Dienstleistungen - 44464-2020

29/01/2020    S20

Polen-Warschau: Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten

2020/S 020-044464

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy
Postanschrift: Barska 28/30
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 02-315
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Ewa Wawrzyniak
E-Mail: kancelaria@gip.pip.gov.pl
Telefon: +48 223918205
Fax: +48 223918206

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.pip.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.bip.pip.gov.pl/bip/przetargi_pip
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: nadzór nad warunkami pracy
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: prawo pracy

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa ochrony osób i mienia w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy

Referenznummer der Bekanntmachung: GIP-GOZ.213.279.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79710000 Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy usługi ochrony osób i mienia całodobowej, realizowanej przez wszystkie dni w tygodniu, polegającej na bezpośredniej ochronie fizycznej osób i mienia znajdujących się na terenie obiektu zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Barskiej 28/30 zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w załączniku nr 6 Wzór umowy.

2. Opis przedmiotu zamówienia, w tym standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp, zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

3. Zamawiający, stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę siedmiu pracowników ochrony i inspektora ochrony (szefa ochrony).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
98341140 Hausmeisterdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Warszawa, Polska.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy usługi ochrony osób i mienia całodobowej, realizowanej przez wszystkie dni w tygodniu, polegającej na bezpośredniej ochronie fizycznej osób i mienia znajdujących się na terenie obiektu zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Barskiej 28/30 zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w załączniku nr 6 Wzór umowy.

2. Opis przedmiotu zamówienia, w tym standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp, zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

3. Zamawiający, stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę siedmiu pracowników ochrony i inspektora ochrony (szefa ochrony).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

W nawiązaniu do pkt II.2.7 niniejszego ogłoszenia – termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.6.2022 roku, przy czym okres świadczenia usługi ochrony osób i mienia od dnia 1.7.2020 roku do dnia 30.6.2022 roku.

Klauzula informacyjna RODO – zgodnie z SIWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania musi wykazać, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia.

2. W przypadku podmiotu wspólnego, warunek wskazany w pkt 1 może spełnić jeden z wykonawców, pod warunkiem, że to on będzie realizował usługę polegającą na ochronie osób i mienia na terenie obiektu zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Barskiej 28/30.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 2 usługi polegające na ochronie osób i mienia, z których każda dotyczyła ochrony obiektu o powierzchni nie mniejszej niż 3 000 m2 i realizacja każdej usługi trwała nie krócej niż 12 miesięcy. W przypadku wykazania się przez wykonawcę doświadczeniem w zakresie usługi wykonywanej (będącej w trakcie realizacji), zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania ofert część usługi wykonanej dotyczyła ochrony obiektu o powierzchni nie mniejszej niż 3 000 m2 i trwała co najmniej 12 miesięcy.

2. W przypadku podmiotu wspólnego lub gdy Wykonawca zamierza polegać na zdolnościach technicznych i zawodowych innych podmiotów, warunek wskazany w pkt 1 mogą spełniać podmioty łącznie. W przypadku, gdy dla potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1 wskazywane jest doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum, należy wykazać, jaki był faktyczny i konkretny udział przy pracach wykonywanych w ramach tego konsorcjum.

3. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w pkt 1 może w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych i zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt 3 wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W zobowiązaniu wykonawca określi zakres dostępnych mu zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu przedmiotowego zamówienia publicznego oraz zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego (§ 9 rozporządzenia).

5. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp.

6. W przypadku podmiotów zagranicznych lub podmiotów krajowych, których członkowie władz mają miejsce zamieszkania poza terenem kraju – dokumenty określa SIWZ.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy i zmiany umowy zostały określone we Wzorze umowy.

Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6 niniejszego ogłoszenia: 2 miesiące rozumie się jako 60 dni.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 02/03/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 02/03/2020
Ortszeit: 12:00
Ort:

1. Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Barska 20/30 w Warszawie.

2. Wadium w wysokości: 18 000 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Muszą być złożone wraz z ofertą:JEDZ,pełnomocnictwo/pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy, dowody dysponowania niezbędnymi zasobami innych podmiotów (w szczególności zobowiązania innego podmiotu) – jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia,w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu,spełniania warunków udziału w postępowaniu wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

5) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716),

6) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo-w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

7) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

8) koncesję, zezwolenie licencję lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

9) wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – zgodnie z pkt 7.2.9 SIWZ.

3. W przypadku, gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest dostarczyć dokumenty zgodnie z SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587777
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej wymienione w dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587777
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
24/01/2020