Lucrări - 43438-2021

29/01/2021    S20

România-Timișoara: Lucrări de construcţii de clădiri

2021/S 020-043438

Anunț de participare

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul Timișoara
Număr naţional de înregistrare: 14756536
Adresă: Bulevardul C.D. Loga nr. 1, județ Timiș
Localitate: Timișoara
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 300030
Țară: România
Persoană de contact: Corina Radu – șef Serviciul achiziții publice
E-mail: achizitiipublice@primariatm.ro
Telefon: +40 256408478
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primariatm.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100111897
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract lucrări (proiectare și execuție) aferente obiectivului de investiții „Reabilitare construcții, instalații clădire B2 la Colegiul Tehnic «E. Ungureanu»”, cod SMIS 129105

Număr de referinţă: 14756536_2021_PAAPD1163098
II.1.2)Cod CPV principal
45210000 Lucrări de construcţii de clădiri
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

În baza contractului se va actualiza documentatia tehnico-economica, se va asigura serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantului, se va intocmi auditului energetic final, documentatia as built și vor fi realizate lucrările de constructii-montaj şi va include, fara a se limita:

— actualizarea documentației tehnico-economice, în conformitate cu HG 907/2016;

— intocmirea documentatiilor pentru obtinerea avizelor si acordurilor (inclusiv intocmirea documentatiei pentru obtinerea avizului ISU, respectiv scenariul de securitate la incendiu avizat);

— asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului pe timpul execuției lucrărilor, inclusiv participarea la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie şi ori de câte ori se impune;

— intocmirea proiectului așa cum a fost construit (as built);

— intocmire audit energetic, expertiză termică și energetică și raport tehnic termografic,

după finalizarea lucrărilor de intervenții, dar înainte de recepția la terminarea lucrărilor pentru obtinerea certificatului de performanta energetica;

— pregătirea oricărei documentatii necesare contractantului pentru executia lucrărilor, documentatie care include, dar nu se limitează la:

(a) grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);

(b) certificările si rezultatele testelor materialelor;

— documentarea informațiilor necesare pentru cartea tehnică a construcției, inclusiv documentarea instrucțiunilor de exploatare, asa cum este definita in Anexa 6 din Regulamentul aprobat prin HG 925/1995, modificat si completat prin Hotararea nr. 742/2018;

— executarea tuturor lucrărilor pe discipline, realizate pe deplin în conformitate cu proiectul tehnic elaborat și cerințele caietului de sarcini

Lucrarile vor fi realizate in conformitate cu prevederile documentatiei puse la dispozitie si a legislatiei in vigoare. Termenul de realizare a investitiei este de 21 de luni (trei luni proiectare si 18 luni executie), iar termenul de garantie este de minimum cinci ani.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare, in cea de-a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 20 de zile înainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 20 354 327.97 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45300000 Lucrări de instalaţii pentru clădiri
45310000 Lucrări de instalaţii electrice
45330000 Lucrări de instalaţii de apă
71240000 Servicii de arhitectură, de inginerie şi de planificare
71314300 Servicii de consultanţă în eficienţă energetică
71322000 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

Timisoara, Colegiul Tehnic E. Ungureanu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

N baza contractului se va actualiza documentatia tehnico - economica, se va asigura serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantului, se va intocmi auditului energetic final, documentatia As Built și vor fi realizate lucrările de constructii-montaj şi va include, fara a se limita:

— Actualizarea documentației tehnico-economice, în conformitate cu HG907/2016,

— Intocmirea documentatiilor pentru obtinerea avizelor si acordurilor (inclusiv intocmirea documentatiei pentru obtinerea Avizului ISU respectiv Scenariu de securitate la incendiu avizat),

— Asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului pe timpul execuției lucrărilor inclusiv participarea la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie şi ori de câte ori se impune,

— Intocmirea proiectului așa cum a fost construit (as built),

— Intocmire audit energetic, expertiză termică și energetică și raport tehnic termografic, după finalizarea lucrărilor de intervenții dar înainte de recepția la terminarea lucrărilor pentru obtinerea certificatului de performanta energetica,

— pregătirea oricărei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrărilor, documentatie care include dar nu se limitează la:

a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);

b. Certificările si rezultatele testelor materialelor.

— Documentarea informațiilor necesare pentru Cartea tehnică a construcției, inclusiv documentarea instrucțiunilor de exploatare, asa cum este definita in Anexa 6 din Regulamentul aprobat prin HG925/1995, modificat si completat prin Hotararea nr.742/2018,

— Executarea tuturor lucrărilor pe discipline, realizate pe deplin în conformitate cu Proiectul tehnic elaborat și cerințele Caietului de sarcini

Lucrarile vor fi realizate in conformitate cu prevederile documentatiei puse la dispozitie si a legislatiei in vigoare.Termenul de realizare a investitiei este de 21 luni (3 luni proiectare si 18 luni executie), iar termenul de garantie este de minim 5 ani.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in cea de-a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 20 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 21
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractului de finanţare nr. 5005 incheiat cu Ministerul Lucrarile Publice, Dezvoltarii si Administratiei – în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020, ADR Vest – Organism Intermediar, pentru realizarea obiectivului de investitii pentru obiectivul „Reabilitare constructii, instalatii cladire B2 la Colegiul Tehnic E. Ungureanu” - COD SMIS 129105

II.2.14)Informații suplimentare

Contract de finanţare nr. 5005 incheiat între Ministerul Lucrarile Publice, Dezvoltarii si Administratiei – în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020, ADR Vest – Organism Intermediar şi UAT Muncipiul Timişoara în calitate de beneficiar, pentru realizarea obiectivului de investitii pentru obiectivul „Reabilitare constructii, instalatii cladire B2... detalii pe www.e-licitatie.ro

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Municipiul Timisoara va exclude în orice moment al procedurii de atribuire a contractului de lucrari, orice operator economic care se afla în una din situatiile prevazute la art. 60, 164, 165 şi 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Motivele de excludere vor fi aplicate şi în cazul asociaţilor/subcontractanţilor/terţilor susţinători, după caz.

Modalitatea de indeplinire:

Sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila, fiecare operator economic participant la procedura de atribuire, (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz), va prezenta odata cu oferta, DUAE completat cu informatiile aferente situatiei lor.

Se vor prezenta atat declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.60 din Legea nr.98/2016 cat si, daca este cazul, angajamentul ferm al tertului sustinator insotit de documente din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

Documentele justificative pot fi:

1.certificate constatatoare/ sau orice alte documente considerate edificatoare, din acest punct de vedere, în þara de origine sau în þara în care ofertantul/candidatul este stabilit, privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), la momentul prezentarii;

2.cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutive, sau orice alte documente considerate edificatoare, din acest punct de vedere, în þara de origine sau în þara în care ofertantul/candidatul este stabilit;

3.dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin.(2), art.167 alin.(2), art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4.alte documente edificatoare, dupa caz/documente echivalente emise de autoritãþi competente din þara în care ofertantul/candidatul este stabilit

Documentele solicitate se vor prezenta în limba romana/limba în care au fost emise însotite de traducerea in limba romana, dupa caz.

Autoritatea contractanta publica urmatoarele informatii in temeiul art.63 alin (1) din Legea 98/2016:

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:

Dominic Samuel Fritz - Primar;

Ruben Latcau - Viceprimar;

Magdalena Nicoara - Director Directia Dezvoltare;

Gabriela Bica - Sef Serviciu Monitorizare si Implementare Proiecte;

Caius–Sorin Suli - Sef Serviciul Juridic;

Victoria-Slavita Dubles - Consilier Birou Evidenta Patrimoniu;

Alina-Ramona Rosenblum - Sef Biroul Finantare Scoli;

Eliza-Angela Costa - Consilier Biroul Locuinte;

Nicoleta-Ramona Dolha - Consilier Biroul Garaje, Cimitire Coserit si Spatii Utilitare;

Liviu Andron - Consilier Biroul Contabilitate;

Melinda-Eniko Jurca - Consilier Biroul Evidenta Patrimoniu;

Emilia Szekely - Consilier Biroul Finantare Scoli;

Cristina-Lucia Bozan - Consilier Juridic;

Adriana-Mariana Seitan - Consilier Juridic;

Corina Valerica Radu - Sef Serviciu Achizitii Publice

Consilieri locali: Raul Ambrus; Lorenzo-Flavius Barabas; Vlad-Andrei Boldura; Lucian Caldararu; Marius-Lucian Craina; Dan-Aurel Diaconu; Jorge Garrido Gonzales; Florin-Cornel Ilca; Roxana-Teodora Iliescu; Andra-Anca Lapadatu; Adrian Razvan Lulciuc; Daniela-Mirela Maris; Ovidiu Merean; Andrei Mester; Elena-Rodica Militaru; Simion Mosiu; Ana-Maria Munteanu; Razvan-Gabriel Negrisanu; Sebastian Raducanu; Dan Resitnec; Paula-Ana Romocean; Constantin Stefan Sandu; Razvan-Ion Stana; Aida-Sorina Szilagyi; Radu-Daniel Toanca; Cosmin-Gabriel Tabara Amanar;

— persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:

Comisia de evaluare:

TITULARI:

Presedinte: RADU CORINA VALERICA Sef Serviciul Achizitii Publice

Membrii: BICA GABRIELA Sef Serviciul S M I P

MARIUS DUMA Consilier Serviciul Scoli, Spitale si Baze Sportive

NITUSCA RADU Consilier Biroul Finantare Scoli

SEITAN ADRIANA MARIANA Consilier Juridic

MEMBRII DE REZERVĂ:

Presedinte: ALEXANDRESCU LAVINIA Consilier Serviciul Achizitii Publice

Membrii: CAMELIA CROICEA Consilier Serviciul Monitorizare Implementare Proiecte

ANCA LAUDATU Sef Serviciul Scoli, Spitale si Baze Sportive

ELENA GOIA Consilier Birou Contabilitate

BOZAN CRISTINA LUCIA Consilier Juridic

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedească o forma de înregistrare în condiţiile legii din tara de rezidenta, din care să reiasă ca operatorul economic (ofertant si, dupa caz, ofertant asociat), este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situaţiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.

Modalitate de îndeplinire:

Se va prezenta DUAE completat in conformitate cu prevederile art. 193 din Legea 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificatul ONRC/documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmează a fi prezentate, doar la solicitarea autorităţii contractante, de catre ofertantul aflat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Informaţiile cuprinse in certificat/documentul echivalent, trebuie sa fie reale, valabile la data solicitarii acestuia. În cazul unei oferte comune depusa de mai mulţi operatori economici, documentele solicitate se vor prezenta de către fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere, pentru partea de contract pe care o realizează.

Documentele solicitate se vor prezenta în limba romana/ limba în care au fost emise, însoţite de traducerea in limba romana, după caz.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Proportia de subcontractare In cazul în care ofertantul intenţioneaza să subcontracteze parţial lucrarea, DUAE include informatiile solicitate cu privire la subcontractanti, procentul aferent lucrarilor pe care le vor executa, raportat la valoarea contractului. Subcontractantul/subcontractantii nominalizat/i de catre ofertant, are/au obligatia de a completa DUAE cu datele proprii în conformitate cu prevederile art. 193 din Legea 98/2016. Neprezentarea acestuia odata cu oferta atrage dupa sine respingerea ofertei ca inacceptabila (temei art. 137, alin.(2), litera k) din HG 395/2016). Se vor prezenta acordul de subcontractare si declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.60 din Legea nr.98/2016.

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Experienta similara Ofertantul va prezenta o lista a principalelor lucrari similare executate, duse la bun sfarsit, în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 5 ani, (raportat la termenul limita de depunere a ofertelor), din care sa reiasa ca au fost executate lucrari in valoare cumulata de minim 15.000.000 RON fara TVA, Prin „lucrări de execuţie similare”,Autoritatea contractantă înţelege execuţia de contracte de lucrări pentru construirea/extinderea/etajarea/modernizarea/reabilitarea şi altele asemenea, la construcţii civile, definite potrivit Normativului de siguranţa la foc a construcţiilor, indicativ P118/1999, actualizat, după cum urmează: „Construcţii [...] civile (publice) – pentru locuit/administraţie/comerţ/sănătate/cultură/învăţământ/sport/turism etc.” Pentru indeplinirea cerintei privind experienta similara se va prezenta, ca dovada preliminară, DUAE completat în conformitate cu prevederile art.193 din Legea 98/2016. La nivelul DUAE trebuie precizate următoarele informații: -numarul si data contractului/contractelor invocate drept experienta similara; -beneficiarul acestuia/acestora si datele de contact; -data si numarul procesului/ proceselor verbal/e de receptie partiala/ la terminarea lucrarilor/ finala (dupa caz), intocmite in conditiile actelor normative care reglementeaza receptia lucrarilor; -ponderea pe activitatile pentru care ofertantul a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA; -certificate constatatoare conform legislatiei in vigoare; -orice alte documente din care sa rezulte complexitatea lucrarii, de exemplu: parti relevante din contract sau din documentatia care a stat la baza executarii lucrarii/ lucrarilor. În cazul unei oferte comune, experiența similară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, caz în care în formularul DUAE completat de ofertant se vor include informații privind asociații, care au obligația de a prezenta, formularul DUAE completat cu datele proprii și modul concret de îndeplinire a cerinței, la care se va atasa Acordul de asociere si declaratia asociatului/asociatilor, privind neincadrarea in prevederile art.60 din Legea nr.98/2016. In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinerea unuia, sau mai multor terti sustinatori, capacitatea acestuia/acestora va fi cumulata, dupa caz, cu cea a ofertantului pentru indeplinirea cerintei, caz in care in formularul DUAE completat de ofertant se vor include informatii concrete cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute in vedere de acesta, pentru a accesa in orice moment resursele necesare. Se ataseaza DUAE completat de catre fiecare tert sustinator (dupa caz), angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora si declaratia/declaratiile tertului/tertilor sustinatori, privind neincadrarea in prevederile art.60 din Legea nr.98/2016. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, vor fi prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va prezenta DUAE completat de fiecare subcontractant (dupa caz), in conformitate cu prev. art. 193 din Legea 98/2016. Neprezentarea acestuia odata cu oferta atrage dupa sine respingerea ofertei ca inacceptabila (temei art. 137, alin.(2), litera k) din HG 395/2016). Se vor prezenta acordul de subcontractare si declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.60 din Legea nr.98/2016. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. De asemenea, la incheierea contractului de achizitie publica/acordului-cadru, se va prezenta contractul/contractele incheiat/e între ofertant şi subcontractant/subcontractanţii nominalizaţi în ofertă, in concordanta cu oferta. Contractul/contractele de subcontractare se vor constitui in anexe ale contractului.

Se va prezenta DUAE completat în conformitate cu prevederile art. 193 din Legea 98/2016. La nivelul DUAE trebuie precizate următoarele informații: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, beneficiarul acestuia și datele sale de contact, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil, împreuna cu valoarea acestora, fără TVA. In cazul unei oferte comune, experienta similara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, caz in care in formularul DUAE completat de ofertant se vor include informatii privind asociatii, care au obligatia de a prezenta, formularul DUAE completat cu datele proprii, la care se va atasa Acordul de asociere si declaratia asociatului/asociatilor, privind neincadrarea in prevederile art.60 din Legea nr.98/2016. In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinerea unuia, sau mai multor terti sustinatori, capacitatea acestuia/acestora va fi cumulata, dupa caz, cu cea a ofertantului pentru indeplinirea cerintei, caz in care in formularul DUAE completat de ofertant se vor include informatii concrete cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute in vedere de acesta, pentru a accesa in orice moment resursele necesare. Se ataseaza DUAE completat de catre fiecare tert sustinator (dupa caz), angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora si declaratia/declaratiile tertului/tertilor sustinatori, privind neincadrarea in prevederile art.60 din Legea nr.98/2016. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatele de bună execuție în care să se regăsească toate informațiile din cuprinsul DUAE, (PV de recepție/recomandări/certificate constatatoare/certificari de buna executie, pentru cele mai importante lucrări executate, astfel cum au fost acestea menționate la nivelul DUAE), trebuie să fie prezentate DOAR la solicitarea autorității contractante, de către ofertantul aflat pe primul loc ca urmare a aplicării criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. In categoria certificatelor de buna executie intra urmatoarele documente: procesele-verbale la terminarea lucrarilor sau procesele-verbale de receptie finala sau procese-verbale de receptie pentru parti /obiecte din/de lucrare daca acestea sunt distincte din punct de vedere functional sau documentele constatatoare sau alte documente echivalente continand informatiile solicitate pentru demonstrarea experientei similare. Aceste documente vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar si vor trebui sa cuprinda: 1. obiectul lucrarii astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, 2. perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul 3. locul execuţiei lucrărilor şi sa precizeze dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit; 4. valoarea lucrarilor in lei fara TVA 5. ponderea pe activitățile pentru care ofertantul a fost responsabil în cadrul contractului/contractelor, împreună cu valoarea acestora, fără T.V.A.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 015-029579
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 09/03/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 09/09/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 09/03/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Membrii comisiei de evaluare, persoane imputernicite ANAP si alte persoane interesate (dupa caz).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1.DUAE aferent procedurii de atribuire este pus la dispozitia operatorilor economici, configurat de catre autoritatea contractanta direct in SEAP. Operatorii economici vor completa DUAE direct in SEAP, cu informatiile/raspunsurile aferente incadrarii/neincadrarii in motivele de excludere, respectiv indeplinirii criteriilor de calificare solicitate de catre autoritatea contractanta, tinand cont de calitatea in care acestia participa la procedura de atribuire, respectiv ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz.

2.Pentru vizualizarea documentelor atasate, operatorii economici trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic.

3.Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta (DUAE completat, declaratia privind neincadrarea in prevederile art.60 din Legea 98/2016, Propunerea tehnica, Propunerea financiara, documentul doveditor privind constituirea garantiei de participare si, daca este cazul, Angajamentul de sustinere al tertului sustinator, acordurile de asociere si/sau subcontractare si DUAE aferent acestora), numai în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa si numai pâna la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.

4.Solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în SEAP in cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita.Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări, sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire, cu respectarea termenului limită precizat de autoritatea contractantă la cap II.1.4) a prezentului document, respectiv nu mai tarziu de 20 zile inainte de termenul limita stabilit pentru primirea ofertelor.Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare. Conform art.160-161 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in cea de-a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru primirea ofertelor, in masura in care acestea vor fi adresate cu cel putin 20 zile inainte de termenul limita stabilit pentru primirea ofertelor. Raspunsul consolidat la clarificarile solicitate, va fi publicat în SEAP in cadrul anuntului de participare.

5.În cazul în care autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor clarificari/completari în scopul verificarii conformitatii ofertei cu cerintele impuse, atat solicitarea, cat si raspunsul ofertantului se transmit în SEAP, doar în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa. In situatia in care raspunsul ofertantului este postat in SEAP fara semnatura electronica extinsa, oferta sa va fi asimilata prevederilor art.137 alin.(2) lit.j din HG 395/2016, cu ultimele completari si modificari, fiind respinsa ca inacceptabila.

6. Daca în urma aplicarii criteriului atribuire „pretul cel mai scazut” se constata ca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc, contin preturi egale, fara TVA, se vor solicita noi propuneri financiare prin intermediul SEAP. Daca aceasta nu este realizabila din motive imputabile operatorului SEAP, se va solicita ofertantilor, o noua propunere financiara off-line. Oferta desemnata câştigătoare va fi cea care va prezenta preţul cel mai scazut.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform Legii 101/2016, cu ultimele completări și modificări.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Municipiul Timișoara – Serviciul achiziții publice, cam. 223
Adresă: Bulevardul C.D. Loga nr. 1
Localitate: Timișoara
Cod poștal: 300030
Țară: România
E-mail: achizitiipublice@primariatm.ro
Telefon: +40 256408367
Adresă internet: www.primariatm.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
25/01/2021