Leveringen - 46267-2022

28/01/2022    S20

Nederland-Utrecht: Reproductiemachines

2022/S 020-046267

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Grafisch Lyceum Utrecht
Nationaal identificatienummer: 272024831
Postadres: Vondellaan 178
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3521 GH
Land: Nederland
Contactpersoon: Saskia Roos
E-mail: s.roos@bic-bv.nl
Telefoon: +31 0582132227
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.glu.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/cfef6a1842cad8287862f68ce89ce734
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/cfef6a1842cad8287862f68ce89ce734
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese aanbesteding huren en onderhouden van MFP’s en repromachines en het leveren van software en supplies.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30121300 Reproductiemachines
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van deze aanbesteding is de behoefte aan printen, kopiëren en scannen via de MFP’s en repromachines van de aanbestedende dienst optimaal in te vullen. De aanbestedende dienst wenst dit doel te realiseren door middel van een Europese aanbesteding volgens een openbare procedure. Deze aanbesteding zal moeten leiden tot uniforme dienstverlening, prijsstelling, expiratiedatum en voorwaarden voor de aanbestedende dienst.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50313000 Onderhoud en reparatie van reprografische machines
48773000 Printersoftware-faciliteiten
30232110 Laserprinters
30125110 Toner voor laserprinters/faxapparaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Utrecht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

In het prijzenblad formulier C treft u de geraamde omvang aan.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Criterium 1: Kwaliteit / Weging: 100
Kwaliteitscriterium - Naam: Criterium 2: Flexibiliteit / Weging: 100
Prijs - Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

In de optiejaren wil de aanbestedende dienst beschikken over de mogelijkheid om de raamovereenkomst geheel of gedeeltelijk te verlengen onder gelijkblijvende voorwaarden, dit is echter geheel afhankelijk van de organisatorische ontwikkelingen en de technische staat van de MFP’s en repromachines.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Het doel is om voor de aanbestedende dienst één raamovereenkomst af te sluiten voor een periode van 60 maanden, met de mogelijkheid tot verlenging met tweemaal 12 maanden.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Geen crimineel verleden,

- Betalingen belastingen en premies,

- Geen faillissement of surseance van betaling,

- Geen schending milieu-, sociaal en arbeidsrecht,

- Geen betrokkenheid voorbereiding,

- Geen belangenconflict,

- Geen gerechtelijke uitspraak,

- Geen significante of voortdurende tekortkomingen,

- Geen valse verklaringen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Een reguliere afschrijftermijn van een MFP of repromachine bedraagt 60 tot 72 maanden. Om alle marktpartijen, waaronder ook MKB-bedrijven, gelijke kansen te kunnen bieden is er gekozen voor 60 maanden plus verlengingsmogelijkheid.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/03/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 31/03/2022
Plaatselijke tijd: 12:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
E-mail: midden-nederland@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/01/2022