Usluge - 43163-2021

Submission deadline has been amended by:  101572-2021
28/01/2021    S19

Poljska-Varšava: Okvirni ugovor za pružanje usluga mobilne telefonije

2021/S 019-043163

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Frontex — Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu
Nacionalni registracijski broj: 140232006
Poštanska adresa: Plac Europejski 6
Mjesto: Warsaw
NUTS kod: PL911 Miasto Warszawa
Poštanski broj: 00-844
Država: Poljska
E-pošta: procurement@frontex.europa.eu
Telefon: +48 222059500
Telefaks: +48 222059501
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://frontex.europa.eu/
Adresa profila kupca: https://frontex.europa.eu/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7773
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Okvirni ugovor za pružanje usluga mobilne telefonije

Referentni broj: FRONTEX/OP/748/2020/SB
II.1.2)Glavna CPV oznaka
64210000 Telefonske usluge i usluge prijenosa podataka
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Cilj je ovog postupka nabave sklapanje okvirnog ugovora o uslugama s jednim gospodarskim subjektom za pružanje usluga mobilne telefonije članovima osoblja i dodatnom odabranom osoblju.

Okvirni ugovori koji proizlaze iz ovog nadmetanja bit će izvor usluga za sljedeća područja:

1) nabava SIM kartica s pretplatom za mobilne govorne, tekstualne i podatkovne usluge na geografski raspršenim lokacijama u državama članicama EU-a i u drugim zemljama izvan EU-a;

2) nabava rješenja za kontrolu upotrebe mobilnih usluga, uključujući upravljanje podatkovnim i glasovnim tarifama, konfiguraciju usluga na posebnim SIM karticama i;

3) osiguravanje stručne službe za pomoć u rješavanju problema u slučaju nezgoda i podrške za usluge koja radi 24 sata dnevno 7 dana u tjednu.

Nabava hardvera za mobilnu telefoniju (mobilnih telefona, tableta, pametnih telefona, modema itd.) izvan je opsega ovog postupka nabave.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 4 500 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
64210000 Telefonske usluge i usluge prijenosa podataka
64212000 Usluge mobilne telefonije
64212900 Pružanje usluge unaprijed plaćenih telefonskih kartica
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: PL POLSKA
NUTS kod: PL91 Warszawski stołeczny
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Frontex, Poljska. Europejski 6, 00-844 Warsaw, POLJSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Okvirni ugovori koji proizlaze iz ovog nadmetanja obuhvaćat će sljedeće usluge:

— implementaciju SIM kartica — plan prenosivosti brojeva;

— nabavu SIM kartica s tarifama za pretplatu na mobilne glasovne, tekstualne i podatkovne usluge;

— upravljanje troškovima glasovnih, podatkovnih i tekstualnih usluga i zahtjeva za naplatu;

— podršku uslugama, uključujući: stručnu službu za pomoć 24 sata dnevno,7 dana u tjednu; podršku za rješavanje problema; sveobuhvatna rješenja za tehničke probleme i incidente;

— postupak prigovora za osporavane/nevaljane troškove ili nepravilnosti povezane s izvršavanjem usluge ili informacijama o naplati;

— posebni poželjni zahtjev: nabavu posebnih lokalnih SIM kartica s glasovnim i podatkovnim uslugama, s plaćanjem unaprijed ili na pretplatu.

Usluge će se pružati na temelju narudžbenica za provođenje okvirnog ugovora.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 4 500 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Okvirni ugovor može se produljiti najviše jedanput na razdoblje od dodatna 24 mjeseca i pod istim uvjetima (podložno komparativnoj analizi i reviziji cijene u skladu s Prilogom III. – Nacrt okvirnog ugovora), osim ako jedna od stranaka ne obavijesti drugu o svojoj namjeri da neće produžiti ugovor i dotična strana primi tu obavijest najkasnije tri mjeseca prije sklapanja ugovora.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 25/02/2021
Lokalno vrijeme: 15:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 01/03/2021
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Frontex, Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, POLJSKA ili putem audio-video daljinskog otvaranja preko aplikacije Skype for Business.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 43032100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 43032100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 43032100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu/
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
21/01/2021