Usługi - 43388-2019

29/01/2019    S20

Polska-Warszawa: Urządzenia sieciowe

2019/S 020-043388

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Krajowy numer identyfikacyjny: BZP-WPP-2374-2-36-DT-PN-TK/2018
Adres pocztowy: ul. Stefana Batorego 5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-591
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Kryształowicz
E-mail: bzp.wpp@mswia.gov.pl
Tel.: +48 226013526
Faks: +48 228456751

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mswia.gov.pl

Adres profilu nabywcy: https://bip.mswia.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.mswia.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://mswia.ezamawiajacy.pl/app/HomeServlet
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://mswia.ezamawiajacy.pl/app/HomeServlet
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa migracji Sytemu Informatycznego Rejestrów wraz z dzierżawą serwerów z licencjami

Numer referencyjny: BZP-WPP-2374-2-36-DT-PN-TK/2018
II.1.2)Główny kod CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest Usługa migracji Sytemu Informatycznego Rejestrów wraz z dzierżawą serwerów z licencjami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ oraz Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do projektu Umowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 975 609.75 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
72265000 Usługi konfiguracji oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, Warszawa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Usługa migracji Sytemu Informatycznego Rejestrów wraz z dzierżawą serwerów z licencjami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ oraz Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do projektu Umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 975 609.75 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

1. Cena ogółem brutto – waga 60 %,

2. Termin dostawy infrastruktury sprzętowo-programowej – waga 20 %,

3. Termin przeprowadzenia migracji – waga 20 %.

Okres 36 mc. wskazany w II.2.7) dotyczy czasu dzierżawy urządzeń, całość trwania umowy będzie dłuższa o czas dostawy urz. oraz migracji wskazany w ofercie.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.Wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z załączonymi dowodami określającymi czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór Wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

1) Dowodami o których mowa w pkt 1, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmioty, na rzecz których dostawy były wykonane (a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – są wykonywane), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

2) W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydanie nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

2. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 7 do SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1.Wykonawca zobowiązany jest wykazać się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

1) co najmniej jednej (1) dostawy (umowy), w której skład wchodziła dostawa instalacja i wdrożenie infrastruktury sprzętowej, składającej się co najmniej z następujących elementów: serwerów SPARC, macierzy dyskowej, przełączników Ethernet, o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 PLN brutto,

2) co najmniej dwóch (2) dostaw (umów), każdej z nich o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN brutto, gdzie w skład każdej z nich wchodziło zaprojektowanie oraz przeprowadzenie migracji danych zgromadzonych i przetwarzanych na serwerach bazodanowych Oracle DB,

3) co najmniej jednej (1) dostawy (umowy), w której skład wchodziła obsługa serwisowa serwerów z systemem operacyjnym Solaris, o wartości min. 200 000 zł brutto.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia dostaw, tj. Wykonawca musi wykazać min. 4 wskazane dostawy (umowy).

Uwaga:

1) W przypadku umów nadal realizowanych (dotyczy wyłącznie świadczeń okresowych lub ciągłych), Wykonawca winien podać ich wartość tylko w zakresie już zrealizowanym.

2) W przypadku zamówień (umów) rozliczanych w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w PLN wg średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikował informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikował ww. informacje.

2.Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

1) Kierownik Projektu – co najmniej 1 osoba,

2) Architekt systemów informatycznych – co najmniej 1 osoba,

3) Inżynier systemów wirtualizacji i pamięci masowych – co najmniej 1 osoba,

4) Inżynier systemu Solaris – co najmniej 1 osoba,

5) Administrator baz danych – co najmniej 1 osoba,

6) Inżynier sieci LAN/WAN – co najmniej 1 osoba.

Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji w następujący sposób: jedna osoba może pełnić maksymalnie dwie funkcje, przy czym funkcja kierownika projektu może być łączona tylko z funkcją architekta systemów informatycznych oraz funkcja architekta systemów informatycznych może być łączona tylko z funkcją inżyniera z pkt. 3) lub 4) lub 6).

W przypadku łączenia funkcji, Wykonawca musi wykazać spełnienie wymogów wskazanych dla obu funkcji.

Szczegółowe informacje o wymaganiach jakie muszą spełnić ww. osoby znajdują się w rozdziale VI ust 1 pkt 1.2. SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/03/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/03/2019
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6.3.2019 r. o godz. 10:05 za pośrednictwem Platformy w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wydział Prowadzenia Postępowań, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, II piętro, pok. nr 206.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert. Wraz z otwarciem ofert zostaną upublicznione na Platformie w sekcji „Dokumenty udostępnione” w folderze „Publiczna sesja otwarcia ofert” złożone przez Wykonawców Formularze oferty.

Osoby zainteresowane udziałem w otwarciu ofert, proszone są o przybycie 15 minut przed wyznaczonym czasem w celu uzyskania przepustki.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

A. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w języku polskim, za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://mswia.ezamawiajacy.pl.

B. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie procedury o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

C. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 29 000 PLN.

D. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 7 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

E.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust.1 ustawy Pzp. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp

F. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (tj. informacji z otwarcia ofert),Wykonawca, za pośrednictwem Platformy, składa oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia – Zał. nr 5 do SIWZ.

G. 1. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów, składa zobowiązanie (o którym mowa w Rozdziale VI ust. 3) tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2. Zamawiający wymaga złożenia aktualnego na dzień składnia ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej „JEDZ”. 3.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

H. Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

1. spełnianie warunków udziału w post. wskazanych w pkt III.1.3 ogłoszenia,

2. spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego 2.1.Wykaz oferowanych urządzeń oraz ich parametry techniczno-użytkowe. Wzór wykazu oferowanych urządzeń stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ;

2.2.Deklarację CE dla 2 szt. serwerów;

2.3.Deklarację CE dla 2 szt. macierzy dyskowych.

3.brak podstaw do wykluczenia: Dokumenty i oświadczenia o których mowa w par. 5 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 9 Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeśli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp odnoszące się do postępowań na usługi i dostawy o wartości powyżej 144 000 EUR, tj. zgodnie z art. 180 i kolejnymi ustawy Pzp – odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

1.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

1.2. w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej (wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia);

1.3. w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia (wobec czynności innych niż wymienione powyżej).

2. Wykonawca przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do jego wniesienia w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/01/2019