Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Der er opstået en fejl, der påvirker den måde, URL'er vises på i bekendtgørelser om e-formularer. Vi arbejder på at løse problemet. Prøv indtil da at fjerne det komma (eller andet særligt tegn), der står sidst i URL'en. Vi beklager ulejligheden.

Tjenesteydelser - 47754-2023

Vis forkortet udgave

24/01/2023    S17

Danmark-Ballerup: Reparation og vedligeholdelse af krigsskibe

2023/S 017-047754

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
CVR-nummer: 16287180
Postadresse: Lautrupbjerg 1
By: Ballerup
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Att: Nicklas Bull Henriksen
Mailadresse: nihe@kammeradvokaten.dk
Telefon: +45 42642448

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: https://www.fmi.dk/

Elektronisk adgang til oplysninger: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=351131&B=KA

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=351131&B=KA

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.3)Hovedaktivitet
Forsvar
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Rammeaftale vedrørende sædvanlige værftsarbejder, herunder service og vedligeholdelse m.v.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 1: Vedligeholdelse og reparation
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Arbejdet udføres hos leverandøren

NUTS-kode DK0 Danmark

II.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
største antal deltagere i den påtænkte rammeaftale: 8

Rammeaftalens varighed

Varighed i år: 7

Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid

Anslået værdi eksklusive moms: 1150000000 DKK
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (herefter ”FMI”) udbyder hermed fire rammeaftaler, alle med flere leverandører, vedrørende levering af sædvanlige værftsarbejder, herunder, men ikke begrænset til, service, vedligehold, eftersyn, reparationer samt mindre modifikationer på Forsvarets skibe. Rammeaftalerne er ikke eksklusive, og leverandørerne garanteres derfor ikke nogen mindsteomsætning på rammeaftalerne. Kravspecifikationerne vil blive offentliggjort sammen med det øvrige udbudsmateriale efter prækvalifikationen.
Rammeaftalerne er opdelt efter dokningsvægt og består af følgende:
Delaftale/rammeaftale 1: En dokningsvægt på over 4.000 tons (pt. 5 skibe).
Delaftale/rammeaftale 2: En dokningsvægt mellem 1.000-4.000 tons (pt. 9 skibe).
Delaftale/rammeaftale 3: En dokningsvægt mellem 300-1.000 tons (pt. 10 skibe).
Delaftale/rammeaftale 4: En dokningsvægt på mindre end 300 tons (pt. 26 skibe)
Rammeaftalerne skal dække Forsvarets behov for værftsarbejder på skibe, der løfter de opgaver, som de nuværende skibe løfter. De nuværende skibe er specificeret under hver delaftale/rammeaftale, ligesom det er specificeret, om det enkelte skib er henholdsvis civilt eller militært. Der forventes at ske en løbende udskiftning af de af rammeaftalerne omfattede skibe, herunder henset til levealderen på de nuværende skibe. Dermed kan der også ske ændringer af hvilke skibe, der konkurrenceudsættes konkrete opgaver for på de enkelte rammeaftaler. De leverandører, der tildeles pladser på de enkelte rammeaftaler, vil i rammeaftalernes løbetid løbende blive orienteret om sådanne tilpasninger i flåden.
Tildeling af kontrakter på delaftale/rammeaftale 1-3 vil ske på baggrund af miniudbud. Tildeling af kontrakter på delaftale/rammeaftale 4 vil, hvis kontraktens værdi estimeres til under kr. 300.000, ske ved direkte tildeling til den leverandør, der råder over det nærmeste værft ift. det pågældende skibs basehavn, beregnet som FMI’s estimerede sejltid, som vil fremgå af udbudsmaterialet. Hvis den af FMI estimerede værdi af kontrakten på delaftale/rammeaftale 4 overstiger kr. 300.000, vil tildeling af kontrakten ske på baggrund af miniudbud.
FMI har vurderet, at det i forbindelse med udførsel af ydelser på militære skibe af sikkerhedsmæssige hensyn er nødvendigt, at opgaveløsningen sker ved dansk værft, jf. TEUF art. 346. Ved dansk værft forstås en virksomhed, som efter FMI’s vurdering samlet set må anses for dansk i forhold til, (1) om værftets geografiske placering er på dansk territorium (hertil medregnes ikke Færøerne eller Grønland), (2) om arbejdet under rammeaftalen udføres af danske statsborgere, og (3) virksomhedens ejerskabsstruktur, herunder hvem, der har bestemmende indflydelse over virksomheden. Ved FMI’s samlede vurdering kan en højere grad af opfyldelse af et kriterium efter omstændighederne opveje en lavere grad af opfyldelse af et andet kriterium. Det er således alene leverandører, der opfylder dette krav, der vil kunne blive tildelt kontrakter vedrørende militære skibe. Det vil fremgå af opfordringsskrivelsen i det konkrete miniudbud, hvorvidt det pågældende skib er militært. Ved direkte tildeling under delaftale/rammeaftale 4, vil tildeling ske til det danske værft, som er nærmest det pågældende skibs basehavn, beregnet som FMI’s estimerede sejltid, som vil fremgå af udbudsmaterialet.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

50640000 Reparation og vedligeholdelse af krigsskibe, 50240000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende marint og andet udstyr, 50241000 Reparation og vedligeholdelse af skibe

II.1.7)Oplysninger om underentreprise
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Anslået værdi eksklusive moms: 1150000000 DKK
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 1 Betegnelse: Rammeaftale vedrørende sædvanlige værftsarbejder, herunder service og vedligeholdelse af skibe med en dokningsvægt på mere end 4.000 tons
1)Kort beskrivelse
Delaftalen/rammeaftalen omfatter på nuværende tidspunkt følgende skibe:
Fregatter:
- Iver Huitfeldt (basehavn i Korsør) – militært skib
- Peter Willemoes (basehavn i Korsør) – militært skib
- Niels Juel (basehavn i Korsør) – militært skib
- Absalon (basehavn i Frederikshavn) – militært skib
- Esbern Snare (basehavn i Frederikshavn) – militært skib
2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

50640000 Reparation og vedligeholdelse af krigsskibe, 50240000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende marint og andet udstyr, 50241000 Reparation og vedligeholdelse af skibe

3)Mængde eller omfang
Anslået værdi eksklusive moms: 350000000 DKK
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Der vil højst blive prækvalificeret 8 ansøgere og højst blive tildelt pladser på rammeaftalen til 5 leverandører. Rammeaftalens anslåede værdi er kr. 350.000.000, mens rammeaftalens maksimale værdi er kr. 550.000.000. Den anslåede værdi er således udtryk for FMI’s mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens den maksimale værdi udtrykker det maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid.
Tildeling af kontrakter på delaftale/rammeaftale 1 vil ske på baggrund af miniudbud.
Delaftale nr.: 2 Betegnelse: Rammeaftale vedrørende sædvanlige værftsarbejder, herunder service og vedligeholdelse af skibe med en dokningsvægt på mellem 1.000-4.000 tons
1)Kort beskrivelse
Delaftalen/rammeaftalen omfatter på nuværende tidspunkt følgende skibe:
Inspektionsskibe:
- Thetis (basehavn i Frederikshavn) – militært skib
- Triton (basehavn i Frederikshavn) – militært skib
- Vædderen (basehavn i Frederikshavn) – militært skib
- Hvidbjørnen (basehavn i Frederikshavn) – militært skib
Inspektionsfartøjer
- Knud Rasmussen (basehavn i Frederikshavn) – militært skib
- Ejnar Mikkelsen (basehavn i Frederikshavn) – militært skib
- Lauge Koch (basehavn i Frederikshavn) – militært skib
Sypply klassen
- Gunnar Thorson (basehavn i Frederikshavn) – civilt skib
- Gunnar Seidenfaden (basehavn i Korsør) – civilt skib
2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

50640000 Reparation og vedligeholdelse af krigsskibe, 50240000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende marint og andet udstyr, 50241000 Reparation og vedligeholdelse af skibe

3)Mængde eller omfang
Anslået værdi eksklusive moms: 500000000 DKK
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Der vil højst blive prækvalificeret 8 ansøgere og højst blive tildelt pladser på rammeaftalen til 5 leverandører. Rammeaftalens anslåede værdi er kr. 500.000.000, mens rammeaftalens maksimale værdi er kr. 700.000.000. Den anslåede værdi er således udtryk for FMI’s mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens den maksimale værdi udtrykker det maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid
Tildeling af kontrakter på delaftale/rammeaftale 2 vil ske på baggrund af miniudbud.
Delaftale nr.: 3 Betegnelse: Rammeaftale vedrørende sædvanlige værftsarbejder, herunder service og vedligeholdelse af skibe med en dokningsvægt på mellem 300-1.000 tons
1)Kort beskrivelse
Delaftalen/rammeaftalen omfatter på nuværende tidspunkt følgende skibe:
Dykkerskib:
- Søløven (basehavn i København) – militært skib
Transportskib
- Sleipner (basehavn i Frederikshavn) – civilt skib
Diana Klassen – Patruljefartøj:
- Diana (basehavn i Korsør) – militært skib
- Freja (basehavn i Korsør) – militært skib
- Havfruen (basehavn i Korsør) – militært skib
- Najaden (basehavn i Korsør) – militært skib
- Nymfen (basehavn i Korsør) – militært skib
- Rota (basehavn i Korsør) – militært skib
Seatruck Klassen – Miljøskib
- Mette-Miljø (basehavn i Frederikshavn) – civilt skib
- Marie-Miljø (basehavn i Korsør) – civilt skib
2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

50640000 Reparation og vedligeholdelse af krigsskibe, 50240000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende marint og andet udstyr, 50241000 Reparation og vedligeholdelse af skibe

3)Mængde eller omfang
Anslået værdi eksklusive moms: 150000000 DKK
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Der vil højst blive prækvalificeret 12 ansøgere og højst blive tildelt pladser på rammeaftalen til 8 leverandører. Rammeaftalens anslåede værdi er kr. 150.000.000, mens rammeaftalens maksimale værdi er kr. 250.000.000. Den anslåede værdi er således udtryk for FMI’s mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens den maksimale værdi udtrykker det maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid
Tildeling af kontrakter på delaftale/rammeaftale 3 vil ske på baggrund af miniudbud.
Delaftale nr.: 4 Betegnelse: Rammeaftale vedrørende sædvanlige værftsarbejder, herunder service og vedligeholdelse af skibe med en dokningsvægt på mindre end 300 tons
1)Kort beskrivelse
Delaftalen/rammeaftalen omfatter på nuværende tidspunkt følgende skibe:
Holm Klassen – Multi Role Craft
- Ertholm (basehavn i Korsør) – civilt skib
- Alholm (basehavn i Korsør) – civilt skib
- Birkholm (basehavn i Frederikshavn) – civilt skib
- Fyrholm (basehavn i Frederikshavn) – civilt skib
- Hirsholm (basehavn i Frederikshavn) – civilt skib
- Saltholm (basehavn i Frederikshavn) – civilt skib
MSF Klassen – Minerydningsfartøj
- MSF 1 (basehavn i Frederikshavn) – militært skib
- MSF 2 (basehavn i Frederikshavn) – militært skib
- MSF 3 (basehavn i Frederikshavn) – militært skib
- MSF 4 (basehavn i Frederikshavn) – militært skib
Motorredningsbåde (MRB)
- Anna E Rørbye (basehavn i Grenå) – civilt skib
- Margrethe Gaardbo (basehavn i Hirtshals) – civilt skib
- Lars Kruse (basehavn i Skagen) – civilt skib
- L.W. Dam (basehavn i Gedser) – civilt skib
- Leopold Rosenfeldt (basehavn i Nexø) – civilt skib
- Emile Robin (basehavn i Hvide Sande) – civilt skib
- Martha Lerche (basehavn i Thyborøn) – civilt skib
- Mads Jakobsen (basehavn i Rønne) – civilt skib
- Niels Iversen (basehavn i Esbjerg) – civilt skib
- Morten Stage (basehavn på Læsø) – civilt skib
Stationsfartøj
- Y347 (basehavn i Havnebyen, Sjællands Odde) – civilt skib
Miljøskibe
- Miljø 103 (basehavn i Korsør) – civilt skib
Slæbebåde
- Arvak (basehavn i Frederikshavn) – civilt skib
- Alsin (basehavn i Korsør) – civilt skib
Søopmålingsfartøjer
- SOM1 (basehavn i Korsør) – civilt skib
- SOM2 (basehavn i Korsør) – civilt skib
2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

50240000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende marint og andet udstyr, 50640000 Reparation og vedligeholdelse af krigsskibe, 50241000 Reparation og vedligeholdelse af skibe

3)Mængde eller omfang
Anslået værdi eksklusive moms: 150000000 DKK
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Der vil højst blive prækvalificeret 12 ansøgere og højst blive tildelt pladser på rammeaftalen til 8 leverandører. Rammeaftalens anslåede værdi er kr. 150.000.000, mens rammeaftalens maksimale værdi er kr. 250.000.000. Den anslåede værdi er således udtryk for FMI’s mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens den maksimale værdi udtrykker det maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid.
Tildeling af kontrakter på delaftale/rammeaftale 4 vil, hvis kontraktens værdi estimeres til under kr. 300.000, ske ved direkte tildeling til den leverandør, der råder over nærmeste værft målt fra det pågældende skibs basehavn, beregnet som FMI’s estimerede sejltid, som vil fremgå af udbudsmaterialet. Hvis den af FMI estimerede værdi af kontrakten overstiger kr. 300.000, vil tildeling af kontrakten ske på baggrund af miniudbud.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Fakturering skal ske i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning om offentlige betalinger, p.t. lovbkg. nr. 798 af juni 2007, som stiller krav om elektronisk fakturering. De nærmere vilkår vil fremgå af rammeaftalerne.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt en rammeaftale tildeles en sammenslutning af leverandører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en leverandør som repræsentant for sammenslutningen.
III.1.4)Andre særlige vilkår, som gælder for opfyldelse af kontrakten, især mht. forsyningssikkerhed og informationssikkerhed:
Rammeaftalerne indeholder forpligtelser vedrørende arbejdsklausul, CSR og internationale sanktioner samt bestemmelser om risikovurdering og opfølgning herpå. Ved udbud af rammeaftalerne er risikoprofilen fastsat til følgende opfølgningstiltag (risikoniveau): C. Yderligere informationer angående krav og opfølgningstiltag kan findes på FMI’s hjemmeside og vil i øvrigt fremgå af udbudsmaterialet. Se også pkt. VI.3.
Rammeaftalerne indeholder også betingelser om anvendelse af personer under oplæring. Prækvalificerede tilbudsgivere vil kunne orientere sig om de nærmere vilkår i udbudsmaterialet, som fremsendes efter prækvalifikation.
FMI kræver, at leverandøren på virksomhedsniveau skal have sikkerhedsgodkendelsen ”TIL TJENESTEBRUG” forud for udførelsen af ydelserne på rammeaftalerne. En tilbudsgiver kan blive tildelt en plads på rammeaftalerne, selvom sikkerhedsgodkendelsen ikke er opnået. En leverandør på rammeaftalerne kan derimod ikke deltage i eller tildeles konkrete kontrakter ved miniudbud (eller direkte tildeling på delaftale/rammeaftale 4), før den fornødne sikkerhedsgodkendelse er opnået.
FMI kræver derudover, at alle, der deltager i udførelsen af ydelser under rammeaftalerne, på personniveau skal have den fornødne sikkerhedsgodkendelse for medarbejdere ”TIL TJENESTEBRUG”.
Det er ansøgers eget ansvar at opnå og vedligeholde relevante sikkerhedsgodkendelser.
III.1.5)Oplysninger om sikkerhedsgodkendelse:
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)Personlige forhold

Kriterier angående de økonomiske aktørers personlige forhold (som kan føre til, at de udelukkes), herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Ved afgivelse af tilbud (men ikke ansøgning om deltagelse/prækvalifikation) skal tilbudsgiver afgive en erklæring på, at tilbudsgiver 1) ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i forsvarsdirektivets (direktiv 2009/81/EF) artikel 39, stk. 1, og udbudslovens § 134 a, samt 2) hvorvidt tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor tilbudsgiver er etableret. Der vil i udbudsmaterialet være vedlagt en skabelon til dette formål, som tilbudsgiver opfordres til at anvende. Det er dog ikke et krav, at skabelonen anvendes. Hvis tilbudsgiver består af en sammenslutning af enheder (f.eks. et konsortium), herunder midlertidige joint ventures, skal hver enhed i sammenslutningen afgive en erklæring.
Bemærk, at FMI skal udelukke en tilbudsgiver, som har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor tilbudsgiver er etableret, medmindre tilbudsgiver har stillet sikkerhed for gælden, vil stille sikkerhed for gælden eller har indgået og overholdt en afdragsordning vedrørende gælden. Udelukkelse sker i medfør af de frivillige udelukkelsesgrunde i forsvarsdirektivets artikel 39, stk. 2, litra f og g.
FMI kan imidlertid ikke udelukke en tilbudsgiver, som har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig. Hvorvidt dokumentationen er tilstrækkelig, er FMI’s afgørelse. Tilbudsgiver anses således for at være pålidelig i henhold til retningslinjerne i § 138, stk. 1-4 i lov nr. 1564 af 15. december 2015 (udbudsloven).
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
III.2.3)Teknisk og/eller faglig kapacitet

Kriterier angående de økonomiske operatørers tekniske og/eller faglige formåen (som kan føre til, at de udelukkes)

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
FMI har til brug for ansøgning udarbejdet et prækvalifikationsspørgeskema (herefter ”PQQ”), der er nærmere beskrevet i VI.3).
Ansøger anmodes om heri at indlevere en liste over de væsentligste sammenlignelige leverancer (referencer), jf. pkt. II.1.5) vedrørende den/de delaftale(r)/rammeaftale(r), som ansøger anmoder om at blive prækvalificeret til, udført inden udløbet af fristen for anmodning om deltagelse (ansøgningsfristen).
Kun de leverancer, der er udført på tidspunktet for ansøgningsfristens udløb, vil indgå i vurderingen af, hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. pkt. IV.1.2). Hvis den pågældende leverance udføres løbende, er det kun den del af ydelserne, der er afsluttet ved ansøgningsfristens udløb, der indgår i vurderingen af leverancen.
Hvis en del af ydelserne ikke er afsluttet ved ansøgningsfristens udløb, vil denne del derfor ikke indgå i vurderingen af leverancen. Det er derfor vigtigt, at ansøger tydeligt angiver, hvilken del (f.eks. i forhold til størrelse, værdi, mængde eller omfang) af en løbende leverance, der er udført.
Listen bør indeholde en kort beskrivelse af alle leverancer. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en tydelig angivelse af, hvilke konkrete dele af leverancerne der ligner de ydelser, der er beskrevet i pkt. II.1.5, i relation til den/de delaftale(r)/rammeaftale(r), som ansøger anmoder om at blive prækvalificeret til.
Beskrivelsen bør også indeholde oplysninger om ansøgers deltagelse/rolle i forbindelse med udførelsen af leverancerne.
Beskrivelsen bør endvidere indeholde oplysninger om dato for leverancerne, leverancernes omfang og værdi, skibets vægt samt modtagerne af leverancerne (konkrete navne/lande foretrækkes, men er ikke nødvendige; hvis der ikke anføres lande-specifikke oplysninger, bedes ansøger angive så mange generiske oplysninger som muligt om leverancen), og om leverancerne vedrører civile eller militære skibe. Ved angivelse af dato for leverancerne bedes ansøger anføre dato for leverancernes start- og sluttidspunkt. Er dette ikke muligt, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancerne anføre, hvordan datoen er angivet.
Listen må maksimalt indeholde 3 (tre) tidligere leverancer per delaftale/rammeaftale, uanset om ansøger er en enhed, udgør en sammenslutning af enheder (f.eks. et konsortium), herunder midlertidige joint ventures, eller baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen. Hvis listen indeholder flere end 3 (tre), vil FMI kun tage de første 3 (tre) leverancer på listen i betragtning. Leverancer derudover vil ikke blive taget i betragtning.
Det bemærkes, at ansøgeren kan basere sig på andre enheders tekniske og faglige formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af relationen mellem ansøgeren og den/de enhed/enheder, som ansøgeren baserer sig på.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Forhandling
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører 12
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Det maksimale antal ansøgere, der opfordres til at afgive bud for hver delaftale/rammeaftale, varierer mellem 8 og 12. Det nøjagtige maksimale antal ansøgere for hver af de fire delaftaler/rammeaftaler er angivet under hver delaftale/rammeaftale.
Udvælgelsen af ansøgere på de enkelte delaftaler/rammeaftaler vil ske efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer sammenlignet med de ydelser, der er beskrevet i pkt. II.1.5) ovenfor i relation til den/de delaftale(r)/rammeaftale(r), som ansøger anmoder om at blive prækvalificeret til. I relevansvurderingen vil der blive lagt vægt på arten af de tidligere leverancer, samt hvornår leverancerne er udført, således at nyere leverancer vægtes højere end ældre leverancer. Det tillægges derudover positiv vægt, hvis referencen indeholder ydelser vedrørende militære skibe.
Vurderingen vil ske på grundlag af den referenceliste, som ansøgerne har fremsendt med ansøgningen i henhold til pkt. III.2.3). Det bemærkes, at såfremt de fremsendte oplysninger er uklare eller uforståelige, kan dette blive tillagt negativ betydning ved evalueringen.
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles nej
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de nedenfor anførte kriterier

1. Pris. Vægtning 50

2. Kvalitet. Vægtning 30

3. Miljø. Vægtning 20

IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
23.2.2023 - 13:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
1) Vedrørende pkt. 1.1): Udbudsmaterialet for delaftale/rammeaftale 1-4 er klassificeret til klassifikationsgraden TIL TJENESTEBRUG (TTJ), og vil kun blive udleveret til prækvalificerede ansøgere, der har afgivet en fortrolighedserklæring. Ansøgerne bedes som en del af ansøgningen indsende en fortrolighedserklæring. Fortrolighedserklæringen er tilgængelig via Digitale Udbud.
2) Vedrørende pkt. II.1.4): For delaftale/rammeaftale 1 og 2 vil det højeste antal leverandører være 5 pr. delaftale/rammeaftale, mens det højeste antal leverandører for delaftale/rammeaftale 3 og 4 vil være 8 leverandører pr. delaftale/rammeaftale. Rammeaftalerne forventes at træde i kraft d. 25. januar 2024.
3) Vedrørende pkt. II.2.1): Rammeaftalernes anslåede værdi er estimeret til kr. 1.150.000.000, mens rammeaftalernes maksimale værdi er kr.1.750.000.000. Forskellen i de angivne beløb er begrundet i usikkerheden om rammeaftalernes endelige værdi. Den anslåede værdi er således udtryk for FMI’s mest kvalificerede skøn over rammeaftalernes værdi på nuværende tidspunkt, mens den maksimale værdi udtrykker det maksimale træk på rammeaftalerne i deres løbetid. Usikkerheden om rammeaftalernes endelige værdi skyldes navnlig, at omfanget af nogle ydelser først endelig kan fastlægges og opdages når det pågældende skib kommer i dok, at behovet for reparationer m.v. på de enkelte skibe i rammeaftalernes løbetid er usikkert, samt at der kan ske justeringer i Forsvarets flåde i rammeaftalernes løbetid.
4) Vedrørende pkt. III.1.4): Ved ansøgning om prækvalifikation skal ansøger indgive en egenerklæring, der er gældende for alle rammeaftaler, om efterlevelse af arbejdsklausul, CSR-forpligtelser og internationale sanktioner. FMI forbeholder sig i den forbindelse retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at lade ansøger berigtige en manglende eller mangelfuldt udfyldt egenerklæring. FMI har udarbejdet en skabelon (tilgængelig i Digitale udbud), der skal anvendes som erklæring. Når sammenslutninger af enheder (f.eks. konsortier), herunder midlertidige joint ventures, deltager samlet i udbuddet, skal erklæringen afgives for hver enkelt af de deltagende enheder.
5) Ved anvendelse af begrebet ”basehavn” forstås den by, hvor det pågældende skib er hjemmehørende.
6) Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling, jf. art. 26 i direktiv 2009/81/EF. Ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, vil i udbudsbetingelserne modtage yderligere praktiske oplysninger om forhandlingsprocessen.
7) FMI vil afholde to inspektionsmøder for prækvalificerede ansøgere. Det første inspektionsmøde vil blive afholdt på Flådestation Korsør, hvor der vil blive givet en generel orientering om udbudsmaterialets udformning og opbygning, ligesom der vil være mulighed for at besigtige tilstedeværende skibe. Det andet inspektionsmøde er supplerende og vil blive afholdt på Flådestation Frederikshavn, hvor der er mulighed for at besigtige tilstedeværende skibe, som ikke var til stede på første inspektionsmøde. De prækvalificerede ansøgere vil få nærmere oplysninger om de to møder i opfordringsskrivelsen, og begge inspektionsmøder forventes at ligge 2-4 uger efter meddelelse om prækvalifikation.
8) FMI forbeholder sig ret til at betragte et indledende tilbud (INDO1, INDO 2 osv.) som et endeligt tilbud (BAFO) samt at afslutte udbudsforretningen og tildele en eller flere rammeaftaler på grundlag af indledende tilbud, dvs. uden at indgå forhandlinger.
9) FMI forbeholder sig ret til, men er ikke forpligtet dertil, at anvende fremgangsmåden i § 159, stk. 5 i lov nr. 1564 af 15. december 2015 (udbudsloven), hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.
10) FMI har udarbejdet en PQQ, som ansøgerne opfordres til at anvende ved ansøgning om deltagelse. PQQ’en indeholder spørgsmål, formularer og skabeloner til afgivelse af oplysninger osv. i overensstemmelse med kravene i udbudsbekendtgørelsen. Det understreges dog, at det alene er ansøgers ansvar at sørge for, at de afgivne oplysninger overholder kravene. PQQ’en er tilgængeligt via Digitale Udbud. Bemærk, at hver ansøger kun behøver at indgive én ansøgning om deltagelse, da ansøgere i PQQ’en skal angive, hvilke(n) rammeaftaler denne ønskes prækvalificeret på. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger om deltagelse, f.eks. indgiver egen ansøgning og samtidig deltager i et konsortium, der også ansøger om deltagelse, skal ansøger sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at koordinere ansøgninger og tilbud. FMI forbeholder sig ret til at anmode ansøgerne om at godtgøre over for FMI, at samme juridiske enheds deltagelse ikke kan udgøre en trussel for gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem ansøgerne/tilbudsgiverne.
11) En ansøger kan basere sig på andre enheders tekniske og/eller faglige kapacitet uanset den juridiske karakter af relationen til enhederne. Hvis en ansøger ønsker at basere sig på andre enheders formåen og ønsker, at disse andre enheders kapacitet skal tages i betragtning ved FMI‘s vurdering af ansøgers egnethed, skal ansøger dokumentere, at disse andre enheder vil og er forpligtet til at stille de relevante ressourcer til ansøgers rådighed. En skabelon til en erklæring herom fra den støttende enhed er vedlagt det ovenfor nævnte PQQ.
12) Ansøgerne har mulighed for at få supplerende oplysninger om prækvalifikationen ved fremsættelse af skriftlige spørgsmål. Spørgsmålene skal udarbejdes på dansk og uploades i det elektroniske udbudssystem. Svar vil i anonymiseret form ligeledes blive uploadet i Digitale udbud. Spørgsmål, der modtages senest 14 kalenderdage inden udløbet af fristen for ansøgning om prækvalifikation, vil blive besvaret af FMI. Spørgsmål modtaget senere end 14 dage før udløbet af fristen for ansøgning om prækvalifikation vil også blive besvaret, medmindre spørgsmålets karakter gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt at meddele svaret senest 6 (seks) dage inden udløbet af fristen. Spørgsmål, der modtages senere end 6 (seks) dage inden udløbet af fristen for ansøgning om prækvalifikation, kan ikke forventes besvaret.
13) Ansøgere skal sende deres anmodning om deltagelse via Digitale Udbud. Permalinket fremgår af pkt. I.1). Ansøgninger om deltagelse kan ikke sendes via e-mail.
14) Rammeaftalerne indgås af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte rammeaftalerne til indkøb af leverancer på rammeaftalernes vilkår og betingelser.
15) FMI vurderer, at indgåelse af rammeaftalen/konkrete kontrakter kan være omfattet af krav om tilladelse efter investeringsscreeningsloven (lov nr. 842 af 10. maj 2021). Se nærmere herom i udbudsbetingelserne.
16) Opmærksomheden henledes på, at udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 med senere ændringer. Bestemmelsen indeholder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. (se nærmere artikel 5k, stk. 1, for den præcise afgrænsning af de aktører, der er omfattet af forbuddet). FMI forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve en erklæring herom og/eller dokumentation for, at ansøgerne/tilbudsgiverne ikke er omfattet af forbuddet, f.eks. ved at kræve dokumentation for ansøgernes/tilbudsgivernes og disses eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold.
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Mailadresse: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2)Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk, skal klage indgives for Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister:

En ansøgers klage over ikke at være blevet udvalgt til prækvalifikation skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. § 7, stk. 1, i Lov om Klagenævnet for Udbud, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.
Øvrige klager skal ifølge § 7, stk. 2, i Lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:
1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 6, stk. 4 i Lov om Klagenævnet for Udbud. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1.
Kontaktoplysninger til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).
Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19.1.2023