Suministros - 45722-2018

01/02/2018    S22

Polonia-Nisko: Equipos de imaginería para uso médico, odontológico y veterinario

2018/S 022-045722

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku
Número de identificación fiscal: 000306680
Dirección postal: ul. Kościuszki 1
Localidad: Nisko
Código NUTS: PL824 Not specified
Código postal: 37-400
País: Polonia
Persona de contacto: Marek Kurlej, Daniel Knap, Roman Ryznar, Piotr Tabor
Correo electrónico: przetargi@szpital-nisko.pl
Teléfono: +48 158416779
Fax: +48 158416704
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.szpital-nisko.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.szpital-nisko.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: samodzielny publiczny zespół opieki zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa i uruchomienie sprzętu specjalistycznego do ucyfrowienia diagnostyki obrazowej w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku

Número de referencia: Z.II.260.5.Zp.2018
II.1.2)Código CPV principal
33110000 Equipos de imaginería para uso médico, odontológico y veterinario
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa i uruchomienie sprzętu specjalistycznego do ucyfrowienia diagnostyki obrazowej w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33124100 Aparatos para diagnóstico
33124110 Sistemas de diagnóstico
48820000 Servidores
72260000 Servicios relacionados con el software
72263000 Servicios de implementación de software
72268000 Servicios de suministro de software
72265000 Servicios de configuración de software
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL824 Not specified
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Powiatowy im. PCK w Nisku.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie sprzętu specjalistycznego do ucyfrowienia diagnostyki obrazowej w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku. Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Parametry techniczne / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 12/07/2018
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: UDA-RPPK.06.02.01-18-0002/17-00
II.2.14)Información adicional

Umowa nr: UDA-RPPK.06.02.01-18-0002/17-00 o dofinansowanie projektu pn. "Doposażenie SPZZOZ w sprzęt i aparaturę medyczną celem poprawy bezpieczeństwa i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz poprawy dostępności do diagnostyki i nowoczesnych procedur medycznych".

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w SIWZ, nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

3. Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

3.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) zgodny z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym KE wydanym na podst. art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3.2. Dowód wniesienia wadium.

3.3. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

3.4. Dokumentację techniczną lub w wyciągi z dokumentacji technicznej potwierdzające oferowane parametry techniczne urządzeń.

4. Każdy Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji,o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp.

5. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć dokumenty określone w SIWZ.

5.1. Wykaz dostaw lub usług.

5.2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

5.3. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

5.4. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS.

5.5. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego.

5.6. Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.

5.7. Certyfikat EUREF.

5.8. Oświadczenie producenta macierzy dotyczące gwarancji i wsparcia technicznego.

5.9. Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu w Polsce.

5.10. Wydruki testów.

5.11. Informacja Wykonawcy o obowiązku podatkowym (jeżeli dotyczy).

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składa dokumenty określone w SIWZ, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

6.1. Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument.

6.2. Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp.

6.3. Dokument potwierdzający niezaleganie przez wykonawcę z opłacaniem podatków.

6.4. Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów dołączonych do oferty.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca udowodni, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej dwa zadania polegające na dostawie systemów pośredniej lub bezpośredniej radiografii cyfrowej wraz z dostawą systemu RIS i PACS oraz sprzętu IT niezbędnego do realizacji zadania.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Wzór umowy stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Zakres dopuszczalności dokonywania zmian postanowień zawartej umowy oraz warunki dokonywania takich zmian określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 12/03/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 12/03/2018
Hora local: 11:00
Lugar:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku.

Ul. Kościuszki 1, 37-400 Nisko, Pokój nr 1.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:16 000,00 PLN (słownie: szesnaście tysięcy złotych, 00/100)

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. 2012 poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
30/01/2018