Строителство - 42950-2016

Компактен изглед

09/02/2016    S27    Европейски парламент - Строителство - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Фpaнция-Страсбург: Подмяна на 6 трансформатора в сградите на Европейския парламент в Страсбург

2016/S 027-042950

Обявление за поръчка

Строителство

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Европейски парламент
1 avenue du Président Robert Schuman
На вниманието на: unité des contrats et marchés publics
67070 Strasbourg
Франция
Адрес за електронна поща: INLO.AO-str@europarl.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://europarl.europa.eu

Електронен достъп до информация: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1189

Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: Европейски парламент
1 avenue du Président Robert Schuman
67070 Strasbourg
Франция
Адрес за електронна поща: inlo.ao-str@ep.europa.eu
Интернет адрес: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1189

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на: Европейски парламент
service du courrier officiel, bâtiment Winston Churchill, 1 avenue du Président Robert Schuman
На вниманието на: unité contrats et marchés publics — SDM G03033
67070 Strasbourg
Франция

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Подмяна на 6 трансформатора в сградите на Европейския парламент в Страсбург.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Изпълнение
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Страсбург, Франция.

код NUTS FR421

II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Подмяна на 6 трансформатора в сградите на Европейския парламент в Страсбург.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

45310000

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Вж. проектодоговора.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
Вж. спецификациите.
III.1.4)Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Европейският парламент изисква от оферентите да притежават необходимите административни разрешителни за осъществяване на дейността, указана в поръчката, в съответствие с националното законодателство.
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: — копие на пълните финансови отчети (счетоводни баланси, отчети за приходи и разходи, таблица на паричния поток и приложения), публикувани в годишния доклад и одитирани или, ако това не е задължително, заверени точно и вярно от представител на оферента, най-малко за последните 3 финансови години, за които осчетоводяването е приключено,
— доказателство за валидна застраховка за риск „Професионална отговорност“.
Изисквано минимално/ни ниво/а: — минимален годишен оборот от 2 000 000 EUR в областта на поръчката, която ще бъде възложена, през изминалите 3 финансови години, за които осчетоводяването е приключено,
— застраховка за риск „Професионална отговорност“.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
— списък с дейности, изпълнени през последните 3 години, с подробности за техните стойности, дати и местоположения; списъкът с основните дейности трябва да бъде придружен от удостоверения за задоволително изпълнение, указващо дали те са били изпълнени надлежно, съобразно добър професионален стандарт,
— декларация за средния годишен брой на персонала на доставчика или изпълнителя на услугата и за броя на управленския персонал през последните 3 години,
— удостоверенията за професионална квалификация на дружеството, свързани с предмета на поръчката. В частност, дружествата трябва да представят следната квалификация: Qualifelec, среден/широк сектор на услугите, клас 5, AUT и/или EC (или еквивалентен).
Изисквано минимално/ни ниво/а:
— поне 3 години опит в предоставянето на услуги, подобни на тези във въпросната поръчка,
— среден годишен брой служители от 50 или повече човека,
— професионална квалификация на дружеството, свързана с предмета на дейностите във въпросната поръчка (Qualibat и др.).
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
06A70/2015/M079.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Платими документи: не
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
9.3.2016
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Всеки от официалните езици на ЕС
Други: Работният език е френски.
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
в дни: 180 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 17.3.2016
Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
VI.3)Допълнителна информация
Европейският парламент ще организира посещение на място, което ще се проведе на 22.2.2016 (10:00) в помещенията на Европейския парламент в Страсбург. Могат да присъстват до 2-ма представители на дружество.

За да бъде изготвен Вашият пропуск, моля, изпратете по електронна поща (inlo.ao-str@ep.europa.eu) името на Вашето дружество и името, длъжността, номера на личната карта и датата на раждане на участниците 2 работни дни преди посещението. Вашите представители трябва да носят валиден документ за самоличност.

Участието в посещението на място е задължително: само онези, които присъстват, ще бъдат допуснати до участие в търга. Подпис в регистъра за присъствие ще служи като доказателство за участие.
Европейският парламент си запазва правото да разгледа възможността да използва процедура на договаряне по член 134, параграф 1, буква д) от правилата за прилагане на Финансовия регламент, за да повери на одобрения оферент нови дейности, състоящи се в повторението на подобни дейности, при условие че тези дейности съответстват на основния проект на настоящата покана за участие в търг.
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
VI.4.2)Подаване на жалби
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
28.1.2016