Roboty budowlane - 43029-2020

28/01/2020    S19

Polska-Łódź: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2020/S 019-043029

Okresowe ogłoszenie informacyjne – zamówienia sektorowe

Niniejsze ogłoszenie jest tylko okresowym ogłoszeniem informacyjnym

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wólczańska 17
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-731
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ireneusz Grabowski
E-mail: zamowienia@lsi.lodz.pl
Tel.: +48 426649100
Faks: +48 426649102
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.lsi.net.pl
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Mierzejowej na odcinku od ul. Koszalińskiej do ul. Pogorzel w Łodzi

II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Mierzejowej na odcinku od ul. Koszalińskiej do ul. Pogorzel w Łodzi, Średnica wodociągu Dn 200 mm, przewidywana długość ok. L=130 m. Do przebudowy 5 szt. przyłączy wodociągowych o łącznej długości ok. 50,33 m i średnicach 30 mm, 40 mm i 50 mm.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
II.2.4)Opis zamówienia:

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Mierzejowej na odcinku od ul. Koszalińskiej do ul. Pogorzel w Łodzi, Średnica wodociągu Dn 200 mm, przewidywana długość ok. L=130 m. Do przebudowy 5 szt. przyłączy wodociągowych o łącznej długości ok. 50,33 m i średnicach 30 mm, 40 mm i 50 mm.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje koordynację prac wodociągowych i drogowych. Inwestorem prac drogowych jest Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/04/2020

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;

2. środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5) ustawy Pzp;

3. odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy;

4. odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

5. odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu;

6. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

7. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

8. szczegółowo zasady wnoszenia odwołań uregulowane zostały w art. 180–186 ustawy Pzp;

9. skarga do sądu przysługuje stronom, oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na orzeczenie KIO. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a–198g ustawy Pzp.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/01/2020