Roboty budowlane - 42440-2022

Submission deadline has been amended by:  113703-2022
26/01/2022    S18

Polska-Warszawa: Roboty budowlane

2022/S 018-042440

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie - Państwowy Instytut Badawczy
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. W. K. Roentgena 5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-781
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Zbigniew Skrzypek
E-mail: zbigniew.skrzypek@pib-nio.pl
Tel.: +48 225709463
Faks: +48 225709463
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pib-nio.pl
Adres profilu nabywcy: www.pib-nio.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytut Badawczy
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania z kotłowni na funkcję biurową, techniczną i warsztatową części budynku kotłowni na terenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Pa

Numer referencyjny: PN-6/22/ZS
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: obejmujących:

1.1. wykonanie robót budowlanych szczegółowo określonych:

a) Dokumentacją Projektową (Projektem Budowlanym i Projektami Wykonawczymi) - Załącznik nr 2 do SWZ;

b) Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (dalej: „STWiOR") - Załącznik nr 3 do SWZ;

c) Przedmiarami - Załącznik nr 4 do SWZ;

d) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym technicznych i Prawa budowlanego;

e) warunkami wynikającymi z pozwoleń administracyjnych;

f) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm, Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót;

1.2 zorganizowanie i przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prób, badań i odbiorów, w tym również zorganizowanie i udział w odbiorach przeprowadzanych przez instytucje zewnętrzne (np. Inspektor Nadzoru Budowlanego, Inspektor Sanitarny, Urząd Dozoru Technicznego itd.), w tym w szczególności zorganizowaniu i przeprowadzeniu procedury dopuszczenia

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111300 Roboty rozbiórkowe
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45223100 Montaż konstrukcji metalowych
45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262500 Roboty murarskie i murowe
45320000 Roboty izolacyjne
45430000 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000 Roboty malarskie i szklarskie
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie ul. W.K. Roentgena 5

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: obejmujących:

1.1. wykonanie robót budowlanych szczegółowo określonych:

a) Dokumentacją Projektową (Projektem Budowlanym i Projektami Wykonawczymi) - Załącznik nr 2 do SWZ;

b) Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (dalej: „STWiOR") - Załącznik

nr 3 do SWZ;

c) Przedmiarami - Załącznik nr 4 do SWZ;

d) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym technicznych i Prawa budowlanego;

e) warunkami wynikającymi z pozwoleń administracyjnych;

f) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm, Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót;

1.2 zorganizowanie i przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prób, badań i odbiorów, w tym również zorganizowanie i udział w odbiorach przeprowadzanych przez instytucje zewnętrzne (np. Inspektor Nadzoru Budowlanego, Inspektor Sanitarny, Urząd Dozoru Technicznego itd.), w tym w szczególności zorganizowaniu i przeprowadzeniu procedury dopuszczenia do użytkowania przedmiotu umowy;

1.3 wykonanie w okresie rękojmi i gwarancji wszystkich czynności przewidzianych umową,

a w tym także udziału w przeglądach gwarancyjnych.

1.4 Zamawiający posiada pełne prawa do dysponowania kompletną dokumentacją projektową oraz posiada prawomocne pozwolenie na budowę dla przedmiotowej inwestycji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 10
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, realizowane na dwóch różnych obiektach, polegające na budowie, lub rozbudowie lub przebudowie obiektu kubaturowego w konstrukcji żelbetowej i stalowej o kubaturze co najmniej 5.000 m3 każdy w tym zawierające łącznie pomieszczenia biurowe i techniczno warsztatowe wraz z instalacjami wewnętrznymi, uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu ( dla każdego z obiektów)

b) przedstawi, że podczas realizacji zamówienia publicznego będzie dysponował:

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej która spełnia następujące warunki: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert kierowała co najmniej 2 robotami budowlanymi, realizowanymi na dwóch różnych obiektach, polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie obiektu kubaturowego w konstrukcji żelbetowej i stalowej o kubaturze co najmniej 5.000 m3 każdy w tym zawierające łącznie pomieszczenia biurowe i techniczno warsztatowe wraz z instalacjami wewnętrznymi, uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu ( dla każdego z obiektów).

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych która spełnia następujące warunki: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert kierowała co najmniej 2 robotami budowlanymi, realizowanymi na dwóch różnych obiektach, polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie obiektu kubaturowego w konstrukcji żelbetowej i stalowej o kubaturze co najmniej 5.000 m3 każdy w tym zawierające łącznie pomieszczenia biurowe i techniczno warsztatowe wraz z instalacjami wewnętrznymi, uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu ( dla każdego z obiektów).

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności elektrycznej która spełnia następujące warunki: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert kierowała co najmniej 2 robotami budowlanymi, realizowanymi na dwóch różnych obiektach, polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie obiektu kubaturowego w konstrukcji żelbetowej i stalowej o kubaturze co najmniej 5.000 m3 każdy w tym zawierające łącznie pomieszczenia biurowe i techniczno warsztatowe wraz z instalacjami wewnętrznymi, uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu ( dla każdego z obiektów).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

a) wymagany podmiotowy środek dowodowy:

wykaz wykonanych robót budowlanych wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,

oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty

b) wymagany podmiotowy środek dowodowy:

wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

w szczególności odpowiedzialnych za wykonanie robót, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określone w Załączniku nr 10 do SWZ

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/03/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 01/06/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 04/03/2022
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie ul. Wawelska 15B Dział Zamówień Publicznych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. dokumenty i oświadczenia wymagane do złożenia wraz z ofertą:

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ; 2. Oświadczenie na Formularzu JEDZ - Załącznik nr 5 do SWZ;

3. potwierdzenie wniesienia wadium; 4. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do

reprezentacji Wykonawcy.

II. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona, składa w wyznaczonym

terminie, nie krótszym niż 10 dni od daty wezwania, aktualne na dzień złożenia nw. podmiotowe środki

dowodowe:

1.1 na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP; art. 108

ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego –

sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.

U. z 2021.275 t.j.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi

przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy

kapitałowej – wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ;

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z

opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące

przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem

Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert

Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł

wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP,

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,

a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z

zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne

lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

e) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące

przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru

lub ewidencji;

f) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.

1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa:

• w art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,

• art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem

środka zapobiegawczego,

• art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu

zakłócenie konkurencji,

• art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP,

• 109 ust. 1 pkt 1 PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o

których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170)

– wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ;

Dokumenty podmiotów zagranicznych określone w Rozdz. XIV SWZ

III. Wymagane wadium: Wysokość i sposób złożenia wadium Rozd. XVI SWZ

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02 - 676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: nie dotyczy
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX ustawy Prawo Zamówień Publicznych „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/01/2022