Услуги - 46970-2020

31/01/2020    S22

Бeлгия-Брюксел: Поддръжка и експлоатация за обща сигурност на обектите на Европейския парламент в Брюксел (обособена позиция 1), Люксембург (обособена позиция 3) и Страсбург (обособена позиция 2)

2020/S 022-046970

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски парламент, Direction générale Sécurité et Protection (DG SAFE)
Пощенски адрес: Rue Wiertz 60
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1047
Държава: Белгия
Лице за контакт: Unité 'Budget'
Електронна поща: SAFE.marches-tenders@ep.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5795
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Поддръжка и експлоатация за обща сигурност на обектите на Европейския парламент в Брюксел (обособена позиция 1), Люксембург (обособена позиция 3) и Страсбург (обособена позиция 2)

Референтен номер: EP/DGSAFE/UTSI/SER/2019-009
II.1.2)Основен CPV код
50600000 Услуги по ремонт и поддържане на материали за защита и безопасност
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Настоящата поръчка се състои от:

–– осигуряване на квалифицирани кадри за реализация на задания, свързани с поддръжката и ежедневната актуализация на оборудване, инсталации и материал от тип I, както и с помощ за експлоатацията/употребата на оборудването и инсталациите за сигурност,

–– поддръжка на оборудване и инсталации и материал от тип II (цялостна поддръжка) със задължение за резултат.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 19 500 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Поддръжка и експлоатация на инсталации за обща сигурност на обекта на ЕП в Брюксел

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50610000 Услуги по ремонт и поддържане на съоръжението за безопасност
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Основно място на изпълнение:

Брюксел.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Осигуряване на квалифицирани кадри за реализация на задания, свързани с поддръжката и ежедневната актуализация на оборудване, инсталации и материал от тип I, както и с помощ за експлоатацията/употребата на оборудването и инсталациите за сигурност.

Поддръжка на оборудване и инсталации и материал от тип II (цялостна поддръжка) със задължение за резултат.

Услуги от тип I –– инсталации и материал, които трябва да се поддържат и наблюдават с инструменти, методи и средства, налични в Парламента.

Услуги от тип II –– инсталации и материал, които не трябва да се поддържат и наблюдават с инструменти, методи и средства, налични в Парламента.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 9 500 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Поддръжка и експлоатация на инсталации за обща сигурност на обекта на ЕП в Страсбург

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50610000 Услуги по ремонт и поддържане на съоръжението за безопасност
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: FRF ALSACE-CHAMPAGNE-ARDENNE-LORRAINE
Основно място на изпълнение:

Страсбург.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Осигуряване на квалифицирани кадри за реализация на задания, свързани с поддръжката и ежедневната актуализация на оборудване, инсталации и материал от тип I, както и с помощ за експлоатацията/употребата на оборудването и инсталациите за сигурност.

Поддръжка на оборудване и инсталации и материал от тип II (цялостна поддръжка) със задължение за резултат.

Услуги от тип I –– инсталации и материал, които трябва да се поддържат и наблюдават с инструменти, методи и средства, налични в Парламента.

Услуги от тип II –– инсталации и материал, които не трябва да се поддържат и наблюдават с инструменти, методи и средства, налични в Парламента.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 500 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Поддръжка и експлоатация на инсталации за обща сигурност на обекта на ЕП в Люксембург

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50610000 Услуги по ремонт и поддържане на съоръжението за безопасност
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU LUXEMBOURG
Основно място на изпълнение:

Люксембург.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Осигуряване на квалифицирани кадри за реализация на задания, свързани с поддръжката и ежедневната актуализация на оборудване, инсталации и материал от тип I, както и с помощ за експлоатацията/употребата на оборудването и инсталациите за сигурност.

Поддръжка на оборудване и инсталации и материал от тип II (цялостна поддръжка) със задължение за резултат.

Услуги от тип I –– инсталации и материал, които трябва да се поддържат и наблюдават с инструменти, методи и средства, налични в Парламента.

Услуги от тип II –– инсталации и материал, които не трябва да се поддържат и наблюдават с инструменти, методи и средства, налични в Парламента.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 500 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Вж. тръжните документи

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Вж. тръжните документи

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 19/03/2020
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 26/03/2020
Местно време: 10:00
Място:

Брюксел.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Съда на Европейския съюз
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2525
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 433766
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Пощенски адрес: 1 avenue du Président Robert Schuman
Град: Strasbourg
Пощенски код: 67001
Държава: Франция
Телефон: +33 388172313
Факс: +33 388179062
Интернет адрес: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Общ съд на Съда на Европейския съюз
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2525
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 433766
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21/01/2020