Služby - 43931-2014

Zobraziť úsporné zobrazenie

08/02/2014    S28

Luxembursko-Luxemburg: Prenájom a starostlivosť o okrasné rastliny

2014/S 028-043931

Oznámenie o korigende

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 21.1.2014, 2014/S 14-019849)

Európska komisia, do rúk: Úrad pre infraštruktúru a logistiku – Luxemburg, oddelenie OIL.06, Sektor 002 „Obstarávacie konania a zmluvy“, budova Jean Monnet, kancelária A1/029, 2920Luxemburg, LUXEMBURSKO. Tel. +352 4301-38312. Fax +352 4301-32109. E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu

Namiesto 

IV.2.1) Kritériá vyhodnotenia ponúk:

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií stanovených v špecifikáciách, vo výzve na súťaž alebo rokovanie alebo v opise.

IV.3.4) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

25.2.2014 (16:00).

IV.3.8) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

3.3.2014 (15:00).

[...]

Viď 

IV.2.1) Kritériá vyhodnotenia ponúk:

Najnižšia cena.

IV.3.4) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

4.3.2014 (16:00).

IV.3.8) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

10.3.2014 (15:00).

[...]


Poznámka:

Týmto informujeme uchádzačov, že oznámenie o korigende k „Pokynom pre uchádzačov“ bude k dispozícii.