže obnoviť najviac 3-krát na obdobie maximálne 4 rokov.

II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 20
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:

Počet záujemcov nie je obmedzený.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Ponuky môžu predložiť zoskupenia poskytovateľov služieb aj bez nadobudnutia určitej právnej formy pred pridelením zákazky. Ak sa zákazka pridelí zoskupeniu, môže byť požiadané o vytvorenie príslušnej právnej formy, aby bolo zodpovedné za prijímanie spracovania platieb pre členov zoskupenia, ako aj za riadenie a koordináciu služby.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Platba za služby (štandardné služby a mimoriadne služby) sa uskutoční každý mesiac spôsobom uvedeným v návrhu zmluvy po predložení náležitej faktúry vystavenej v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a všetkých dôkazných dokumentov uvádzajúcich služby vykonané počas daného mesiaca a najmä písomnej žiadosti obstarávateľa o výnimočné mimoriadne služby.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 28/02/2019
Miestny čas: 17:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 15/03/2019
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Súdneho dvora Európskej únie
Poštová adresa: Boulevard Konrad Adenauer
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Všeobecný súd Súdneho dvora Európskej únie
Poštová adresa: Boulevard Konrad Adenauer
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
22/01/2019