Usługi - 44205-2018

31/01/2018    S21    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2018/S 021-044205

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Kraków
30-085
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Kod NUTS: PL21

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdw.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 968 na odcinku Mszana Dolna – Szczawa – opracowanie projektów budowlanych, wykonawczych, pełnienie nadzoru autorskiego – z podziałem na części (...).

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-2/18
II.1.2)Główny kod CPV
71322000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji wymaganych do uzyskania decyzji administracyjnych umożliwiających realizację zadania.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 1
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1 – Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 968 na odcinku Mszana Dolna – Mszana Górna

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71322000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DW 968, województwo małopolskie, powiat limanowski, gmina Mszana Dolna, miejscowość Mszana Górna, Lubomierz.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji wymaganych do uzyskania decyzji administracyjnych umożliwiających realizację zadania polegającego na rozbudowie / przebudowie drogi wojewódzkiej nr 968 na odcinku Mszana Dolna – Mszana Górna o długości ok. 5,7 km tj. ok. odc. 040 km 0+160 – ok. odc. 060 km 1+790 wraz z uzyskaniem zgody budowlanej (zgłoszenie robót, pozwolenie na budowę lub ZRID).

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia w zakresie Części 1 zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1.1. do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2 – Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 968 na odcinku Mszana Górna – Lubomierz

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71322000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DW 968, województwo małopolskie, powiat limanowski, gmina Mszana Dolna, miejscowość Mszana Górna, Lubomierz.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji wymaganych do uzyskania decyzji administracyjnych umożliwiających realizację zadania polegającego na rozbudowie / przebudowie drogi wojewódzkiej nr 968 na odcinku Mszana Górna – Lubomierz o długości ok. 6,1 km tj. ok. odc. 060 km 1+790 – ok. odc. 060 km 7+920 wraz z uzyskaniem zgody budowlanej (zgłoszenie robót, pozwolenie na budowę lub ZRID).

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia w zakresie Części 2 zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1.2. do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 3 – Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 968 na odcinku Lubomierz – Szczawa.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71322000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DW 968, województwo małopolskie, powiat limanowski, gmina Mszana Dolna, miejscowość Mszana Górna, Lubomierz.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji wymaganych do uzyskania decyzji administracyjnych umożliwiających realizację zadania polegającego na rozbudowie / przebudowie drogi wojewódzkiej nr 968 na odcinku Lubomierz – Szczawa o długości ok. 3,3 km tj. ok. odc. 060 km 7+920 – ok. odc. 060 km 11+200 wraz z uzyskaniem zgody budowlanej (zgłoszenie robót, pozwolenie na budowę lub ZRID).

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia w zakresie Części 3 zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1.3. do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań;

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia Wykonawcy – jednolity dla Części 1, Części 2 i Części 3:

Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie:

1) wykonał co najmniej dwa projekty budowlane budowy lub rozbudowy lub przebudowy dróg klasy co najmniej G lub dróg odpowiadającej tej klasie;

2) pozyskał co najmniej jedną decyzję ZRID, decyzję pozwolenia na budowę lub decyzję równoważną dla budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi co najmniej wojewódzkiej lub drogi odpowiadającej tej kategorii;

UWAGA!

— Wykonanie usług wskazanych w ppkt 1 – 2 mogło nastąpić w ramach jednego, tych samych lub odrębnych zadań,

— Zamawiający informuje, iż w przypadku wykazywania na potrzeby potwierdzania spełniania przez Wykonawcę niniejszego warunku udziału w postępowaniu doświadczenia w realizacji zadania / zadań wykonanego / wykonanych przez grupę wykonawców (np. konsorcjum), za miarodajne z punktu widzenia wykazania spełniania tego warunku zostanie uznane jedynie doświadczenie polegające na faktycznej realizacji prac wskazanych w treści tego warunku.

Nie zostanie uznane za potwierdzenie spełniania tego warunku legitymowanie się nabyciem doświadczenia w realizacji zadania / zadań wykonanego / wykonanych przez grupę wykonawców (np. konsorcjum) jedynie poprzez fakt bycia jednym z członków tej grupy (np. członkiem konsorcjum), jeżeli faktycznie nie zrealizowało się w ramach tego zadania / tych zadań prac wskazanych w treści tego warunku, chyba że Wykonawca wykaże, iż nawet pomimo braku faktycznej realizacji w ramach danego / danych zadania / zadań wskazanych w warunku prac to jednak zakres i przedmiot czynności, obowiązków i odpowiedzialności faktycznie odnosił się do całości zadania / zadań (tj. również do prac faktycznie niewykonywanych), co oznaczałoby nabycie doświadczenia odnośnie całości jego / ich przedmiotu (tj. również do prac faktycznie niewykonywanych).

2. Warunek dotyczący dysponowania personelem kluczowym – zróżnicowany dla Części 1 i Części 2 oraz Części 3:

2.1. warunek dla Części 1 i Części 2 (jednolity w zakresie tych części):

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:

1) jedną osobą na stanowisko PROJEKTANTA BRANŻY DROGOWEJ, która:

• posiada odpowiednie uprawnienia do projektowania w zakresie dróg kołowych,

• wykonała w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jeden projekt budowlany budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi klasy co najmniej G lub drogi odpowiadającej tej klasie;

2) jedną osobą na stanowisko SPRAWDZAJĄCEGO BRANŻY DROGOWEJ, która:

• posiada odpowiednie uprawnienia do projektowania w zakresie dróg kołowych,

• wykonała w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej dwa projekty budowlane budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi klasy co najmniej G lub drogi odpowiadającej tej klasie;

3) jedną osobą na stanowisko PROJEKTANTA BRANŻY MOSTOWEJ, która:

• posiada odpowiednie uprawnienia do projektowania zakresie branży mostowej,

• wykonała w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jeden projekt budowlany budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogowego obiektu mostowego o długości całkowitej minimum 20 m;

4) jedną osobą na stanowisko SPRAWDZAJĄCEGO BRANŻY MOSTOWEJ, która:

• posiada odpowiednie uprawnienia do projektowania zakresie branży mostowej,

• wykonała w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej dwa projekty budowlany budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogowych obiektów mostowych o długości całkowitej minimum 20 m każdy;

(...).

(dalsza część opisu kryteriów kwalifikacji znajduje się poniżej w rubryce "Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów").

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

(c.d. z rubryki "Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji")

UWAGA!

Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania:

­- jednej osoby do pełnienia funkcji Projektanta branży drogowej (ppkt 1) i Projektanta branży mostowej (ppkt 3) oraz pełnienia przez tę osobę tych funkcji łącznie w toku realizacji zamówienia,

­- jednaj osoby do pełnienia funkcji Sprawdzającego branży drogowej (ppkt 2) i Sprawdzającego branży mostowej (ppkt 4) oraz pełnienia przez tę osobę tych funkcji łącznie w toku realizacji zamówienia,

Przy czym w takowej sytuacji odnośnie tej osoby / tych osób musi zostać wykazane spełnianie wszystkich wymagań dotyczących uprawnień i doświadczenia przypisanych do każdej z łączonych funkcji.

2.2. warunek dla Części 3:

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:

1) jedną osobą na stanowisko PROJEKTANTA BRANŻY DROGOWEJ, która:

• posiada odpowiednie uprawnienia do projektowania w zakresie dróg kołowych,

• wykonała w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jeden projekt budowlany budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi klasy co najmniej G lub drogi odpowiadającej tej klasie;

2) jedną osobą na stanowisko SPRAWDZAJĄCEGO BRANŻY DROGOWEJ, która:

• posiada odpowiednie uprawnienia do projektowania w zakresie dróg kołowych,

• wykonała w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej dwa projekty budowlane budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi klasy co najmniej G lub drogi odpowiadającej tej klasie;

W celu potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/03/2018
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/03/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, II piętro,pok.218.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Pełna nazwa zamówienia: Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 968 na odcinku Mszana Dolna – Szczawa – opracowanie projektów budowlanych, wykonawczych, pełnienie nadzoru autorskiego –

Z podziałem na części:

Część 1 – Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 968 na odcinku Mszana Dolna – Mszana Górna.

Część 2 – Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 968 na odcinku Mszana Górna – Lubomierz.

Część 3 – Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 968 na odcinku Lubomierz – Szczawa.

2.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w trybie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

3.Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest podzielone na części (Część 1, Część 2 i Część 3), których mają dotyczyć oferty częściowe.

W oparciu o art. 36aa ustawy PZP Zamawiający zaznacza, iż dopuszcza się składanie ofert częściowych wyłącznie na jedną spośród trzech części zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania, o których mowa w Sekcji II.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty jedynie na jedną spośród części zamówienia określonych w Sekcji II – każdy Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej części zamówienia spośród trzech części określonych w ramach Sekcji II (Część 1 albo Część 2 albo Część 3 – do wyboru).

4.Termin wykonania zamówienia: Część 1 - 20.12.2018r., Część 2 - 20.12.2018 r., Część 3 - 20.12.2018r.

5.Komplet informacji na temat niniejszego postępowania i zamówienia zawiera SIWZ. Informacje m.in. w przedmiocie:

— podstaw wykluczenia (Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 i 5 ustawy Pzp), warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajdują się w cz. II SIWZ (wyszczególnienie katalogu tych dokumentów i oświadczeń w treści niniejszego ogłoszenia nie jest możliwe z uwagi na niezależne od Zamawiającego ograniczenia techniczne formularza ogłoszenia – ograniczoną, zbyt małą liczbę znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach formularza ogłoszenia),

— trybu składania ofert znajdują się w cz. IV SIWZ.

6.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - pok.220

7.Termin związania ofertą wynosi 60 dni

8. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości:

Część 1 – 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).

Część 2 – 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Część 3 – 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

9.Kryteria oceny ofert

1) cena – 60 %

2) doświadczenie zawodowe Projektanta o specjalności drogowej – 40 %

Szczegółowy opis poszczególnych kryteriów oraz sposób punktacji opisane są w cz. V SIWZ.

10. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy zgodnie z zapisami SIWZ.

11. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy PZP

Uwaga. Zamawiający nadmienia, iż z uwagi na techniczny brak możliwości wskazania w treści ogłoszenia wszystkich informacji na temat zamówienia (zbyt małą liczbę znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach formularza), w ogłoszeniu tym zawarte zostały odesłania do treści SIWZ zamieszczonej na stronie www.zdw.krakow.pl, gdzie znajduje się komplet zbędnych informacji w tym przedmiocie.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych - KIO
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z przepisami działu VI Środki ochrony prawnej, Rozdział 2 – Odwołanie ustawy Prawo zamówieńpublicznych z dnia 29.1.2004 (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 1579.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych - KIO
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/01/2018