Услуги - 45291-2022

28/01/2022    S20

Полша-Варшава: Многостранен рамков договор с повторно стартиране на конкурс за архитектурни и инженерни услуги и за проекти за възстановяване и реконструкция за седалището на FRONTEX и други недвижими имоти, заемани от FRONTEX

2022/S 020-045291

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2021/S 252-668918)

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)
Пощенски адрес: Plac Europejski 6
Град: Warsaw
код NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Пощенски код: 00-844
Държава: Полша
Електронна поща: procurement@frontex.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://frontex.europa.eu

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Многостранен рамков договор с повторно стартиране на конкурс за архитектурни и инженерни услуги и за проекти за възстановяване и реконструкция за седалището на FRONTEX и други недвижими имоти, заемани от FRONTEX

Референтен номер: Frontex/2021/OP/0383/MS
II.1.2)Основен CPV код
71220000 Архитектурно проектиране
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Многостранният рамков договор за услуги с повторно стартиране на конкурс ще обхваща:

— предоставяне на професионални услуги по проектиране, архитектурни, инженерни и дизайнерски услуги, документация и необходимите разрешителни (изготвяне на архитектурни планове, строителни системи и т.н.) и надзор на проектите в сътрудничество с FRONTEX;

— предоставяне на основни дейности по поддръжка и ремонт, строителни дейности, редекориране, реставрация, отстраняване на щети и обзавеждане в седалището на FRONTEX и всякакви други недвижими имоти, които FRONTEX може да използва или заема в бъдеще във Варшава.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
25/01/2022
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 252-668918

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 31/01/2022
Местно време: 11:00
Да се чете:
Дата: 07/02/2022
Местно време: 11:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 02/02/2022
Местно време: 11:00
Да се чете:
Дата: 08/02/2022
Местно време: 11:00
VII.2)Друга допълнителна информация: