Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 43163-2021

Submission deadline has been amended by:  101572-2021
28/01/2021    S19

Polska-Warszawa: Umowa ramowa o świadczenie usług telefonii komórkowej

2021/S 019-043163

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Frontex – Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej
Krajowy numer identyfikacyjny: 140232006
Adres pocztowy: Plac Europejski 6
Miejscowość: Warsaw
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-844
Państwo: Polska
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Tel.: +48 222059500
Faks: +48 222059501
Adresy internetowe:
Główny adres: https://frontex.europa.eu/
Adres profilu nabywcy: https://frontex.europa.eu/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7773
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Umowa ramowa o świadczenie usług telefonii komórkowej

Numer referencyjny: FRONTEX/OP/748/2020/SB
II.1.2)Główny kod CPV
64210000 Usługi telefoniczne i przesyłu danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem niniejszej procedury przetargowej jest zawarcie z jednym wykonawcą umowy ramowej o usługi telefonii komórkowej dla pracowników i dla innego wybranego personelu.

Umowa ramowa będąca wynikiem niniejszego zaproszenia do składania ofert będzie źródłem usług w następujących obszarach:

1) zapewnienie kart SIM z abonamentami na połączenia głosowe, wiadomości tekstowe i transmisję danych komórkowych w państwach członkowskich UE oraz w innych państwach spoza UE;

2) zapewnienie rozwiązania do kontroli korzystania z usług komórkowych, w tym do zarządzania danymi i abonamentami, konfiguracji usług na poszczególnych kartach SIM; oraz

3) zapewnienie profesjonalnego punktu pomocy, zajmującego się rozwiązywaniem problemów w odpowiedzi na powiadomienia o incydentach i wsparciem usług, działającego całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

Zapewnienie sprzętu telefonii komórkowej (telefony komórkowe, tablety, smartfony, modemy itp.) nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 500 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64210000 Usługi telefoniczne i przesyłu danych
64212000 Usługi telefonii komórkowej
64212900 Usługi dostarczania kart telefonicznych z góry opłaconych (pre-paid)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Frontex, Polska. Europejski 6, 00-844 Warsaw, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Umowy ramowe będące wynikiem niniejszego przetargu będą obejmować następujące usługi:

— rozdysponowanie kart SIM — plan przenoszenia numerów,

— zapewnienie kart SIM z abonamentami na połączenia głosowe, wiadomości tekstowe i transmisję danych komórkowych,

— zarządzanie wydatkami na połączenia głosowe, przesył danych i wiadomości tekstowe oraz wymogi dotyczące rozliczeń,

— usługi wsparcia, w tym: profesjonalny punkt pomocy, działający całodobowo przez 7 dni w tygodniu, wsparcie w rozwiązywaniu problemów, kompleksowe rozwiązywanie problemów technicznych i incydentów,

— procedury dotyczące skarg w sprawie spornych/nieodpowiednich opłat lub nieprawidłowości związanych z wykonaniem usług lub informacją o rozliczeniach,

— szczególny wymóg, którego spełnienie jest pożądane: zapewnienie specjalnych lokalnych kart SIM z usługami łączności głosowej i przesyłu danych, z przedpłatą lub w abonamencie.

Usługi będą świadczone na podstawie zleceń, poprzez które realizowana będzie umowa ramowa.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 500 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Umowa ramowa może zostać wznowiona maksymalnie jeden raz na okres kolejnych 24 miesięcy na tych samych warunkach (pod warunkiem dokonania analizy porównawczej i weryfikacji ceny zgodnie z załącznikiem III – Projekt umowy ramowej), chyba że jedna ze stron powiadomi drugą stronę o zamiarze nieprzedłużania umowy i powiadomienie to wpłynie do strony będącej adresatem nie później niż 3 miesiące przed wygaśnięciem umowy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/02/2021
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 01/03/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Frontex, Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, POLSKA, lub za pośrednictwem zdalnego oprogramowania Skype do biznesowych połączeń audiowizualnych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 43032100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 43032100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 43032100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/01/2021