Доставки - 44868-2019

30/01/2019    S21

Бeлгия-Брюксел: Доставка на офис консумативи, хартия, както и на цифрови консумативи и устойчиво произведени такива за печат

2019/S 021-044868

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия
Пощенски адрес: CSM 1 05/P001
Град: Bruxelles
код NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Лице за контакт: OIB.02.002 Marchés publics
Електронна поща: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Телефон: +32 22986989
Факс: +32 22960570
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu
Адрес на профила на купувача: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Тази поръчка е предмет на съвместно възлагане, в което участват 34 други институции и агенции като възлагащи органи (вж. поканата за участие в търг).
Пощенски адрес: CSM 1 05/P001
Град: Bruxelles
код NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Лице за контакт: OIB.02.002 Marchés publics
Електронна поща: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Телефон: +32 22986989
Факс: +32 22960570
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu
Адрес на профила на купувача: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
Поръчката обхваща съвместно възлагане
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4391
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4391
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на офис консумативи, хартия, както и на цифрови консумативи и устойчиво произведени такива за печат

Референтен номер: OIB/2019/OP/0006
II.1.2)Основен CPV код
30192000 Принадлежности за офиса
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата поръчка е сключване на договор за: доставка на офис консумативи, хартия, както и цифрови консумативи и устойчиво произведени такива за печат.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 28 000 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30197630 Хартия за печатане
30197643 Фотокопирна хартия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: 00 Not specified
Основно място на изпълнение:

Европейски съюз

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на офис консумативи, хартия, както и цифрови консумативи и устойчиво произведени такива за печат.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 28 000 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Административни кредити на ЕС

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Оферентът трябва да приложи към своята оферта всички документи и цялата информация, изискани в точка III.1) „Условия за участие“ на това обявление и включени в приложение I „Списък с документи, които трябва да се попълнят и предоставят“ към тръжните спецификации.

Оферентът трябва да приложи надлежно подписана и датирана клетвена декларация, удостоверяваща, че не е в някоя от ситуациите, които биха го изключили от вземане на участие в поръчка, възложена от Европейския съюз. Клетвената декларация трябва да бъде под формата на образеца в неговата цялост, публикуван на следната страница: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

NB: под заплаха от изключване, одобреният оферент трябва да представи следното писмено доказателство, в подкрепа на клетвената декларация, преди подписването на договора.

NB: обединенията трябва да представят клетвена декларация и подкрепящите документи и информация за всеки отделен член в случай на възлагане на поръчката.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Оферентът трябва да предостави:

— копие от финансови отчети (счетоводни баланси и отчети за приходите и разходите) за последните 3 финансови години, посочващи годишната печалба преди данъчно облагане. Ако по уважителна причина оферентът не може да ги предостави, той трябва да представи декларация за годишните печалби преди облагане за последните три години. Ако финансовите отчети или декларацията показват средна загуба през последните 3 години, оферентът трябва да представи друг документ като доказателство за своите финансови и икономически възможности, като например подходяща гаранция от трета страна (например дружеството-майка), удостоверения от одитори, експерт-счетоводители или еквивалентни,

— отчет за специфичния годишен оборот през последните 3 финансови години, свързан с тази поръчка.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

За да бъде избран, оферентът трябва да представи доказателство за среден общ годишен оборот за последните 3 финансови години от: 5 700 000 EUR.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

— оферентът трябва да представи доказателство за изпълнението на 3 поръчки, всяка на минимална стойност от 250 000 EUR, които са директно свързани с предмета на тази поръчка и които са били изпълнени през последните 3 години, с данни за техните стойности, продължителност, начални дати и пълните им данни (име на лицето за контакт, адрес, телефонен номер, адрес на електронна поща) и техните обществени или частни получатели. Списъкът трябва да бъде придружен от удостоверения за задоволително изпълнение, издадени от всеки от бенефициерите,

- оферентът ще предостави сертификат по ISO 9001 или, ако това не е възможно, ръководство за осигуряване на качеството на дружеството с най-малко следната информация: област на приложение и обхват на системата за качество; представяне на дружеството, дейности, продукти, клиенти; документирана декларация на ръководството за провежданата политика по качество, организационна структура на дружеството, описание на процесите и тяхното взаимодействие и въведените процедури.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

За да бъде избран, оферентът трябва да представи доказателство за минимална стойност за всяка от 3-те поръчки за: 250 000 EUR.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 11/03/2019
Местно време: 15:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 12/03/2019
Местно време: 10:00
Място:

Office pour les infrastructures et la logistique, Bruxelles (OIB), Bâtiment CSM1, Cours Saint-Michel 23 (entrée côté Rue Père de Deken), 1040 Bruxelles, БEЛГИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Надлежно упълномощен представител на всеки оферент може да присъства на отварянето (за доказване на самоличността трябва да се представи паспорт или лична карта). Оферентите, които желаят да участват, трябва да уведомят отдел OIB.02.002 „Обществени поръчки“ писмено (вж. данните за адреса, посочени в точка I.1)) не по-късно от два работни дни преди заседанието по отваряне.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

48 месеца след възлагането.

VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се прилага електронно поръчване
VI.3)Допълнителна информация:

1) За британските кандидати или оференти:

Моля, имайте предвид, че след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС, правилата за достъп до процедури за обществени поръчки на ЕС за икономически оператори, установени в трети държави, ще се прилагат за кандидати или оференти от Обединеното кралство, в зависимост от резултата от преговорите. В случай че такъв достъп не е предвиден в действащите правни разпоредби, кандидатите и оферентите от Обединеното кралство могат да бъдат изключени от процедурата за възлагане на обществена поръчка.

2) Спецификациите и допълнителните документи (включително въпроси и отговори) ще бъдат достъпни на следния интернет адрес:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4391.

Заинтересованите страни се приканват да се регистрират посредством интернет страницата. След това ще бъдат уведомени от онлайн системата за обществени поръчки за всякакви актуализации, достъпни за тази покана за участие в търг. От страните, които не са регистрирани на страницата, се приканват редовно да я преглеждат. Комисията няма да бъде отговорна, в случай че оферентите не обърнат внимание на каквато и да било допълнителна информация относно тази покана за участие в търг, предоставена на настоящата интернет страница.

Страницата ще се обновява редовно и е отговорност на оферентите да проверяват за нови актуализации и изменения по време на тръжния период.

3) предаване на мостри в срок от 15 работни дни след крайната дата за подаване на офертата, посочена в точка 3.4.1.1 на административните клаузи (приложение II);

4) изпълнителните агенции могат да бъдат включени в поръчката като възлагащи органи (в рамките на лимит от 10% от общата стойност на поръчката и за всички изпълнителни агенции, взети заедно), ако по време на публикуването на тази покана за участие в търг, те все още не са били официално създадени или не са в процес на създаване и следователно в документите на поканата за участие в търг не може да се укаже официално наименование;

5) Тази поръчка е предмет на съвместно възлагане, в което участват 34 други институции и агенции като възлагащи органи (вж. поканата за участие в търг);

6) за допълнителна информация относно участие в покани за участие в търг и в поредицата от процедури за възлагане на обществени поръчки на Службата за инфраструктура и логистика (OIB), моля, проверете „Ръководство за оференти“ и брошурата „Да правиш бизнес с Европейската комисия“, достъпни чрез препратката: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 43031
Факс: +352 43032100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В рамките на 2 месеца след получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който това му е станало известно. Жалба до Европейския омбудсман нито прекъсва този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/01/2019