Lieferungen - 45682-2020

30/01/2020    S21

Polen-Breslau: Schilder und Zubehör

2020/S 021-045682

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Wrocław – Urząd Miejski Wrocławia
Nationale Identifikationsnummer: PL514
Postanschrift: pl. Nowy Targ 1-8
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 50-141
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Urząd Miejski Wrocławia – Wydział Zamówień Publicznych, al. M. Kromera 44, 51-163 Wrocław, pok. 138
E-Mail: wzp.dz@um.wroc.pl
Telefon: +48 717779230
Fax: +48 717779229

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bip.um.wroc.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://um-wroc.logintrade.net/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://um-wroc.logintrade.net/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa tablic rejestracyjnych aluminiowych dla organu rejestracyjnego wraz z usługą odbioru i złomowania tablic

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/PN/5/2020/WSO
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44423400 Schilder und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawa tablic rejestracyjnych aluminiowych: ich wyprodukowanie i dostarczenie, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz wzorami i wymiarami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11.12.2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 23), jak również odbiór i złomowanie tablic używanych, przekazywanych przez Zamawiającego.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Hauptort der Ausführung:

Wrocław, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablic rejestracyjnych aluminiowych, tj. ich wyprodukowanie i dostarczenie do Zamawiającego, zgodnie ze wzorami i wymiarami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11.12.2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2355 z późn. zm.), jak również odbiór i złomowanie tablic używanych, przekazywanych przez Zamawiającego. Odbiór każdej partii tablic przekazywanych do złomowania odbywa się na podstawie wykazów sporządzonych przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że ilości tablic mogą ulec zmianie z zastrzeżeniem, że dokonane zmiany nie spowodują zwiększenia wartości brutto umowy. Dostawa nie musi również objąć wszystkich tablic rejestracyjnych.

Zamówienie obejmuje produkcję tablic rejestracyjnych samochodowych, motocyklowych, motorowerowych oraz tablic rejestracyjnych dla pojazdów elektrycznych i pojazdów napędzanych wodorem rejestrowanych w gminie Wrocław, dostawę wyprodukowanych tablic na koszt i ryzyko Wykonawcy do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz odbiór od Zamawiającego używanych tablic rejestracyjnych celem ich złomowania (utylizacji). Koszty załadunku i rozładunku obciążają Wykonawcę. Tablice rejestracyjne dla pojazdów w gminie Wrocław muszą posiadać wyróżniki określone w:

— załączniku nr 12 (wyróżniki województw i powiatów dla tablic rejestracyjnych) do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11.12.2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2355 ze zm.),

— załączniku nr 8 (wyróżniki województw i powiatów dla profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych), do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.3.2019 r. w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów (Dz.U. z 2019 r., poz. 546).

Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat tablic rejestracyjnych zgodny z przepisami polskimi na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi, o którym mowa w art. 75a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1990 z późn. zm.).

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

Tablice rejestracyjne muszą być dostarczone na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. Natomiast wtórniki tablic rejestracyjnych, tablice rejestracyjne indywidualne, tablice dodatkowe będą dostarczane w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Zamawiający może złożyć zamówienie faksem, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dedykowanego programu komputerowego.

Zamawiający może złożyć tzw. pilne zamówienie w przypadku konieczności wydania tablic utraconych przez ich właściciela potwierdzone e-mailem lub faksem. Realizacja tak złożonego zamówienie nastąpi w ciągu 24 godzin od chwili jego złożenia, z tym że upływ 24 godzin przypadający na dzień wolny od pracy skutkuje realizacją dostawy w pierwszym dniu roboczym do godziny 11:00. W zamówieniach określone zostaną rodzaje tablic oraz ich ilości. Wykonawca dostarczy każdą partię tablic własnym transportem i na własne ryzyko do miejsca wskazanego w zamówieniu. Koszty załadunku i rozładunku obciążają Wykonawcę.

Odbiór jakościowy każdej dostarczonej partii tablic odbędzie się w dacie faktycznego wprowadzenia poszczególnej partii do rejestracji pojazdów oraz w dniu dostawy przez wybraną losowo przez Zamawiającego partię dostarczonych tablic rejestracyjnych. Jeżeli w trakcie wprowadzania tablic do rejestracji Zamawiający ujawni wady jakościowe, niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę z żądaniem wymiany wadliwych tablic.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin 36 miesięcy, o którym mowa w pkt II.2.7 – okres obowiązywania zamówienia – oznacza termin realizacji przedmiotu umowy w okresie 36 miesięcy począwszy od daty złożenia pierwszego pisemnego zamówienia w 2020 r. lub wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację umowy.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunek udziału w postępowaniu, jeśli wykaże on, że posiada wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne zgodnie z art. 75a ustawy z dnia 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.).

2. Na potwierdzenie spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu, Wykonawcy zobowiązani będą przedstawić JEDZ oraz aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne,prowadzony przez marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Uwaga: Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązany jest złożyć samodzielnie wymieniony powyżej dokument (jeżeli będzie on producentem tablic rejestracyjnych).

3. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Na potwierdzenie wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy zobowiązani będą przestawić JEDZ oraz oświadczenia i dokumenty o których mowa w § 5 pkt 1–6 i 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji przetargowej.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunek udziału w postępowaniu, jeśli wykaże on, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał z należytą starannością, co najmniej 1 umowę (kontrakt) polegającą na wyprodukowaniu i dostarczeniu nowych tablic rejestracyjnych wraz z odbiorem i złomowaniem tablic używanych o wartości co najmniej 500 000,00 PLN netto.

Uwaga: W przypadku złożenia przez Wykonawcę (w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu) oświadczeń lub dokumentów zawierających dane wyrażone w walucie innej niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (a w sytuacji, gdyby w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie był publikowany średni kurs NBP, przyjmie się średni kurs NBP opublikowany w pierwszym dniu następującym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu).

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji przetargowej.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – potwierdzające spełnienie warunku opisanego w pkt 1 powyżej. Dowodami, o których mowa w zdaniu poprzednim, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Uwaga: w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga: W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek będzie oceniany łącznie dla wszystkich Wykonawców. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji przetargowej.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zostały określone w odpowiednim dokumencie przetargowym – projekcie umowy stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/03/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/03/2020
Ortszeit: 10:30
Ort:

Urząd Miejski Wrocławia – Wydział Zamówień Publicznych, al. Kromera 44, 51-163 Wrocław, POLSKA, pok. nr 216

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 170 000,00 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych).

Termin, o którym mowa w pkt IV.2.6: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą – oznacza termin związania ofertą wynoszący 60 dni.

Klauzula dotycząca obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) znajduje się w dokumentacji przetargowej – Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji przetargowej.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
27/01/2020