Servicii - 43907-2017

04/02/2017    S25    - - Servicii - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Nu se aplică 

România-Turda: Servicii de transport rutier public

2017/S 025-043907

Anunț de intenție

Prezentul anunţ este doar un anunț de intenție

Servicii

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Municipiul Turda
4378930
P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 28
Turda
401184
România
Persoană de contact: dl Dardai Emil, dl. Calugar Ginel
Telefon: +40 264313160
E-mail: primaria@primariaturda.ro
Fax: +40 264317081
Cod NUTS: RO113

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.primariaturda.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Altă activitate: servicii ale administratiilor locale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Delegarea gestiunii serviciului de transport public în municipiul Turda – prin atribuire directa catre o companie municipala.

II.1.2)Cod CPV principal
60112000
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Avand in vedere concluziile Studiului de Oportunitate, UAT Municipiul Turda face demersuri pentru infiintarea unei Companii Municipale in vederea prestarii serviciului de transport public local. Contractul de delegare de gestiune a serviciilor de transport public local se va întocmi conform „Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local”, aprobate prin Ordinul nr. 263 din 6.12.2007.

Sarcina de satisfacere a nevoilor de transport ale cetatenilor pentru transportul public poate fi indeplinita de o autoritate locala care actioneaza prin intermediul unei societati cu rapundere limitata sau a unei societati pe actiuni (denumita in continuare „companie municipala”).

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113
Locul principal de executare:

Municipiul Turda.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Atribuire directa pentru gestiune delegata catre o companie municipala, pe aria teritoriala a municipiului Turda.

II.2.14)Informații suplimentare
II.3)Data estimată pentru publicarea anunţului de participare:
02/02/2018

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
02/02/2017