Leveringen - 45698-2020

30/01/2020    S21

Portugal-Lissabon: Vasculaire protheses

2020/S 021-045698

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, E. P. E.
Nationaal identificatienummer: 508481287
Postadres: Avenida Professor Egas Moniz
Plaats: Lisboa
NUTS-code: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Postcode: 1649-035
Land: Portugal
Contactpersoon: Serviço de Gestão de Compras
E-mail: compras@chln.min-saude.pt

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.saphety.com/pt-PT/saphetygov

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.saphety.com/pt-PT/saphetygov
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.saphety.com/pt-PT/saphetygov
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aquisição de endopróteses tóraco-abdominais complexa (fenestrada e/ou ramificada), custom made para o ano de 2020

Referentienummer: CP n.º 202A000014
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33184200 Vasculaire protheses
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Aquisição de endopróteses tóraco-abdominais complexa (fenestrada e/ou ramificada), custom made para o ano de 2020.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 660 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor één perceel
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Endoprótese tóraco-abdominal complexa (fenestrada e/ou ramificada)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33184200 Vasculaire protheses
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, E. P. E.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de endopróteses tóraco-abdominais complexa (fenestrada e/ou ramificada), custom made para o ano de 2020.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 600 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 10
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Plataforma ramificada (4 ramos), off the shelf

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33184200 Vasculaire protheses
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, E. P. E.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de endopróteses tóraco-abdominais complexa (fenestrada e/ou ramificada), custom made para o ano de 2020.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 60 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 10
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Cfr. art.o 20.o, n.o 1 alínea a) do CCP.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/03/2020
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Portugees
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/03/2020
Plaatselijke tijd: 09:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Ponto IV.2.6) Período mínimo durante o qual o concorrente é obrigado a manter a sua proposta, i.e. 66 dias conforme artigo 65.o do CCP.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Serviço de Gestão de Compras
Postadres: Avenida Professor Egas Moniz
Plaats: Lisboa
Postcode: 1649-035
Land: Portugal
E-mail: compras@chln.min-saude.pt
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/01/2020