Leveringen - 42785-2021

27/01/2021    S18

België-Melle: Afdichtingsuitrusting

2021/S 018-042785

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 235-581147)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fluvius System Operator cvba (speciale sectoren)
Nationaal identificatienummer: 0477.445.084_18950
Postadres: Brusselsesteenweg 199
Plaats: Melle
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9090
Land: België
Contactpersoon: Lieve Van Renterghem
E-mail: aankoop.leveringen@fluvius.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.fluvius.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=394461

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Doorvoerdichtingen en toebehoren

Referentienummer: Fluvius-FLU20L013-F05_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39360000 Afdichtingsuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dit aankoopdossier behandelt de aankoop van doorvoerdichtingen voor elektriciteitscabines. In de cabines worden kabels binnengebracht, waarna deze openingen dienen gedicht te worden door middel van een doorvoerdichting.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/01/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 235-581147

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Op datum van 22.1.2021 werd een overzicht vragen en antwoorden toegevoegd Deel 1 voor het dossier: FLU20L013 Doorvoerdichtingen en toebehoren.