Η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστότοπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστότοπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις

Έργα - 42950-2016

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

09/02/2016    S27    Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Έργα - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Γαλλία-Στρασβούργο: Αντικατάσταση 6 μετασχηματιστών στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο

2016/S 027-042950

Προκήρυξη σύμβασης

Έργα

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ταχ. Διεύθυνση: 1 avenue du Président Robert Schuman
Πόλη: Strasbourg
Ταχ. κωδικός: 67070
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Υπόψη: unité des contrats et marchés publics
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: INLO.AO-str@europarl.europa.eu

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://europarl.europa.eu

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1189

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ταχ. Διεύθυνση: 1 avenue du Président Robert Schuman
Πόλη: Strasbourg
Ταχ. κωδικός: 67070
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: inlo.ao-str@ep.europa.eu
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1189

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται:
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ταχ. Διεύθυνση: service du courrier officiel, bâtiment Winston Churchill, 1 avenue du Président Robert Schuman
Πόλη: Strasbourg
Ταχ. κωδικός: 67070
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Υπόψη: unité contrats et marchés publics — SDM G03033

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο / οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.3)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή
II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
Αντικατάσταση 6 μετασχηματιστών στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.
II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Έργα
Εκτέλεση
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Στρασβούργο, Γαλλία.

Κωδικός NUTS FR421

II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση
II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο
II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Αντικατάσταση 6 μετασχηματιστών στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.
II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

45310000

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): ναι
II.1.8)Τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: όχι
II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης
II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:
II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι
II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:
III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Βλέπε σχέδιο σύμβασης.
III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: όχι
III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτεί από τους υποψηφίους να διαθέτουν τις απαραίτητες διοικητικές άδειες για την άσκηση της δραστηριότητας που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.
III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: — αντίγραφο των ολοκληρωμένων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελέσματος, πίνακας ταμειακών ροών και παραρτήματα) που έχουν δημοσιευθεί στην ετήσια έκθεση και έχουν ελεγχθεί ή, εάν δεν προβλέπεται αυτή η υποχρέωση, τα οποία έχουν επικυρωθεί ως ειλικρινή και γνήσια από έναν εκπρόσωπο του υποψηφίου, τουλάχιστον των 3 τελευταίων οικονομικών ετών για τα οποία έχουν κλείσει οι λογαριασμοί.
— απόδειξη έγκυρης ασφαλιστικής κάλυψης έναντι επαγγελματικών κινδύνων.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων: — ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών ύψους 2 000 000 EUR, ο οποίος έχει πραγματοποιηθεί στον τομέα που σχετίζεται με την προς ανάθεση σύμβαση, κατά τα τελευταία 3 οικονομικά έτη για τα οποία έχουν κλείσει οι λογαριασμοί,
— ασφάλιση έναντι επαγγελματικών κινδύνων.
III.2.3)Τεχνική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
— παρουσίαση καταλόγου εργασιών που έχουν εκτελεστεί κατά τα τελευταία 3 έτη, με αναφορά στην αξία, την ημερομηνία και την τοποθεσία εκτέλεσής τους. Ο κατάλογος των σημαντικότερων εργασιών πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης τα οποία διευκρινίζουν ότι οι εργασίες έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες ορθής πρακτικής και έχουν περατωθεί κανονικά,
— δήλωση που να αναφέρει το μέσο ετήσιο προσωπικό του προσφέροντα ή του εργολήπτη και το μέγεθος του στελεχικού προσωπικού κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 ετών,
— πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας της επιχείρησης σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης. Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις πρέπει να προσκομίσουν την ακόλουθη πιστοποίηση: πιστοποιητικό Qualibat – μεσαία/μεγάλα κτίρια τριτογενούς τομέα – κατηγορία 5 AUT ή/και EC (ή ισοδύναμο).
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων:
— πείρα τουλάχιστον 3 ετών σε υπηρεσίες με παρόμοιες με αυτές της οικείας σύμβασης,
— μέσο ετήσιο προσωπικό τουλάχιστον 50 ατόμων,
— επαγγελματική ικανότητα της επιχείρησης σε σχέση με το αντικείμενο των εργασιών της οικείας σύμβασης (Qualibat κ.λπ.).
III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών
III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτός
IV.1.2)Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν
IV.1.3)Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.2)Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης
Χαμηλότερη τιμή
IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι
IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
06A70/2015/M079.
IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση
όχι
IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου
Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: όχι
IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
9.3.2016
IV.3.5)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους
IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
Οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ
Άλλη: η γλώσσα εργασίας είναι τα γαλλικά.
IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
σε ημέρες: 180 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 17.3.2016
Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: όχι

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διοργανώσει επιτόπια επίσκεψη, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 22.2.2016 (10:00) στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Μπορούν να παραστούν 2 κατ' ανώτατο όριο εκπρόσωποι ανά εταιρεία.

Προκειμένου να ετοιμαστούν οι άδειες εισόδου, γνωστοποιήστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση inlo.ao-str@ep.europa.eu, 2 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία της επίσκεψης, την επωνυμία της εταιρείας σας και το ονοματεπώνυμο, τη θέση, τον αριθμό ταυτότητας και την ημερομηνία γέννησης των συμμετεχόντων. Οι εκπρόσωποί σας πρέπει να διαθέτουν ισχύον έγγραφο ταυτότητας.

Η συμμετοχή στην επιτόπια επίσκεψη είναι υποχρεωτική: μόνον οι υποψήφιοι που θα έχουν συμμετάσχει στην επιτόπια επίσκεψη, επιτρέπεται να υποβάλουν προσφορά. Η συμμετοχή σας στην επιτόπια επίσκεψη θα επιβεβαιώνεται μέσω της υπογραφής σας στον κατάλογο παρουσιών.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προσφύγει σε διαδικασία με διαπραγμάτευση κατ' εφαρμογή του άρθρου 134 παράγραφος 1 στοιχείο ε) των κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού, για να αναθέσει στον ανάδοχο της σύμβασης την εκτέλεση νέων εργασιών που συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων εργασιών, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω εργασίες συνάδουν με το βασικό σχέδιο που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
VI.4.2)Υποβολή προσφυγών
VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
28.1.2016