Werken - 42905-2021

27/01/2021    S18

België-Antwerpen: Elektrische installatiewerkzaamheden voor elektrische distributietoestellen

2021/S 018-042905

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 238-589394)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stad Antwerpen
Nationaal identificatienummer: 0207.500.123_22847
Postadres: Grote Markt 1
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
E-mail: fred.jacob@antwerpen.be
Telefoon: +32 33382547
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=394875
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=394875

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DBFMO Walstroom

Referentienummer: Antwerpen-GAC_2020_01220-F24_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45317300 Elektrische installatiewerkzaamheden voor elektrische distributietoestellen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het voorzien in walstroom past in het beleid van de stad Antwerpen om de stedelijke ontwikkeling, innovatieve stadshaven en de leefbaarheid in de omgeving hand in hand te laten gaan. Op verschillende locaties in Antwerpen worden er daarom op korte en middellange termijn walstroomvoorzieningen geplaatst voor de scheepvaart die verblijven in het stedelijk havengebied en langs de Scheldekaaien "zone stad". Het gebruik van walstroom door de scheepvaart zorgt voor schonere lucht. In de directe omgeving is minder uitstoot van stikstofoxide en fijn stof. Ook gaat de uitstoot van CO2 omlaag. Bovendien heeft de omgeving geen last meer van het geluid van draaiende generatoren Om een uniforme dienstverlening te voorzien wil de Stad Antwerpen via dit bestek een concessionaris selecteren die de DBFMO Walstroom op zich kan nemen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/01/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 238-589394

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Een erratum inzake de overdracht van de kasten werd aanvullend gepubliceerd.