Služby - 46970-2020

31/01/2020    S22

Belgicko-Brusel: Údržba a prevádzka zariadení všeobecnej bezpečnosti pre sídla Európskeho parlamentu v Bruseli (časť 1), Štrasburgu (časť 2) a Luxemburgu (časť 3)

2020/S 022-046970

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky parlament, Direction générale Sécurité et protection (DG SAFE)
Poštová adresa: Rue Wiertz 60
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1047
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Unité 'Budget'
E-mail: SAFE.marches-tenders@ep.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5795
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Údržba a prevádzka zariadení všeobecnej bezpečnosti pre sídla Európskeho parlamentu v Bruseli (časť 1), Štrasburgu (časť 2) a Luxemburgu (časť 3)

Referenčné číslo: EP/DGSAFE/UTSI/SER/2019-009
II.1.2)Hlavný kód CPV
50600000 Služby na opravu a údržbu bezpečnostných a ochranných materiálov
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Toto obstarávanie sa týka:

— poskytnutia kvalifikovaných ľudských zdrojov na vykonávanie úloh súvisiacich s každodennou údržbou a aktualizáciou vybavenia, zariadení a prístrojov typu I, ako aj na pomoc pri prevádzke/používaní bezpečnostného vybavenia a zariadení,

— údržby vybavenia, zariadení a prístrojov typu II (viacúčelová údržba) s povinnosťou dosiahnuť konkrétny výsledok.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 19 500 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Údržba a prevádzka zariadení všeobecnej bezpečnosti v sídle EP v Bruseli

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
50610000 Služby na opravu a údržbu bezpečnostných zariadení
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Brusel.

II.2.4)Opis obstarávania:

Poskytnutie kvalifikovaných ľudských zdrojov na vykonávanie úloh súvisiacich s každodennou údržbou a aktualizáciou vybavenia, zariadení a prístrojov typu I, ako aj na pomoc pri prevádzke/používaní bezpečnostného vybavenia a zariadení.

Údržba vybavenia, zariadení a prístrojov typu II (viacúčelová údržba) s povinnosťou dosiahnuť konkrétny výsledok.

Služby typu I – údržba a dohľad nad zariadeniami a prístrojmi sa musia vykonávať pomocou nástrojov, metód a zariadení, ktoré má k dispozícii Európsky parlament.

Služby typu II – údržba a dohľad nad zariadeniami a prístrojmi sa nesmú vykonávať pomocou nástrojov, metód a zariadení, ktoré má k dispozícii Európsky parlament.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 9 500 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Údržba a prevádzka zariadení všeobecnej bezpečnosti v sídle EP v Štrasburgu

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
50610000 Služby na opravu a údržbu bezpečnostných zariadení
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: FRF ALSACE-CHAMPAGNE-ARDENNE-LORRAINE
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Štrasburg.

II.2.4)Opis obstarávania:

Poskytnutie kvalifikovaných ľudských zdrojov na vykonávanie úloh súvisiacich s každodennou údržbou a aktualizáciou vybavenia, zariadení a prístrojov typu I, ako aj na pomoc pri prevádzke/používaní bezpečnostného vybavenia a zariadení.

Údržba vybavenia, zariadení a prístrojov typu II (viacúčelová údržba) s povinnosťou dosiahnuť konkrétny výsledok.

Služby typu I – údržba a dohľad nad zariadeniami a prístrojmi sa musia vykonávať pomocou nástrojov, metód a zariadení, ktoré má k dispozícii Európsky parlament.

Služby typu II – údržba a dohľad nad zariadeniami a prístrojmi sa nesmú vykonávať pomocou nástrojov, metód a zariadení, ktoré má k dispozícii Európsky parlament.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 6 500 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Údržba a prevádzka zariadení všeobecnej bezpečnosti v sídle EP v Luxemburgu

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
50610000 Služby na opravu a údržbu bezpečnostných zariadení
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Luxemburg.

II.2.4)Opis obstarávania:

Poskytnutie kvalifikovaných ľudských zdrojov na vykonávanie úloh súvisiacich s každodennou údržbou a aktualizáciou vybavenia, zariadení a prístrojov typu I, ako aj na pomoc pri prevádzke/používaní bezpečnostného vybavenia a zariadení.

Údržba vybavenia, zariadení a prístrojov typu II (viacúčelová údržba) s povinnosťou dosiahnuť konkrétny výsledok.

Služby typu I – údržba a dohľad nad zariadeniami a prístrojmi sa musia vykonávať pomocou nástrojov, metód a zariadení, ktoré má k dispozícii Európsky parlament.

Služby typu II – údržba a dohľad nad zariadeniami a prístrojmi sa nesmú vykonávať pomocou nástrojov, metód a zariadení, ktoré má k dispozícii Európsky parlament.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 500 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Pozri súťažné podklady.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Pozri súťažné podklady.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 19/03/2020
Miestny čas: 17:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 26/03/2020
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Brusel.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Súdneho dvora Európskej únie
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2525
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Poštová adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Štát: Francúzsko
Telefón: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Všeobecný súd Súdneho dvora Európskej únie
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2525
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
21/01/2020