TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider.

Varer - 47837-2023

24/01/2023    S17

Danmark-Brabrand: Affaldssække og -poser af polyethylen

2023/S 017-047837

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Kredsløb Genbrug A/S
CVR-nummer: 40831959
Postadresse: Karen Blixens Boulevard 7
By: Brabrand
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8220
Land: Danmark
Kontaktperson: Vicki Hald Neergaard
E-mail: vhc@kredslob.dk
Telefon: +45 41873336
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.kredslob.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Favrskov Affald A/S
CVR-nummer: 32939449
Postadresse: Torvegade 7
By: Hammel
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8450
Land: Danmark
Kontaktperson: Jonas Roland Pedersen
E-mail: jonp@favrskovforsyning.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.favrskovforsyning.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Renosyd I/S
CVR-nummer: 13523584
Postadresse: Norgesvej 13
By: Skanderborg
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8660
Land: Danmark
Kontaktperson: Hans Michaeli Lauritsen
E-mail: hml@renosyd.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.renosyd.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Reno Djurs I/S
CVR-nummer: 20217472
Postadresse: Nymandsvej 11
By: Balle
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8444
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Norengaard
E-mail: mbn@renodjurs.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://renodjurs.dk/
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af poser til madaffald og poser til tekstilaffald

II.1.2)Hoved-CPV-kode
19640000 Affaldssække og -poser af polyethylen
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den udbudte opgave omfatter levering af poser til madaffald og poser til tekstilaffald til Favrskov Affald, Kredsløb (tidl. AffaldVarme Aarhus), Renosyd og Reno Djurs.

Opgaven omfatter levering af første leverance af poser til madaffald og poser til tekstilaffald ifm. opstart af nye indsamlingsordninger i Favrskov Affald, Kredsløb (tidl. AfffaldVarme Aarhus), Renosyd og Reno Djurs samt evt. levering af efterfølgende leverance(r) af poser til madaffald og poser til tekstilaffald.

Ordregiver er Favrskov Affald, Kredsløb, Renosyd og Reno Djurs. I tilfælde af kontraktindgåelse indgås der separate kontrakter med hver enkelt af de fire selskaber, som kan forlænges, opsiges mv. uafhængigt af hinanden.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 5 668 236.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
19520000 Plastprodukter
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte opgave vedrører levering af poser til madaffald og poser til tekstilaffald til Favrskov Affald, Kredsløb (tidl. AffaldVarme Aarhus), Renosyd og Reno Djurs.

Opgaven omfatter levering af første leverance af poser til madaffald og poser til tekstilaffald ifm. opstart af nye indsamlingsordninger i Favrskov Affald, Kredsløb (tidl. AfffaldVarme Aarhus), Renosyd og Reno Djurs samt evt. levering af efterfølgende leverance(r) af poser til madaffald og poser til tekstilaffald.

De nærmere produkter/ydelser og antal enheder, som de fire selskaber forventer at indkøbe, fremgår af kravspecifikationen i udbudsmaterialets bilag 1 i smh. med tilbudslisten i udbudsmaterialets bilag 2.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Indstik: Hvis Ordregiver ønsker/tilvælger det, skal der i omslagsposen være et indstik i form af en tryksag/flyer eller lignende

Efterfølgende leverancer: Hvis Ordregiver ønsker/tilvælger det, skal leverandøren skal i hele aftaleperioden kunne levere efterfølgende leverancer af poser til madaffald og poser til tekstilaffald til de afgivne enhedspriser i tilbudslisten i bilag 2.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Ingen tilbud eller egnede tilbud/anmodninger om deltagelse i forbindelse med offentligt udbud
Forklaring:

Ifm. Ordregivers behandling og vurdering af indkomne tilbud ifm. den oprindelige udbudsprocedure (offentligt udbud) vurderede Ordregiver, at ingen af de modtagne tilbud kunne antages, da der ikke var afgivet egnede tilbud. Ordregiver valgte derfor at annullere udbuddet og i stedet overgå til udbud med forhandling.

Samtlige tilbudsgivere fra den oprindelige udbudsprocedure havde opfyldt de formelle krav samt krav til egnethed og ingen var udelukket fra at deltage i udbuddet som følge af personlige forhold, hvorfor samtlige tilbudsgivere fra den oprindelige udbudsprocedure blev indbudt til at deltage i udbud med forhandling uden forudgående indkaldelse af tilbud.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 202-574316
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
19/01/2023
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Scan Lux Flexible A/S
CVR-nummer: 26563348
Postadresse: Hedeager 3
By: Aarhus N
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8200
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 7 400 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 668 236.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § § 134a, 135 og 136 gælder i dette udbud de ’frivillige’ udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137.

Ordregiver er således forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af følgende ’frivillige’ udelukkelsesgrunde (medmindre tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138):

• Har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område

• Er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling

• Ordregiver har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning

• Ordregiver kan påvise, der væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller lignende sanktion.

• Ordregiver kan påvise, der uretmæssigt har forsøgt at påvirke Ordregivers beslutningsproces, hvis tilbudsgiver har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiver groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger.

• Tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld på under 100.000 kr. til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor tilbudsgiver er etableret,.

Til dokumentation for at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene og overholder mindstekravene til egnethed skal tilbudsgiver, når Ordregiver anmoder herom, fremlægge følgende:

- Serviceattest (inkl. Politiets logo) eller tilsvarende dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene.

- Underskrevet tro- og love-erklæring vedr. russisk etablering og ejerskab (jf. forordning 2022/576) .

- Tilbudsgivers revisorpåtegnede årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 2 afsluttede regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtigt i det land, hvor tilbudsgiver er etableret. Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Ordregiver vurderer passende, hvis tilbudsgiveren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som Ordregiver forlanger.

En tilkendegivelse (jf. udbudsmaterialets bilag 4) fra en bank, et andet anerkendt pengeinstitut eller et kautionsforsikringsselskab, i hvilken banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet tilkendegiver:

a) at der inden for rammerne af tilbudsgivers engagement med banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet eller tilbudsgivers eksisterende kreditramme pt. er plads til at stille den i Kontraktens afsnit 9 krævede sikkerhedsstillelse, og/eller

b) at denne er indstillet på at stille den i Kontraktens afsnit 9 krævede sikkerhedsstillelse.

- Referencelisten fra ESPD betragtes som endelig dokumentation. Der vil således ikke blive indhentet yderligere dokumentation for referencerne. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/01/2023