Строителство - 47372-2020

31/01/2020    S22

България-Костинброд: Строителни и монтажни работи на пътища

2020/S 022-047372

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Костинброд
Национален регистрационен номер: 000776363
Пощенски адрес: ул. „Охрид“ № 1
Град: Костинброд
код NUTS: BG412 София
Пощенски код: 2230
Държава: България
Лице за контакт: Теодора Гогова — зам.-кмет; Снежа Трендафилова — директор на дирекция ОП и Оп и П
Електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com
Телефон: +359 72168719 / 72168712
Факс: +359 72168777
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.kostinbrod.bg
Адрес на профила на купувача: http://kostinbrod.bg/archives/17775

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Костинброд“

II.1.2)Основен CPV код
45233120 Строителни и монтажни работи на пътища
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София
Основно място на изпълнение:

Територията на община Костиброд, Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Обект № 1 „Реконструкция и рехабилитация на съществуващ общински път SFO1403 II-81/София—Костинброд/—ФАО, вкл. съоръжения и принадлежностите към него“. Дължина: 1 568 м.

Подобект № 1 „Изграждане на защитни тръби и защитени шахти, положени в подземна инфраструктура на съществуващ общински път SFO1403 II-81/София—Костинброд/—ФАО“.

Обект № 2 „Реконструкция и рехабилитация на съществуващ общински път SFO2406 I-8/Драгоман—София/—Петърч, вкл. съоръжения и принадлежностите към него“.

I етап: обект на поръчката — 2 550 м.

Подобект № 2 „Изграждане на защитни тръби и защитени шахти, положени в подземна инфраструктура на съществуващ общински път SFO2406 I-8/Драгоман—София—Петърч“.

Обект № 3 „Реконструкция и рехабилитация на съществуващ общински път SFO3410 II-81/Костинброд—Градец/—кв. „Обединение“, вкл. съоръжения и принадлежностите към него“. Дължина — 1 165 м.

Подобект № 3 „Изграждане на защитни тръби и защитени шахти в подземна инфраструктура на съществуващ общински път SFO3410 II-81/Костинброд—Градец/кв. „Обединение“. Продължение в VI.3).

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в дни: 500
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Договор №23/07/2/0/00559/20.03.2018г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 7.2. на ПСРС 2014-2020

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 111-270937

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 84
Наименование:

Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Костинброд“

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
06/06/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: да
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ДЗЗД „Костинброд пътстрой 2018“
Национален регистрационен номер: 177358541
Пощенски адрес: квартал „Красна поляна“ — ІІ част, бл. 42, вх. А, ет. 3, ап. 6
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1330
Държава: България
Електронна поща: whitefieldfinance@gmail.com
Телефон: +359 887523185
Факс: +359 29461082
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Уайтфийлд Финанс“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 202656674
Пощенски адрес: квартал „Красна поляна“ — ІІ част, бл. 42, вх. А, ет. 3, ап. 6
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1303
Държава: България
Електронна поща: whitefieldfinance@gmail.com
Телефон: +359 887523185
Факс: +359 29461082
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Атлас Балкан“ ООД
Национален регистрационен номер: 831211220
Пощенски адрес: район „Оборище“, бул. „Мадрид“ № 39
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1505
Държава: България
Електронна поща: office@atlasbalkan.com
Телефон: +359 29461082
Факс: +359 29461082
Интернет адрес: www.atlasbalkan.com
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Универсал Продукт“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 200938568
Пощенски адрес: ж.к. „Младост 1А“, бл. 503, вх. 3, ет. 8, ап. 68
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1729
Държава: България
Електронна поща: uniprodukt@mail.bg
Телефон: +359 888244034
Факс: +359 29461082
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 5 559 246.94 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

От II.2.4):

Обект № 4 „Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO2405 Градец—Царичина, вкл. съоръжения и принадлежностите към него“.

I етап: обект на поръчката — 2 064 м.

Подобект № 4 „Изграждане на защитни тръби и защитени шахти в подземна инфраструктура на общински път SFO2405 Градец—Царичина“.

Обект № 5 „Реконструкция и рехабилитация на общински път SF03411, III-811, вкл. съоръжения и принадлежности“. L — 1 332 м.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Чл. 197, ал. 2, във вр. с. чл. 196, ал. 5 от ЗОП, в 10-дневен срок от уведомяването с публикациите по чл. 35, ал. 1, т. 6, чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 36а, ал. 1, т. 8 във вр. с чл. 27 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Общинска администрация Костинброд — дирекция „Оперативни програми и проекти“
Пощенски адрес: ул. „Охрид“ № 1
Град: Костинброд
Пощенски код: 2230
Държава: България
Електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com
Телефон: +359 72168712
Факс: +359 72168777
Интернет адрес: http://kostinbrod.bg/archives/17775
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
28/01/2020

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
45233120 Строителни и монтажни работи на пътища
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София
Основно място на изпълнение:

Територията на община Костиброд, Република БЪЛГАРИЯ

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Обект № 1 „Реконструкция и рехабилитация на съществуващ общински път SFO1403 II-81/София—Костинброд/—ФАО, вкл. съоръжения и принадлежностите към него“. Дължина: 1 568 м.

Подобект № 1 „Изграждане на защитни тръби и защитени шахти, положени в подземна инфраструктура на съществуващ общински път SFO1403 II-81/София—Костинброд/—ФАО“.

Обект № 2 „Реконструкция и рехабилитация на съществуващ общински път SFO2406 I-8/Драгоман—София/—Петърч, вкл. съоръжения и принадлежностите към него“.

I етап: обект на поръчката — 2 550 м.

Подобект № 2 „Изграждане на защитни тръби и защитени шахти, положени в подземна инфраструктура на съществуващ общински път SFO2406 I-8/Драгоман—София—Петърч“.

Обект № 3 „Реконструкция и рехабилитация на съществуващ общински път SFO3410 II-81/Костинброд—Градец/—кв. „Обединение“, вкл. съоръжения и принадлежностите към него“. Дължина — 1 165 м.

Подобект № 3 „Изграждане на защитни тръби и защитени шахти в подземна инфраструктура на съществуващ общински път SFO3410 II-81/Костинброд—Градец.

Прод. VII.2.1).

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в дни: 500
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 5 559 240.10 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ДЗЗД „Костинброд пътстрой 2018“
Национален регистрационен номер: 177358541
Пощенски адрес: квартал „Красна поляна“ — ІІ част, бл. 42, вх. А, ет. 3, ап. 6
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1330
Държава: България
Електронна поща: whitefieldfinance@gmail.com
Телефон: +359 887523185
Факс: +359 29461082
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Уайтфийлд Финанс“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 202656674
Пощенски адрес: квартал „Красна поляна“ — ІІ част, бл. 42, вх. А, ет. 3, ап. 6
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1330
Държава: България
Електронна поща: whitefieldfinance@gmail.com
Телефон: +359 887523185
Факс: +359 29461082
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Атлас Балкан“ ООД
Национален регистрационен номер: 831211220
Пощенски адрес: район „Оборище“, бул. „Мадрид“ № 39
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1505
Държава: България
Електронна поща: office@atlasbalkan.com
Телефон: +359 29461082
Факс: +359 29461082
Интернет адрес: www.atlasbalkan.com
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Универсал Продукт“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 200938568
Пощенски адрес: ж.к. „Младост 1А“, бл. 503, вх. 3, ет. 8, ап. 68
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1729
Държава: България
Електронна поща: uniprodukt@mail.bg
Телефон: +359 888244034
Факс: +359 29461082
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Намалява се общата цена за изпълнението предмета на поръчката. Приема се актуализация на КСС по договора. Приема се цената за изпълнението на отделните обекти и подобекти в съответствие с допуснатата актуализация.

Продължение от VII.1.4):

Обект № 4 „Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO2405 Градец—Царичина, вкл. съоръжения и принадлежностите към него“.

I етап: обект на поръчката — 2 064 м.

Подобект № 4 „Изграждане на защитни тръби и защитени шахти в подземна инфраструктура на общински път SFO2405 Градец—Царичина“.

Обект № 5 „Реконструкция и рехабилитация на общински път SF03411, III-811, вкл. съоръжения и принадлежности“. L — 1 332 м

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Инвестиционният проект е изготвен през 2016 г. на база на действащите транспортно-експлоатационни характеристики на пътя, имащи пряко отношение към оразмеряване конструкциите на настилките и вида и обема на пътно-ремонтните работи, като: интензивност на движението, равност на пътното покритие, съпротивление на хлъзгане на покритието и повреди на елементите на пътя, то съответно към настоящия момент при стартиране на проектните дейности от изпълнителя се установи, че част от тези характеристика са загубили своята актуалност е оглед натовареността при експлоатацията през изминалите 3 години. Правоспособни лица са извършили геодезическо заснемане през 2019 г. и са установили промени в състоянието на пътната настилка, подлежаща на интервенции, което боснова актуализация, която да гарантира, че с изпълнение на строителните дейности ще се постигнат необходимите експлоатационни характеристики на пътищата в обхвата на изпълнявания инвестиционен проект. Изменението намалява общата цена.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 5 559 246.94 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 5 559 240.10 BGN