Lucrări - 42950-2016

Afișează vizualizare compactă

09/02/2016    S27    Parlamentul European - Lucrări - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

Franţa-Strasbourg: Înlocuirea a 6 transformatoare în clădirile Parlamentului European din Strasbourg

2016/S 027-042950

Anunț de participare

Lucrări

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Parlamentul European
1 avenue du Président Robert Schuman
În atenția: unité des contrats et marchés publics
67070 Strasbourg
Franţa
E-mail: INLO.AO-str@europarl.europa.eu

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: http://europarl.europa.eu

Acces electronic la informații: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1189

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Parlamentul European
1 avenue du Président Robert Schuman
67070 Strasbourg
Franţa
E-mail: inlo.ao-str@ep.europa.eu
Adresă Internet: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1189

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Parlamentul European
service du courrier officiel, bâtiment Winston Churchill, 1 avenue du Président Robert Schuman
În atenția: unité contrats et marchés publics — SDM G03033
67070 Strasbourg
Franţa

I.2)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Înlocuirea a 6 transformatoare în clădirile Parlamentului European din Strasbourg.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrări
Executare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Strasbourg, Franța.

Cod NUTS FR421

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Înlocuirea a 6 transformatoare în clădirile Parlamentului European din Strasbourg.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45310000

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
Contractul se reînnoiește: nu
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
A se vedea proiectul de contract.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
A se vedea caietul de sarcini.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Parlamentul European solicită ofertanților să dețină autorizațiile administrative necesare pentru desfășurarea activităților care fac obiectul contractului, în conformitate cu dreptul național.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: — o copie a situațiilor financiare complete (bilanț, cont de profit și pierdere, tabel cu fluxurile de numerar și anexe) publicate în raportul anual și auditate sau, în lipsa acestei obligații, certificate cu exactitate și cu sinceritate de un reprezentant al ofertantului, pentru ultimele 3 exerciții financiare pentru care conturile au fost închise;
— dovada unei asigurări valabile de risc profesional.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): — o cifră de afaceri minimă anuală de 2 000 000 EUR, realizată în domeniul contractului care urmează să fie atribuit, pe parcursul ultimelor 3 exerciții financiare pentru care conturile au fost închise;
— asigurare de risc profesional.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
— o listă a lucrărilor executate în ultimii 3 ani, indicând valorile, datele și locațiile; lista celor mai importante lucrări va trebui să fie însoțită de certificate de bună execuție, care să ateste dacă respectivele lucrări au fost finalizate în mod corespunzător la un bun standard profesional;
— o declarație privind efectivele medii anuale și numărul cadrelor de conducere ale prestatorului de servicii sau ale contractantului din ultimii 3 ani;
— certificatele de calificare profesională ale companiei în domeniile legate de obiectul contractului. Mai precis, companiile trebuie să prezinte următoarea calificare: Qualifelec, sectorul terțiar mediu/superior, clasa 5, AUT și/sau EC (sau echivalent).
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
— cel puțin 3 ani de experiență în prestarea de servicii similare celor solicitate în cadrul contractului în cauză;
— efective medii anuale de cel puțin 50 de persoane;
— calificarea profesională a companiei în raport cu obiectul lucrărilor din cadrul contractului în cauză (Qualibat etc.).
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
06A70/2015/M079.
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
9.3.2016
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
Orice limbă oficială a UE
Altele: limba de lucru este limba franceză.
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 180 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 17.3.2016
Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
VI.3)Informații suplimentare
Parlamentul European va organiza o vizită pe teren care va avea loc în data de 22.2.2016 (10:00) la sediul Parlamentului European din Strasbourg. Pot participa maximum 2 reprezentanți din partea fiecărei companii.

Pentru a permite pregătirea unei legitimaţii de acces, ofertanţii sunt rugaţi să trimită prin e-mail (inlo.ao-str@ep.europa.eu) numele companiei şi numele, funcţia, numărul cărţii de identitate şi data naşterii participanţilor, cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de vizită. Reprezentanții ofertanților trebuie să dețină un act de identitate valabil.

Participarea la vizita pe teren este obligatorie: numai persoanelor care participă li se va permite să depună oferte. Participarea la vizita pe teren va fi atestată prin semnarea listei de prezență.
Parlamentul European își rezervă dreptul de a exercita opțiunea de a recurge la o procedură negociată, în temeiul articolului 134 alineatul (1) litera (e) din normele de aplicare a Regulamentului financiar, pentru a încredința ofertantului câștigător executarea de lucrări noi constând în repetarea de lucrări similare, cu condiția ca respectivele lucrări să fie conforme cu proiectul de bază care face obiectul acestei invitații la licitație.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac
VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
28.1.2016