29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Usługi - 45928-2016

Wyświetl widok skrócony

10/02/2016    S28

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji

2016/S 028-045928

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Niniejsze ogłoszenie objęte jest przepisami: dyrektywy 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Gdyńskie Centrum Sportu
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.gdyniasport.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka organizacyjna gminy miasta Gdynia
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
1.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas turnieju snookera Gdynia Open 2016 w terminie 26–28.2.2016 rokuw Gdyni.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska.

Kod NUTS PL POLSKA

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas turnieju snookera Gdynia Open 2016 w terminie 26–28.2.2016 roku w Gdyni. Promocja Miasta Gdyni podczas turnieju snookera Gdynia Open 2016, który odbędzie się w dniach 26–28 lutego 2016 roku w Hali Gdynia Arena przy ul. Kazimierza Górskiego 8 polegająca między innymi na: przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Turnieju i umieszczeniu nazwy Gdynia w oficjalnej nazwie Turnieju „Gdynia Open 2016”, umieszczeniu logo „Gdynia sport” w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę dla potrzeb Turnieju (np.: plakaty, bilety, programy, ulotki) oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Turniejem, umieszczeniu logo „Gdynia sport” w materiałach reklamowych związanych z organizacją Turnieju wysyłanych drogą elektroniczną (newsletter) itp. Promocja Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Turnieju organizowanego przez Wykonawcę w Hali Gdynia Arena w dniach 26–28 lutego 2016 roku polegająca między innymi na: promocji cyklu biegów PKO Grand Prix Gdyni oraz MTB Gdynia Maraton organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy, umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy itp.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79342200 Usługi w zakresie promocji

II.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu/uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn: technicznych, związanych z ochroną wyłącznych praw
Art. 67 ust 1 pkt 1 a i b ustawy Prawo zamówień publicznych – zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Pani Agacie Czerwińskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą AC Event Agata Czerwińska z siedzibą w Zielonej Górze (65-383) przy ulicy Leszczynowej 10 jest zasadne, ponieważ jest ona wspólnie z World Snooker współorganizatorem turnieju snookera Gdynia Open 2016. Na mocy porozumienia pomiędzy organizatorami i leżących po stronie Pani Agaty Czerwińskiej obowiązków, jest ona uprawniona do zawierania dalszych zobowiązań w zakresie realizacji działań promocyjno-reklamowych przedmiotowej imprezy. Snooker jest dynamicznie rozwijającym się sportem o bardzo pozytywnych skojarzeniach – uczy zasad fair play, strategii i zdrowej rywalizacji. Kojarzony jest z precyzją, elegancją, systematycznością i wielkimi emocjami. Turniej w Gdyni ma już swoją markę wśród kibiców i zawodników. Nasi zwodnicy coraz częściej osiągają sukcesy w turniejach międzynarodowych, do czego z pewnością przyczynia się możliwość mierzenia się z najlepszymi zawodnikami świata we własnym kraju. Gdynia Open 2016 to jedyny profesjonalny, międzynarodowy turniej snookera rozgrywany w Polsce. W ubiegłorocznej edycji udział wzięło 231 zawodników, a turniej na Hali Gdynia Arena obejrzało ponad 3 500 widzów. Ranga imprezy, jak i wysoki poziom jej organizacji przełożył się na zainteresowanie uczestników w tym roku. Zgłosiło się już 254 zawodników, z czego 101 to profesjonaliści, a 154 to amatorzy. Miasto Gdynia zawsze z chęcią wspiera nowe inicjatywy, tym bardziej takie, które mają na celu propagowanie aktywnego spędzania czasu. Patronem medialnym tego wyjątkowego wydarzenia jest radio Eska, portal Trójmiasto.pl, Dziennik Bałtycki/Kurier Gdyński oraz Prestiż. Stwierdzić zatem należy, iż to niecodzienne, emocjonujące widowisko sportowe zgromadzi z pewnością dużą rzeszę kibiców sportowych ze względu na obecność gwiazd największego formatu i możliwość spotkania się z nimi oko w oko. Przewidywana ilość widzów to 5.500 osób w ciągu 3 dni turnieju. Podczas przygotowań do edycji Gdynia Open 2016 został położony nacisk na jak największe zainteresowanie mieszkańców i snookerową edukację. Imprezie towarzyszyć będą rozbudowane działania promocyjne i informacyjne realizowane nie tylko w Gdyni, ale również w całej Polsce, oraz mediach ogólnopolskich i regionalnych, co z pewnością będzie doskonałą promocją dla Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający
GCS.DZPI.2711.2.2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2)Informacje o ofertach
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: AC Event Agata Czerwińska
Adres pocztowy: ul. Leszczynowa 10
Miejscowość: Zielona Góra
Kod pocztowy: 65-383
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
8.2.2016