Služby - 42397-2022

26/01/2022    S18

Portugalsko-Lisabon: Poradenské služby pre asistenčnú službu IKT agentúry EMSA

2022/S 018-042397

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2021/S 253-672023)

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA)
Poštová adresa: Praça Europa 4
Mesto/obec: Lisbon
Kód NUTS: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
PSČ: 1249-206
Štát: Portugalsko
E-mail: OPEN262021@emsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://emsa.europa.eu

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Poradenské služby pre asistenčnú službu IKT agentúry EMSA

Referenčné číslo: EMSA/OP/26/2021
II.1.2)Hlavný kód CPV
72253000 Poradenské prezenčné (nápoveda) a podporné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tohto obstarávania je uzatvoriť rámcovú zmluvu o poskytovaní služby na 1 rok s možnosťou predĺženia o ďalší rok s dodávateľom na poradenské služby pre asistenčnú službu IKT agentúry EMSA.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
21/01/2022
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 253-672023

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 28/01/2022
Miestny čas: 16:00
má byť:
Dátum: 11/02/2022
Miestny čas: 16:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
Dátum: 01/02/2022
Miestny čas: 11:00
má byť:
Dátum: 15/02/2022
Miestny čas: 11:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: