Tjenesteydelser - 43521-2019

29/01/2019    S20

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2019/S 020-043521

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Digitaliseringsstyrelsen
CVR-nummer: 34051178
Postadresse: Landegreven 4
By: København K
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1017
Land: Danmark
Kontaktperson: Niels Thomsen
E-mail: naestedigitalpost@digst.dk
Telefon: +45 33925200
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.digst.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/281426
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=228673&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=228673&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kontrakt om udvikling, drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af Digital Post

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Digitaliseringsstyrelsen ønsker at anskaffe den næste generation Digital Post-løsning, som anses for en væsentlig infrastruktur og en bærende del af det offentliges digitale kommunikation, jf. lov nr. 528 af 11.6.2012 om Digital Post fra offentlige afsendere. Den udbudte kontrakt vedrører udvikling, herunder konvertering, drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af Digital Post, som beskrevet i punkt II.2.4).

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 215 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72212517 Udvikling af it-programmel
72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
72261000 Programmelsupport
72267100 Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi
72311100 Konvertering af data
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I. Baggrund og formål

Digitaliseringsstyrelsen ønsker til erstatning af den eksisterende Digital Post-løsning at anskaffe den næste generation Digital Post-løsning, der er en kommunikationsløsning, offentlige myndigheder anvender til sikkert og digitalt at sende uafviselig information med personfølsomme oplysninger.

Det følger af lov om Digital Post fra offentlige afsendere, jf. lov nr. 528 af 11.6.2012, at offentlige myndigheder kan sende post til borgere og virksomheder med de retsvirkninger, der følger af loven, medmindre borgeren/virksomheden er fritaget fra Digital Post. Ca. 4 400 000 borgere og ca. 760 000 virksomheder modtager digital post, mens ca. 500 myndigheder anvender løsningen som afsendere.

Løsningen vil fremover kunne anvendes uden udbud af de i kontraktens bilag 2.5 oplistede myndigheder og af eventuelle myndigheder, som senere ved lov måtte blive forpligtet til at anvende løsningen.

II. Ydelser:

Kontrakten omfatter følgende hovedydelser, som vil blive uddybet nærmere i udbudsmaterialet:

A. Udvikling og etablering af løsningen:

Leverandøren skal udvikle løsningen med fokus på høj kvalitet og sikkerhed. Udviklingen af løsningen vil omfatte kompleks proces- og projektstyring og involvere samarbejde med mange interne og eksterne parter, herunder it-leverandører af eksterne systemer samt slutbrugerrepræsentanter. Det må forventes, at løsningen skal udvikles under et tidsmæssigt presset forløb. Udviklingen vil omfatte:

1) etablering af de nødvendige miljøer til test- og driftsafvikling af løsningen;

2) udvikling af løsningen som en modulært opbygget digital infrastruktur med udvikling og etablering af følgende komponenter:

- (Distribution) integrationskomponent til krypteret forsendelse af meddelelser,

- (Opbevaring) miljø beregnet på store datamængder til krypteret arkivering af brugernes meddelelser,

- (Kontaktregister) register indeholdende brugernes e-mailadresser og telefonnumre,

- (Myndighedsregister) register over offentlige organisationer i Danmark,

- (Skriv til det offentlige) funktionalitet til via Digital Post at skrive til myndigheder i visningsklient,

- (Hændelseslog) brugerorienteret log, hvor der kan fremsøges oplysninger om hændelser ifm. forsendelse af meddelelser,

- (Administrativ Adgang) grafisk brugergrænseflade til konfiguration og opsætning af it-systemer til krypteret forsendelse af meddelelser.

3) udvikling af mange integrationer til eksterne systemer, fx NemLog-in, Datafordeleren og til løsningens brugergrænseflader, som udvikles særskilt fra løsningen af hhv. borger.dk og Virk;

4) gennemførelse af struktureret værktøjsunderstøttet datakonvertering af store mængder data fra den eksisterende løsning, som udgør ca. 100 TB delvist struktureret data med mange datatyper, til flere nye datamodeller og databaser;

5) udrulning af løsningen, som bl.a. omfatter tilslutning af myndigheder til løsningen og uddannelse.

B. Drift, vedligehold og support:

Leverandøren skal levere drift og vedligehold af løsningen, herunder ifm. pilotdrift forud for overtagelsen. Dette vil bl.a. omfatte opdatering af programmel, kapacitets- og performancestyring, overvågning, back-up og restore, overholdelse af sikkerhedskrav mv. Leverandøren skal varetage den daglige support bestående af service desk og 2. level support, herunder ifm. pilotdrift forud for overtagelsen. 1. level support varetages i andet regi.

C. Videreudvikling:

Leverandøren skal løbende videreudvikle løsningen bl.a. som følge af ændrede og nye lovgivningskrav, ændrede og nye sikkerhedskrav samt ændrede og nye krav til behandling af persondata.

D. Teknisk bistand i forbindelse med tilslutning af myndigheder til løsningen:

Leverandøren skal yde teknisk bistand til myndigheder i forbindelse med tilslutning til løsningen.

E. Konsulent- og ophørsydelser bistand:

Leverandøren skal til styrelsen og myndigheder levere konsulentydelser, herunder uddannelse, samt ophørsydelser ved ophør, herunder ved hjemtagelse eller overdragelse til en ny leverandør.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 215 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kunden kan ved udløb af de 60 måneder forlænge kontrakten på samme vilkår med op til 3 gange 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

1) eDelivery Access punkt: Udvikling af snitflade, der sikrer kompatibilitet med EU's eDelivery infrastruktur;

2) eDelivery SMP: Levering og drift af en Service Metadata Publisher (SMP) til brug for registrering af tekniske end-points for e-delivery infrastrukturen.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

Tilbudsgivers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår.

Tilbudsgivers samlede årsomsætning i det seneste disponible regnskabsår.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. For så vidt angår de enheder, som tilbudsgiver baserer sin finansielle og økonomiske formåen på, skal denne dokumentation bestå af en støtteerklæring eller anden dokumentation, der godtgør, at tilbudsgiveren faktisk råder over den nødvendige finansielle og økonomiske formåen, jf. udbudslovens §144, stk. 2. Ordregiver har vedlagt en skabelon til støtteerklæring til udbudsmaterialet, som tilbudsgiveren i forbindelse med ordregivers anmodning om dokumentation kan vælge at benytte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

— Erklæring om virksomhedens egenkapital og aktiver i det seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, hvis tallene for egenkapital og aktiver foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder,

— Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Som mindstekrav kræves en soliditetsgrad på mindst 10% i det seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditets-graden som ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B,

— Som mindstekrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst 120 000 000 DKK i det seneste disponible regnskabsår. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30.6.2014.

Kontrakten omfatter sociale klausuler om uddannelses- eller praktikaftaler.

Under Kontrakten vil ske behandling af personoplysninger, der på grund af deres karakter eller omfang indebærer en risiko for statens sikkerhed, og som derfor er omfattet af databeskyttelseslovens § 3, stk. 9, og bestemmelser udstedt i medfør heraf. Sådanne personoplysninger må derfor i udgangspunktet ikke opbevares uden for Danmark. Om konsekvenserne af, at løsningen anses for omfattet af disse regler, henvises til udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 232-483885
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/03/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/03/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, jf. adressen i punkt I.3). Her tilgås udbuddet under »Igangværende udbud«. For at få adgang til udbudsmaterialet skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 24.2.2019. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail dksupport@eu-supply.com eller telefon, (+45) 70 20 80 14.

Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk.1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

Yderligere oplysninger:

Relevant materiale kan findes på ordregivers hjemmeside: www.digst.dk/It-loesninger/Digital-Post/Naeste-generation-Digital-Post

I relation til punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid, inklusive prisen for alle optioner. Skønnet er bl.a. baseret på forventede etableringsomkostninger, på det historiske forbrug for løbende ydelser over de sidste 4 år, det fremtidige forventede forbrug samt de modtagne input fra markedsaktørerne, herunder som følge af det gennemførte udbud med forhandling, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2017/S 232-483885, som blev annulleret ved bekendtgørelse nr. 2818/S 247-570581. Ordregiver kan benytte fremgangsmåden i udbudslovens § 169 om unormalt lave tilbud, hvis der modtages tilbud, der fremstår unormalt lave.

I relation til punkt II.2.7) bemærkes, at den anførte kontraktlængde er fra overtagelse af løsningen. Ud over den anførte kontraktlængde vil der i forbindelse med kontraktens ophør være behov for en tidsmæssigt fleksibel udløbsfase med henblik på at sikre en uforstyrret funktion af løsningen i forbindelse med evt. genudbud.

I relation til sprog ved afgivelse af tilbud henvises der til udbudsbetingelserne.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Udbuddet gennemføres med forbehold for opnåelse af fornøden bevillingsmæssig hjemmel.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/01/2019