TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider.

Varer - 46756-2023

24/01/2023    S17

Danmark-København: Værktøjsmaskiner

2023/S 017-046756

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: KAB
CVR-nummer: 56815910
Postadresse: Enghavevej 81
By: København SV
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2450
Land: Danmark
Kontaktperson: Mogens Linnet
E-mail: mogli@kab-bolig.dk
Telefon: +45 33631000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/186870535.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.kab-bolig.dk/
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Almen Boligorganisation
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Annullering Bekendtgørelse for Prækvalifikation - Rammeudbud for vareindkøb og levering af batteridrevne haveredskaber til KAB-Fællesskabet

II.1.2)Hoved-CPV-kode
42600000 Værktøjsmaskiner
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rammeudbud der omfatter, salg via indkøbsportalen af:

- Batteridrevne haveredskaber

- Tilbehør til batteridrevne haveredskaber

- Tilgang til miniudbud for samlet indkøb på 30.000 kr. og derover.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
42642100 Værktøjsmaskiner til bearbejdning af træ
42652000 Elektromekanisk håndværktøj
43830000 Maskinværktøj
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører rammeaftale om varekøb og levering af batteridrevne haveredskaber til KAB-Fællesskabet via KAB-Fællesskabets indkøbsportal. KAB-Fællesskabets indkøbsportal er konstrueret på Mercells indkøbsportalløsning og supporteres og drives af Mercell. KAB har deri deres egen indkøbsportal, hvilket dette rammeudbud vil give de to vindende tilbudsgivere adgang til. De to Tilbudsgivere med de bedste tilbud vil få adgang til KAB-Fællesskabets indkøbsportal med hele deres produktkatalog af batteridrevne haveredskaber, hvori alle boligafdelinger i KAB-Fællesskabet vil have adgang til at købe disse varer. I dette sortimentsudbud søges leverandører, der kan tilbyde et bredt sortiment af batteridrevne haveredskaber, da KAB ikke benytter et specifikt mærke i sine afdelinger og fordi KAB vil have mulighed for at købe produkter, der er nye på markedet.

Rammekontrakten omfatter salg via indkøbsportalen af:

- Batteridrevne haveredskaber

- Tilbehør til batteridrevne haveredskaber

- Tilgang til miniudbud for samlet indkøb på 30.000 kr. og derover.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 90
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 185-523243
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Prækvalifikation - Rammeudbud for vareindkøb og levering af batteridrevne haveredskaber til KAB-Fællesskabet

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/01/2023