Leveringen - 42495-2019

29/01/2019    S20

Polen-Poznań: Handenontsmettingsmiddel

2019/S 020-042495

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Postadres: ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147
Plaats: Poznań
NUTS-code: PL415 Miasto Poznań
Postcode: 61-545
Land: Polen
Contactpersoon: Monika Pietrzyk
E-mail: zamowienia.publiczne@orsk.ump.edu.pl
Telefoon: +48 618310142/ +48 618310242
Fax: +48 618310107

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.orsk.ump.edu.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.orsk.ump.edu.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa środków dezynfekcyjnych

Referentienummer: SZP/SE/01/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33741300 Handenontsmettingsmiddel
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 – formularz cenowy do SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5a i załącznik nr 5b do SIWZ.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

5. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części, tj.:

Część nr 1: preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni, skóry, narzędzi i myjni dezynfektorów

Część nr 2: preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni, narzędzi (w tym m.in. artroskopów)

Część nr 3: preparaty do rąk i narzędzi

Część nr 4: preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni, skóry

Część nr 5: preparaty do kuchni i myjni dezynfektorów

Część nr 6: preparaty do basenów kąpielowych

6. Ofertę można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części zamówienia.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni, skóry, narzędzi i myjni dezynfektorów

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33741300 Handenontsmettingsmiddel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147, 61-545 Poznań, POLSKA - Magazyn.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Część nr 1: preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni, skóry, narzędzi i myjni dezynfektorów:

1) Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego, powierzchni oraz endoskopów na bazie aktywnego tlenu, bez konieczności stosowania aktywatora. Spektrum działania: B, F (Candida albicans, Aspergillus Niger), V (polio, adeno, rota, HIV, HBV, HCV, noro), M, terrae, M.Avium,M. tuberculosis, S (B. Subtilis, C. Difficile)- wykazujący działanie bójcze w stężeniu od 0,5 %. Stabilność roztworu roboczego- 36 godzin. Preparat przebadany wg norm europejskich: 14 561,14 562,14 563. W cenie pakietu wanna do dezynfekcji 8 - 10 litrów,

2) Gotowy do użycia alkoholowy preparat, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych. Zawierający w składzie min. 2 alkohole alifatyczne (w tym etanol) w ilości min. 60g/100g propanolu z dodatkiem amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych, bez dodatkowych substancji czynnych np. związków amoniowych, aldehydów i innych. Możliwość stosowania do poliwęglanów. Spektrum działania: B (w tym MRSA)-EN 13727, F (Candida Albicans, Aspergillus Niger – EN 13697), Tbc (M.Terrae – EN 14348), V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro) w czasie do 1 min. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirus Polio. Możliwość użycia w pionie żywieniowym, oraz oddziałach dziecięcych. Wyrób medyczny kl. IIA. Bez spryskiwacza,

3) Spryskiwacz do preparatu z pozycji 3,

4) Gotowe do użycia chusteczki o działaniu sporobójczym. Przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchni oraz wyrobów medycznych (w tym sond TEE). Nie zawierające w składzie pochodnych amin, QAC, aldehydów, fenolu, chloru oraz ich pochodnych. Oparte na kwasie nadoctowym, nie wymagające aktywacji. Spektrum działania: B (EN 13727), F (EN 13624), S (EN 14347), S (C. difficile) do 5 min., Tbc (EN 14348), V (EN 14476) do 15 min. Opakowanie 50 szt. chusteczek o wymiarach min. 20x30 cm. Wyrób medyczny kl. IIB,

5) Preparat do mycia higienicznego i chirurgicznego ciała i włosów pacjenta przed zabiegiem operacyjnym. Gotowy do użycia. Syntetyczny, bez zawartości mydła i parabenów. Na bazie laurylosiarczanów. Z dodatkiem kwasu mlekowego i alantoiny. Wykazujący działanie antybakteryjne (w tym E. coli) i przeciwgrzybiczne. Preparat o przyjemnym zapachu przebadany dermatologicznie. Ph ok. 5,0. Kosmetyk,

6) Rękawice do mycia i dezynfekcji ciała pacjenta o pH 5,5, zawierające octenidynę i kwas mlekowy, bez pochodnych guanidyny i triclosanu, gotowe do użycia,

7) Płynny środek do maszynowego mycia kaczek basenów. Preparat zapobiega powstawaniu i usuwa powstałe osady, po wyschnięciu nie zostawia plam i nie pinieni się, posiada bardzo dobrą zgodność materiałową ze stalą szlachetną, aluminium i tworzywami sztucznymi. Zawierający kwasy organiczne, stabilizatory twardości i substancje chroniące przed korozją. Ph 1-3.wyrób medyczny,

8) Preparat mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów. Płynny, w koncentracie, oparty na synergistycznym kompleksie enzymatycznym (enzymy różnych klas) oraz substancji powierzchniowo czynnych, QAC oraz pochodnej guanidyny. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenoli, chloru, związków tlenowych, pochodnych amin. Możliwość użycia w ultradźwiękowych urządzeniach myjących. Spektrum działania: B (EN 14561), F (EN 14562), V (HIV, HBV, HCV - BVDV, Vaccinia) w czasie do 15 min. w stężeniu 0,5 %. Wyrób medyczny, przebadany w fazie II etap II.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach zawartej w postępowaniu umowy.

Szczegółowy opis oraz zakres opcji został określony we wzorze umowy załącznik nr 5a do SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w okresie obowiązywania umowy.

W przypadku skorzystania z prawa opcji, Zamawiający zgłosi to Wykonawcy na adres mailowy wskazany § 3 ust. 1 Umowy.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot opcji w cenach jednostkowych zgodnie z Załącznikiem nr 1 w terminie zgodnie z § 3 ust. 1 i 2.

Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji, lub skorzystanie z niego w niepełnym zakresie nie uprawnia Wykonawcy do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie jednego, kilku lub wszystkich środków dezynfekcyjnych opisanych w Załączniku nr 1.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: cena brutto - waga 60 %, czas dostawy - waga 40 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni i narzędzi (w tym m. in. artroskopów)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33741300 Handenontsmettingsmiddel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147, 61-545 Poznań - MAGAZYN.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Część nr 2: preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni, narzędzi (w tym m.in. artroskopów):

1) Koncentrat myjąco dezynfekujący do dezynfekcji powierzchni sprzętów, posiadający dobre właściwości myjące, rozpuszcza krew, białko, wydzieliny: na bazie poliaminy; nie zawiera aldehydów, aktywnego tlenu, chloru; spektrum działania B z Tbc, F, V (HBV, HIV, HCV, Polio, Adeno) oraz spory (S-Clostridium (Brak sugestii)); czas dezynfekcji do 10 minut; stężenie użytkowe 5 %; możliwości potwierdzenia aktywności roztworu testami paskowymi, aktywność niezanieczyszczonego roztworu roboczego ważna tak długo, jak koncentrat z którego został przygotowany. Do każdego opakowania- 25l dołączona pompka dozująca,

2) Pusty spryskiwacz do przygotowywania roztworu roboczego o poj. 500ml,

3) Chusteczki nasączone preparatem myjąco-dezynfekującym przeznaczone do dezynfekcji wyrobów medycznych (m.in.. turbin, przewodów), sprzętów oraz powierzchni; preparat dezynfekcyjny na bazie poliaminy; nie zawiera alkoholi; spektrum działania B z Tbc, F, V (HBV, HIV, HCV, Polio, Adeno) oraz spory (S-Clostridium (Brak sugestii)); czas dezynfekcji do 5 minut;

4) Preparat myjąco-dezynfekujący, do dezynfekcji instrumentów medycznych w tym termolabilnych oraz dezynfekcji artroskopów, wraz z paskami wskaźnikowymi w ilości 100 sztuk na każde 20 litrów koncentratu. Postać koncentrat, preparat na bazie poliaminy nie zawierający aldehydów, aktywnego tlenu, kwasu nadoctowego, aktywność roztworu roboczego przez 14 dni, stężenie roztworu roboczego i spektrum działania: bakteriobójczo (łącznie z Tbc), wirusobójczo (łącznie z Polio i Adeno), grzybobójczo i sporobójczo bez zastosowania dodatkowego aktywatora w stężeniu:1,25 % - B, F, Tbc, V, (Adeno) w czasie ekspozycji do 60 minut, w stężeniu 2,5 % - B, F, Tbc, V, (Adeno, Polio) czasie ekspozycji do 5 minut. W cenie pakietu wanna dezynfekcyjna 8 - 10 litrów.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach zawartej w postępowaniu umowy.

Szczegółowy opis oraz zakres opcji został określony we wzorze umowy załącznik nr 5a do SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w okresie obowiązywania umowy.

W przypadku skorzystania z prawa opcji, Zamawiający zgłosi to Wykonawcy na adres mailowy wskazany § 3 ust. 1 Umowy.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot opcji w cenach jednostkowych zgodnie z Załącznikiem nr 1 w terminie zgodnie z § 3 ust. 1 i 2.

Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji, lub skorzystanie z niego w niepełnym zakresie nie uprawnia Wykonawcy do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie jednego, kilku lub wszystkich środków dezynfekcyjnych opisanych w Załączniku nr 1.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: cena brutto - waga 60 %, czas dostawy - waga 40 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Preparaty do rąk i narzędzi

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33741300 Handenontsmettingsmiddel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147, 61-545 Poznań - MAGAZYN.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Część nr 3: preparaty do rąk i narzędzi:

1) Alkoholowo-wodny żel, o właściwościach tiksotropowych, o pH neutralnym dla skóry, przebadany dermatologicznie oraz z możliwością stosowania przez kobiety w ciąży, do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Wykazujący potwierdzone badaniami działanie: bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze oraz wirusobójcze w czasie do 30 sek. Nie zawierający barwników, konserwantów oraz substancji zapachowych. Konfekcjonowany w dwuwarstwowe worki o pojemności 700 ml, z trójdzielną zastawką zapobiegającą zasysaniu powietrza i zanieczyszczeń. Opakowanie kompatybilne z dozownikami łokciowymi Systemu Sterisol.

2) Produkt w płynie do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu. Bez zawartości barwników, konserwantów, chlorheksydyny oraz pochodnych fenolowych. Spektrum: B, Tbc, F, V. Wykazujący działanie natychmiastowe i przedłużone. Konfekcjonowany w dwuwarstwowe worki o pojemności 700 ml, wykonane z PE, PP, PA z trójdzielną zastawką zapobiegającą zasysaniu powietrza i zanieczyszczeń. Opakowanie kompatybilne z dozownikami łokciowymi Systemu Sterisol.

3) Krem do pielęgnacji rąk i ciała, zawierający w swoim składzie emolienty, które tworzą warstwę ochronną na powierzchni naskórka. Bardzo dobrze rozprowadza się po skórze, szybko i łatwo się wchłania. Bez zawartości barwników i konserwantów. Konfekcjonowany w dwuwarstwowe worki o pojemności 700 ml, wykonane z PE, PP, PA z trójdzielną zastawką zapobiegającą zasysaniu powietrza i zanieczyszczeń. Opakowanie kompatybilne z dozownikami łokciowymi Systemu Sterisol,

4) Preparat myjący, przeznaczony do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, przebadany wg EN 1499. Bez zawartości barwników, konserwantów, chlorheksydyny oraz pochodnych fenolowych. Polecany również do mycia ciała dzieci i niemowląt. Konfekcjonowany w dwuwarstwowe worki o pojemności 700 ml, wykonane z PE, PP, PA z trójdzielną zastawką zapobiegającą zasysaniu powietrza i zanieczyszczeń. Opakowanie kompatybilne z dozownikami łokciowymi Systemu Sterisol,

5) Alkoholowo-wodny żel, o właściwościach tiksotropowych, o pH neutralnym dla skóry, przebadany dermatologicznie oraz z możliwością stosowania przez kobiety w ciąży, do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Wykazujący potwierdzone badaniami działanie: bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze oraz wirusobójcze w czasie do 30 sek. Nie zawierający barwników, konserwantów oraz substancji zapachowych. W cenie pakietu należy uwzględnić 100 urządzeń systemu dozowania kompatybilnych z preparatem oraz 3000 jednorazowych pompek kompatybilnych z systemem dozującym,

6) Preparat zawierający kompleks trójenzymatyczny w pianie, przeznaczony do nawilżania i wstępnej dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych oraz innych wyrobów medycznych. Działanie: bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze. Gotowy do użycia, opakowanie 0,75 l z końcówką spieniającą. Preparat wykazujący niską wartość potencjału korozyjności. Wymagana możliwość pozostawienia piany preparatu na powierzchni narzędzi przez 72h,

7) Alkoholowo-wodny żel, o właściwościach tiksotropowych, o pH neutralnym dla skóry, przebadany dermatologicznie oraz z możliwością stosowania przez kobiety w ciąży, do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Wykazujący potwierdzone badaniami działanie: bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze oraz wirusobójcze w czasie do 30 sek. Nie zawierający barwników, konserwantów oraz substancji zapachowych,

8) Łokciowy dozownik z plastikowym (lub metalowym) ramieniem dozującym, kompatybilny z workami 700 ml. Posiadający przezroczystą pokrywę umożliwiającą identyfikację produktu i kontrolę ilości wkładu. Długość ramienia dozującego 140 mm, wymiary 200 x 110 x 100 mm (wys x szer x głęb) 100szt.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach zawartej w postępowaniu umowy.

Szczegółowy opis oraz zakres opcji został określony we wzorze umowy załącznik nr 5a do SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w okresie obowiązywania umowy.

W przypadku skorzystania z prawa opcji, Zamawiający zgłosi to Wykonawcy na adres mailowy wskazany § 3 ust. 1 Umowy.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot opcji w cenach jednostkowych zgodnie z Załącznikiem nr 1 w terminie zgodnie z § 3 ust. 1 i 2.

Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji, lub skorzystanie z niego w niepełnym zakresie nie uprawnia Wykonawcy do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie jednego, kilku lub wszystkich środków dezynfekcyjnych opisanych w Załączniku nr 1.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: cena brutto - waga 60 %, czas dostawy - waga 40 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni, skóry

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33741300 Handenontsmettingsmiddel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147, 61-545 Poznań - MAGAZYN.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Część nr 4: preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni, skóry:

1) Preparat w postaci szybkodziałającej gotowej pianki do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych a także powierzchni kontaktujących się z żywnością. Preparat na bazie H2O2, bez zawartości alkoholu, chloru, QAV,kwasu nadoctowego oraz poliaminy. Spektrum działania: zgodnie z EN 16615, B, F -15 sekund, V zgodnie z RKI V, Rota – 30s. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirusy Noro i zgodnie z EN 14476 do 15 minut. Opakowanie a 750ml,

2) Preparat w postaci szybkodziałających gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych. Preparat na bazie H2O2 bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV oraz poliaminy. Chusteczka o wymiarze 20x20cm i gramaturze 50g/m2. Spektrum działania: zgodnie z EN 16615, B, Tbc, F, Cl. – 5min, V – 1min. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirusy Polio i Noro zgodnie z EN 14476. Testy wykonane na roztworze odciśniętym z chusteczki lub bezpośrednio z jej udziałem. Opakowanie: 100 chusteczek.

3) Preparat dezynfekcyjny o właściwościach myjących do powierzchni; skład: aktywny chlor, anionowe tenzydy myjące; postać: rozpuszczalne musujące, jednofazowe tabletki. Stężenie chloru w tabletce max. 45 % spektrum działania obejmujące: bakterie, grzyby, wirusy, prątki, w stężeniu do 1000 ppm aktywnego chloru, spory (Clostridium rybotyp 027 w stężeniu do 10000 ppm aktywnego chloru w czasie do 15 minut, przystosowany do dezynfekcji powierzchni i przedmiotów mocno zanieczyszczonych substancją organiczną, czas aktywności roztworu roboczego 24 godziny;

4) Preparat do dezynfekcji rąk na bazie co najmniej trzech substancji aktywnych z różnych grup chemicznych, bez chlorheksydyny i pochodnych fenolowych. Posiadający w składzie alkohol izopropylowy chlorek benzalkoniowy, undecylowy oraz substancje pielęgnujące. Spektrum działania – B, F, V, Tbc, pH 5-5,5. Opakowanie: butelka 500ml,

5) Delikatny, płynny preparat do mycia rąk i ciała dla osób o szczególnie wrażliwej skórze, o pH 5,0 zawierający APG, związki powierzchniowo -czynne, pochodne kolagenu i kwasu kokosowego,nie zawierający substancji zapachowych oraz barwników. Produkt hypoalergiczny – brak ryzyka alergii, przebadany dermatologicznie,

6) Preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni w środowisku szpitalnym, niezawierający aldehydów, chloru, izopropanolu, kwasu nadoctowego. Preparat bez zawartości substancji lotnych i zapachowych o doskonałej tolerancji materiałowej począwszy od metali, linoleum, i PCV, aż po ceramikę, gumę i tworzywa sztuczne. Możliwość dozowania w dozownikach DG1, DG3.Trwałość nieobciążonego roztworu roboczego min. 14 dni. Wymagana pozytywna opinia kliniczna IMiDz. Spektrum działania: B, Tbc, F, V. Czas działania: B, Tbc, F, wirusy HBV, HCV, HIV, Rota – do 15 min. B, Tbc, F, wirusy HBV, HCV, HIV, Rota, Noro mysi i Polyoma SV40 – do 30 min,

7) Gotowe do użycia bezalkoholowe chusteczki nasączone roztworem QAV, o właściwościach dezynfekcyjno-myjacych, przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych w tym nieodpornych na działanie alkoholi (łącznie z głowicami USG, przedmiotów z akrylu i pleksi). Czas i spektrum działania: B, F, V – do 1 min., B (włącznie z Tbc), F (drożdże, a. niger), V – do 15 min., B (włącznie z Tbc), F, V – do 30 min. Wymagana deklaracja zgodności CE. Opakowanie: 130 x 220mm – 125szt.

8) Gotowe do użycia bezalkoholowe chusteczki nasączone roztworem QAV, o właściwościach dezynfekcyjno-myjacych, przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych w tym nieodpornych na działanie alkoholi (łącznie z głowicami USG, przedmiotów z akrylu i pleksi). Czas i spektrum działania: B, F (drożdże), V – do 1 min., B (włącznie z Tbc), F (drożdże, a. niger), V (HIV, HBV, HCV, Noro) – do 15 min., B (włącznie z Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Adeno, Polio) – do 30 min. Wymagana deklaracja zgodności CE. Opakowanie: 200 szt.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach zawartej w postępowaniu umowy.

Szczegółowy opis oraz zakres opcji został określony we wzorze umowy załącznik nr 5a do SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w okresie obowiązywania umowy.

W przypadku skorzystania z prawa opcji, Zamawiający zgłosi to Wykonawcy na adres mailowy wskazany § 3 ust. 1 Umowy.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot opcji w cenach jednostkowych zgodnie z Załącznikiem nr 1 w terminie zgodnie z § 3 ust. 1 i 2.

Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji, lub skorzystanie z niego w niepełnym zakresie nie uprawnia Wykonawcy do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie jednego, kilku lub wszystkich środków dezynfekcyjnych opisanych w Załączniku nr 1.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: cena brutto - waga 60 %, czas dostawy - waga 40 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Preparaty do kuchni i myjni dezynfektorów

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33741300 Handenontsmettingsmiddel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147, 61-545 Poznań - MAGAZYN.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Część nr 5: preparaty do kuchni i myjni dezynfektorów:

1) Płynny koncentrat odtłuszczający, środek do mycia dużych powierzchni m.in.Posadzek, ścian i powierzchni zmywalnych, skutecznie rozpuszczający tłuszcze, środek niskopieniący, odpowiedni do wszystkich materiałów: szkła, porcelany, tworzyw sztucznych oraz stali nierdzewnej. W cenie pakietu 1 dozownik ścienny do przygotowywania roztworu roboczego,

2) Gotowy do użycia środek na bazie alkoholu do szybkiej dezynfekcji umytych wcześniej powierzchni np.desek do krojenia, mających kontakt z żywnością, nie wymagający spłukiwania. Spektrum działania:B, F. Opakowanie ze spryskiwaczem,

3) Skoncentrowany na bazie czwartorzędowych związków amonowych, do mycia róznych powierzchni w kuchni, usuwający zanieczyszczenia organiczne, .Bez substancji zapachowych i koloryzujących, niskopieniący, . spektrum działania: B, F., wirusy osłonkowe.W cenie pakietu 1 dozownik ścienny do przygotowywania roztworu roboczego.

4) Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew, umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych.

Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych, posiadający w swoim składzie: m.in.: poliwęglany, alkalia, enzymy..., przystosowany do użycia w Centralnym Systemie Dozowania i kompatybilny z preparatami z poz.2, 3.

5) Płynny środek płuczący powierzchniowo czynny zawierający środki konserwujące do użycia w myjniach dezynfektorach. Przystosowany do użycia w Centralnym Systemie Dozowania i kompatybilny z preparatami z poz. 1, 2,

6) Dzierżawa i serwisowanie Systemu Centralnego Dozowania środków myjących i dezynfekcyjnychdo mycia maszynowego w myjniach-dezynfektorach (dotyczy preparatów z poz. 1, 2),

7) Płynny koncentrat do wstępnego ręcznego mycia i wstępnej dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów metodą zanurzeniową i ultradźwiękową przed myciem maszynowym, spektrum działania: bakteriobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy; bardzo dobre właściwości myjące, nie ścinający białek, nie zawierający aldehydów i czwartorzędowych związków amoniowych,

8) Preparat do gruntownego czyszczenia narzędzi chirurgicznych ze stali nierdzewnej. Usuwający naloty rdzy, przebarwienia i zmatowienia z narzędzi. Środek do stosowania metodą zanurzeniową i ultradźwiękową,

9) Preparat do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych w aerozolu na bazie węglowodorów alifatycznych nie wpływający na proces sterylizacji parowej (rozpuszczalny w wodzie) bezpieczny toksykologicznie.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach zawartej w postępowaniu umowy.

Szczegółowy opis oraz zakres opcji został określony we wzorze umowy załącznik nr 5a do SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w okresie obowiązywania umowy.

W przypadku skorzystania z prawa opcji, Zamawiający zgłosi to Wykonawcy na adres mailowy wskazany § 3 ust. 1 Umowy.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot opcji w cenach jednostkowych zgodnie z Załącznikiem nr 1 w terminie zgodnie z § 3 ust. 1 i 2.

Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji, lub skorzystanie z niego w niepełnym zakresie nie uprawnia Wykonawcy do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie jednego, kilku lub wszystkich środków dezynfekcyjnych opisanych w Załączniku nr 1.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: cena brutto - waga 60 %, czas dostawy - waga 40 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Preparaty do basenów kąpielowych

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33741300 Handenontsmettingsmiddel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147, 61-545 Poznań - MAGAZYN.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Część nr 6: preparaty do basenów kąpielowych: 1) Preparat do dezynfekcji wody w basenach kąpielowych. Cecha: organiczne wolno rozpuszczalne tabletki do utrzymania stałego poziomu chloru w wodzie basenowej. Preparat powodujący niszczenie zarodników, nie pozostawiający żadnych śladów, wolny od wapnia. Postać: tabletki o wadze ok.20g 2) Preparat do dezynfekcji wody w basenach kąpielowych. Cecha: organiczne wolno rozpuszczalne tabletki do utrzymania stałego poziomu chloru w wodzie basenowej. Preparat powodujący niszczenie zarodników, nie pozostawiający żadnych śladów, wolny od wapnia. Postać: tabletki o wadze ok.200g 3) Preparat do obniżania wartości pH w basenach kąpielowych: postać: proszek 4) Tabletki do badania zawartości chloru w wodzie basenowej do Pooltestera. 5) Tabletki do badania zawartości ph w wodzie basenowej do Pooltestera. 6) Płynny preparat do dezynfekcji instalacji wodnej wanien z hydromasażem. Automatycznnie dozowany. Nie zaw. chloru. Nie wymagający płukania wanny po procesie dezynfekcji. 7) Preparat do dezynfekcji basenów kąpielowych w systemie automatycznych urządzeń dozujących. Płynny roztwór przeznaczony do dezynfekcji wody do spożycia przez ludzi i zwierzęta oraz wody w publicznych basenach kąpielowych, stabilizowany alkaicznie na bazie podchlorynu sodu o parametrach: nietechniczny, o zawartości chloru aktywnego nie mniej niż 16 %, wartości pH w roztworze 1 % < 13 %, zawartość żelaza nie więcej niż 1 mg/ 1kg, klarowny, bez zmętnień i osadów, o zabarwieniu żółtym. Rozpuszczalność w wodzie nieogr. Opakowanie wykonane z tworzywa sztucznego - UN, białe, przeźroczyste, pojemniki o wadze nie więcej niż 30 kg 8) Płynny korektor odczynu pH minus przeznaczony do obniżania wartości pH wody w publicznych basenach kąpielowych na bazie kwasu siarkowego o parametrach: nietechniczny,o stężeniu nie przekraczającym 39 %, wolny od chlorków, przeźroczysty, bez zmętnień i osadów, o zabarwieniu białym. Opakowanie wykonane z tworzywa sztucznego - UN, białe, przeźroczyste, pojemniki o wadze nie więcej niż 30 kg 9) Płynny preparat przeznaczony do niszczenia oraz zapobiegania pojawianiu się alg w publicznych basenach kąpielowych oraz na powierzchni wokół basenu o parametrach: niepieniący, bezchlorowy, neutralny względem pH wody, niewrażliwy na podwyższoną temp i światło słoneczne, biologicznie neutralizowany. Substancje czynne: chlorek amonu czwartorzędowy polimetryczny o zawartości 8 %. Klarowny, bez zmętnień i osadów o zabarwieniu niebieskim/granatowym. Opakowanie wykonane z tworzywa sztucznego - UN, białe, przeźroczyste, pojemniki o wadze nie więcej niż 25 kg i opisane zgodnie z obowiązującymi przepisami.10) Płynny środek przeznaczony do koagulacji wody w publicznych basenach kąpielowych na bazie zasadowego chlorku glinu o stężeniu ~ 7 %. Bez zmętnień i osadów, o zabarwieniu białym. Opakowanie wykonane z tworzywa sztucznego - UN, białe, przezroczyste, pojemniki o wadze nie więcej niż 30 kg i opisane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 11) Płynny roztwór stosowany do utrzymania higieny człowieka w obiektach publicznych oraz do dezynfekcji powierzchni ścian i podłóg pomieszczeń. Roztwór roboczy w stężeniu 1 do10 % do stóp nie wymagający spłukiwania i 1 do15 % do powierzchni nie wymagający spłukiwania. Na bazie soli amonowych, klarowny bez zmętnień i osadów. Opakowanie wykonane z tworzywa sztucznego - UN, białe, przeźroczyste, pojemniki o wadze nie więcej niż 25 kg i opisane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 12) Zasadowy środek do mycia niecki basenowej. 13) Kwasoodporny środek do mycia niecki basenowej, 14) Tabletki do badania zaw. chloru, 15) Tabletki do badania zaw. chloru, 16) Tabletki do badania zaw. pH 17) Środek do obniżania zawartości chloru w niecce basenowej. 18) Dwutlenek chloru w postaci płynnej.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach zawartej w postępowaniu umowy.

Szczegółowy opis oraz zakres opcji został określony we wzorze umowy załącznik nr 5a do SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w okresie obowiązywania umowy.

W przypadku skorzystania z prawa opcji, Zamawiający zgłosi to Wykonawcy na adres mailowy wskazany § 3 ust. 1 Umowy.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot opcji w cenach jednostkowych zgodnie z Załącznikiem nr 1 w terminie zgodnie z § 3 ust. 1 i 2.

Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji, lub skorzystanie z niego w niepełnym zakresie nie uprawnia Wykonawcy do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie jednego, kilku lub wszystkich środków dezynfekcyjnych opisanych w Załączniku nr 1.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: cena brutto - waga 60 %, czas dostawy - waga 40 %

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych, składu celnego lub składu konsygnacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 221 ze zm.), jeżeli przepisy tej ustawy wymagają posiadania ww. zezwolenia.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie określa wymagań dotyczących niniejszego warunku.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie określa wymagań dotyczących niniejszego warunku.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5a i 5b do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/03/2019
Plaatselijke tijd: 09:45
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Siedziba Zamawiającego - pok. nr 128, I piętro, Sekcja Zamówień Publicznych.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest za pomocą klucza prywatnego.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w formie pieniężnej winno wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część nr 1 - 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście 00/100 złotych)

Część nr 2 - 1 300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta 00/100 złotych)

Część nr 3 - 3 600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset 00/100 złotych)

Część nr 4 - 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych)

Część nr 5 - 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset 00/100 złotych)

Część nr 6 - 600,00 zł (słownie: sześćset 00/100 złotych)

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

A. potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia

W sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

B. potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy lub usługi wymagań określonych przez Zamawiającego:

1) karty charakterystyki substancji niebezpiecznej zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami- dotyczy części nr 1, 2, 3, 4, 5, 6;

2) folder (ulotkę) w języku polskim zawierający: opis składu jakościowego i ilościowego, instrukcję użytkowania, spektrum działania biobójczego, nazwy ośrodków badawczych, numery norm, badań potwierdzających właściwości biobójcze- dotyczy części nr 1, 2, 3, 4, 5, 6;

3) dokument potwierdzający działanie biobójcze oferowanych środków w zakresie wymaganego spektrum poparte sprawozdaniem z badań potwierdzających skuteczność produktów dezynfekcyjnych wykonanymi metodami uznanymi międzynarodowo lub opisanymi w Polskich Normach, z obszaru medycznego; dopuszcza się alternatywne badania wykonane w uznanych opiniotwórczych, akredytowanych laboratoriach z terenu UE- dotyczy części nr 1, 2, 3, 4, 5, 6;

4) pozwolenie na wprowadzenie do obrotu produktu biobójczego na terenie RP, zgodnie

Z przepisami ustawy z dnia 09 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. 2018 r. poz. 2231), dotyczy preparatów sklasyfikowanych jako produkty biobójcze- dotyczy części nr 1, 2, 3, 4, 5, 6;

5) uprawnienia do używania i obrotu zaoferowanymi wyrobami medycznymi zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211), dotyczy preparatów sklasyfikowanych jako wyroby medyczne, tj. Certyfikat CE lub wpis/zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych- dotyczy części nr 1, 2, 3, 4;

6) pozwolenie na wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2211), dotyczy preparatów sklasyfikowanych jako produkty lecznicze- dotyczy

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga) przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy Pzp odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Pozostałe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w art. 179 i następne ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/01/2019