Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Diensten - 47616-2016

12/02/2016    S30    Europese Commissie - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Brussel: Dienst voor naschoolse opvang in Brussel in de ruimten van de contractant

2016/S 030-047616

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie
Postadres: CSM 1 05/43
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE1
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: Bureau infrastructuur en logistiek — Brussel
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefoon: +32 22986989
Fax: +32 22960570

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://ec.europa.eu

Adres van het kopersprofiel: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1290
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dienst voor naschoolse opvang in Brussel in de ruimten van de contractant.

Referentienummer: OIB.DR.2/PO/2015/063/674
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85312110
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De EC is van plan een meervoudige raamovereenkomst volgens het cascadesysteem te sluiten voor de reservering en inname van bestaande of op te richten opvangplaatsen volgens de specificaties en uitvoeringswijzen die beschreven staan in dit bestek.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:

Brussel en omgeving.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderhavige opdracht betreft de reservering en inname van plaatsen in naschoolse opvang voor kinderen van het personeel van de Europese instellingen die voornamelijk naar de Europese scholen gaan in bestaande of op korte termijn op te richten instellingen die zijn goedgekeurd en/of erkend door de bevoegde Belgische instanties (Kind & Gezin of Office de la Naissance et de l'Enfance). Kinderen worden opgevangen in groepen van dezelfde leeftijdscategorie, namelijk: 4 tot 5, 6 tot 8 en 9 tot 12 jaar.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 15 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

de inschrijver moet een identificatiefiche bijvoegen (zie bijlage II.1 bij het bestek), evenals alle documenten en inlichtingen die worden gevraagd in III.1 „Voorwaarden voor deelneming” van deze aankondiging en vermeld in bijlage II bij het bestek.

de inschrijver moet een krachtens de wetgeving van het land van vestiging vereist bewijsstuk ter zake bijvoegen, met vermelding van het land waar hij is gevestigd of waar hij zijn hoofdzetel heeft.

De inschrijver moet een naar behoren gedagtekende en ondertekende verklaring op erewoord bijvoegen waarin wordt vermeld dat hij zich niet in een van de gevallen bevindt die hem uitsluiten van deelneming aan een opdracht die door de Europese Unie wordt uitgeschreven. De verklaring op erewoord moet het model dat op de volgende site is gepubliceerd, in zijn geheel overnemen: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Opgelet: De inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund, moet, op straffe van uitsluiting, en vóór ondertekening van het contract, de bewijzen van zijn verklaring op erewoord overleggen, met name:

— de overlegging van een recent uittreksel uit het strafregister of, bij ontbreken daarvan, een recent gelijkwaardig document, afgegeven door een bevoegde gerechtelijke of overheidsinstantie van het land waar de inschrijver is gevestigd, waaruit blijkt dat hij niet in staat van faillissement, vereffening, akkoord of surseance van betaling verkeert of zijn faillissement niet is aangevraagd of tegen hem geen procedure van vereffening, akkoord of surseance van betaling loopt, noch zijn werkzaamheden heeft gestaakt of in een overeenkomstige toestand verkeert als gevolg van een soortgelijke procedure krachtens de nationale wet- en regelgeving;

— de overlegging van een recent uittreksel uit het strafregister of, bij ontbreken daarvan, een recent gelijkwaardig document, afgegeven door de bevoegde gerechtelijke of overheidsinstantie van het land waar de gegadigde is gevestigd, waaruit blijkt dat de gegadigde niet bij een rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde veroordeeld is geweest voor een delict dat zijn beroepsmoraliteit in het gedrang brengt en niet bij een rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde veroordeeld is geweest voor fraude, corruptie, deelname aan een criminele organisatie of enige andere illegale activiteit die de financiële belangen van de Unie schaadt;

— de overlegging van een recent getuigschrift, afgegeven door de bevoegde instantie van het land waar de gegadigde is gevestigd, waaruit blijkt dat de gegadigde heeft voldaan aan zijn verplichtingen inzake de betaling van zijn socialezekerheidsbijdragen;

— de overlegging van een recent getuigschrift, afgegeven door de bevoegde instantie van het land waar de gegadigde is gevestigd, waaruit blijkt dat de gegadigde heeft voldaan aan zijn verplichtingen inzake de betaling van zijn directe belastingen en de btw volgens de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd.

Indien geen zodanige documenten of getuigschriften door het betrokken land worden afgegeven, kunnen ze worden vervangen door een verklaring onder ede of, bij ontbreken daarvan, een plechtige verklaring die door de inschrijver is afgelegd ten overstaan van een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land waar de inschrijver is gevestigd.

Opgelet: In geval van een combinatie moeten de verklaring op erewoord en (indien men de opdracht gegund krijgt) de bewijsstukken voor ieder lid van de combinatie afzonderlijk worden overgelegd.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

de inschrijver moet het volgende overleggen:

— een kopie van de financiële overzichten (balansen en resultatenrekeningen) of totale opbrengst in het geval van vzw's van de laatste 2 boekjaren waaruit het jaarresultaat blijkt vóór aftrek van de belastingen. Indien de inschrijver om een gegronde reden niet in staat is deze over te leggen, moet hij een verklaring overleggen over het jaarresultaat vóór aftrek van de belastingen tijdens de laatste 2 jaar. Indien de financiële overzichten, de verklaring of de totale opbrengst (in het geval van vzw's) over de laatste 2 jaar negatief zijn, moet de inschrijver elk ander document overleggen waaruit zijn financiële en economische draagkracht blijkt, zoals de passende garantie van een derde (bijvoorbeeld het moederbedrijf) of verklaringen van de financiële commissaris of van de accountant of gelijkwaardig.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 20
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar: maximaal 2 jaar gepland voor de aanvang van de uitvoering van de opdracht.
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/03/2016
Plaatselijke tijd: 17:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Deens, Duits, Grieks, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/04/2016
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Bureau infrastructuur en logistiek — Brussel (OIB), Gebouw CSM 1, „cours Saint-Michel 1” (ingang via Pater De Dekenstraat 23),1040 Brussel, BELGIË.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

1 gevolmachtigd vertegenwoordiger per inschrijver mag de opening van de inschrijvingen bijwonen (op verplicht vertoon van een paspoort of een identiteitskaart). Inschrijvers die de opening wensen bij te wonen, moeten de eenheid OIB.02 „Overheidsopdrachten” uiterlijk 2 werkdagen vóór de openingssessie schriftelijk (zie in I.1 vermelde gegevens) op de hoogte brengen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

48 maanden na de gunning.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1) Het bestek en de aanvullende documenten (met inbegrip van vragen en antwoorden) zullen beschikbaar worden gesteld op de volgende website: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1290 Geïnteresseerde partijen wordt verzocht zich in te schrijven via de website. Op deze manier worden zij door het onlinesysteem voor gunning van overheidsopdrachten op de hoogte gebracht van eventuele updates voor onderhavige aanbesteding. Partijen die zich niet inschrijven via de website wordt verzocht deze regelmatig te raadplegen. Indien inschrijvers op deze website geen kennis nemen van aanvullende informatie in verband met onderhavige aanbesteding, kan de Commissie hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.

De website wordt regelmatig geüpdatet; het is de verantwoordelijkheid van de inschrijvers om na te gaan of er updates of wijzigingen zijn aangebracht tijdens de periode van de opening van de aanbesteding.

De aanvullende inlichtingen inzake de contractuele voorwaarden, verlengingen van de opdracht, de voorwaarden voor deelneming, de minimumniveaus voor de vereiste bekwaamheden, de geraamde totale omvang van de opdracht enz. worden vermeld in het bestek dat beschikbaar is op bovengenoemde website. Er wordt geen papieren versie uitgegeven. Het OIB heeft in 2005 een EMAS-certificaat ontvangen en kiest voor een milieubewuste aanpak. EMAS, het milieubeheer- en milieuauditsysteem, is het vrijwillige instrument van de EU dat wordt gebruikt door organisaties om hun milieuprestatie te verbeteren.

2) Gedurende een periode van 3 jaar na de inwerkingtreding van de initiële opdracht kan de aanbestedende dienst gebruikmaken van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande publicatie van een aankondiging voor nieuwe diensten, bestaande uit een herhaling van soortgelijke diensten die door de aanbestedende dienst worden toevertrouwd aan de contractant van onderhavige opdracht.

3) Voor meer informatie over de deelname aan de aanbesteding en over het verloop van de procedures voor overheidsopdrachten bij het OIB, wordt u uitgenodigd om de „Guide des soumissionnaires” („Handleiding voor inschrijvers”) en de brochure „Avoir la Commission européenne comme client” („Zaken doen met de Europese Commissie”) te raadplegen. Deze zijn beschikbaar via de volgende link: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 43031
Fax: +352 43032100

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het hem bekend werd. De indiening van een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die periode, noch tot de opening van een nieuwe termijn voor het instellen van een beroep.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/02/2016