Bygge og anlæg - 42950-2016

Vis forkortet udgave

09/02/2016    S27    Europa-Parlamentet - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Frankrig-Strasbourg: Udskiftning af 6 transformere i Europa-Parlamentets bygninger i Strasbourg

2016/S 027-042950

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Europa-Parlamentet
1 avenue du Président Robert Schuman
Att: unité des contrats et marchés publics
67070 Strasbourg
Frankrig
Mailadresse: INLO.AO-str@europarl.europa.eu

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://europarl.europa.eu

Elektronisk adgang til oplysninger: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1189

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Europa-Parlamentet
1 avenue du Président Robert Schuman
67070 Strasbourg
Frankrig
Mailadresse: inlo.ao-str@ep.europa.eu
Internetadresse: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1189

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Europa-Parlamentet
service du courrier officiel, bâtiment Winston Churchill, 1 avenue du Président Robert Schuman
Att: unité contrats et marchés publics — SDM G03033
67070 Strasbourg
Frankrig

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Udskiftning af 6 transformere i Europa-Parlamentets bygninger i Strasbourg.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Bygge- og anlægsarbejder
Udførelse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Strasbourg, Frankrig.

NUTS-kode FR421

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Udskiftning af 6 transformere i Europa-Parlamentets bygninger i Strasbourg.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45310000

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Se kontraktudkastet.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Se udbudsmaterialet.
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Europa-Parlamentet kræver, at tilbudsgiveren har de administrative godkendelser, der kræves for udførelse af aktiviteten omhandlet i kontrakten i henhold til national lovgivning.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: — kopi af komplette regnskaber (balancer, resultatopgørelse, pengestrømsskema og bilag) for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, der er reviderede og offentliggjort i årsrapporten, eller, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk, attesteret som nøjagtige og oprigtige af en repræsentant for tilbudsgiveren
— dokumentation for gyldig erhvervsansvarsforsikring.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: — årlig omsætning på mindst 2 000 000 EUR på det af kontrakten omfattede område over de seneste 3 afsluttede regnskabsår
— erhvervsansvarsforsikring.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
— liste med bygge- og anlægsarbejder udført i de seneste 3 år med oplysninger om deres værdi, tidspunkt og sted. Listen med de vigtigste arbejder skal ledsages af attester for vellykket udførelse, som angiver, hvorvidt de blev udført på behørig vis i henhold til en god professionel standard
— en erklæring vedrørende tjenesteyderens eller kontrahentens gennemsnitlige årlige antal ansatte og antallet af ledende medarbejdere i løbet af de seneste 3 år
— virksomhedens faglige kvalifikationsbeviser af relevans for kontraktens genstand. Virksomhederne skal navnlig fremlægge følgende kvalifikationer: Qualifelec, mellemstor/stor servicesektor, klasse 5, AUT og/eller EC (eller tilsvarende).
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
— mindst 3 års erfaring med udførelse af tjenesteydelser, der ligner dem i nærværende kontrakt
— årligt, gennemsnitligt antal medarbejdere på 50 eller derover
— virksomhedens faglige kvalifikationer af relevans for genstanden for arbejderne i det pågældende parti (Qualibat etc.).
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Laveste pris
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
06A70/2015/M079.
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
9.3.2016
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Ethvert officielt EU-sprog
Andet: Arbejdssproget er fransk.
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
dage: 180 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8)Åbning af bud
Dato: 17.3.2016
Der må være personer til stede under åbningen af bud: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
VI.3)Yderligere oplysninger
Europa-Parlamentet vil arrangere et besøg på stedet, der vil finde sted 22.2.2016 (10:00) i Europa-Parlamentets lokaler i Strasbourg. Højst 2 repræsentanter for hver virksomhed kan deltage.

Send venligst virksomhedens navn og repræsentantens navn, stillingsbetegnelse, nummer på person-id og fødselsdato pr. e-mail (inlo.ao-str@ep.europa.eu) mindst 2 arbejdsdage før åbningen med henblik på udarbejdelsen af adgangspas. Repræsentanter skal kunne fremlægge gyldig identifikation.

Deltagelse i besøget på stedet er obligatorisk: Kun de, der deltager, vil få tilladelse til at afgive bud. En underskrift i deltagelsesprotokollen gælder som bevis for deltagelse.
Europa-Parlamentet forbeholder sig ret til at udnytte muligheden for anvendelse af udbud med forhandling i henhold til artikel 134, stk. 1, litra e), i gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen til at betro den valgte tilbudsgiver nye arbejder eller tjenesteydelser, der er en gentagelse af tilsvarende arbejder, forudsat at disse arbejder eller tjenesteydelser er i overensstemmelse med det oprindelige projekt i dette udbud.
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
VI.4.2)Indgivelse af klager
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28.1.2016