Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 48002-2018

02/02/2018    S23

Poland-Milicz: Fuels

2018/S 023-048002

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Stawy Milickie S.A. w Rudzie Sułowskiej
Postal address: ul. Kolejowa 2, Sułów
Town: Milicz
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Postal code: 56-300
Country: Poland
Contact person: Stawy Milickie S.A. Sułów, ul. Kolejowa 2 (I piętro), 56-300 Milicz
E-mail: przetargi@stawymilickie.pl
Telephone: +48 713847110
Fax: +48 713847110
Internet address(es):
Main address: http://www.stawymilickie.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.stawymilickie.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Spółka akcyjna
I.5)Main activity
Other activity: Chów i hodowla ryb

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa paliw

Reference number: PN-1 /2018
II.1.2)Main CPV code
09100000 Fuels
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy paliw:

1) CZĘŚĆ I: oleju napędowego do zbiorników Zamawiającego znajdujących się w 5-pięciu Zakładach położonych w miejscowościach: Radziądz, Ruda Sułowska, Stawno, Potasznia, Krośnice.

2) CZĘŚĆ II: oleju napędowego (ON), etyliny bezołowiowej (Pb 95) oraz skroplonego gazu ropopochodnego (LPG) do samochodów służbowych Zamawiającego poprzez sprzedaż w sieci publicznych stacji paliwowych na terenie całego kraju, (co najmniej jedna stacja w każdym województwie), w tym w odległości nie większej niż 30 km od każdego zakładu znajdującego się w miejscowościach Radziądz, Ruda Sułowska, Stawno, Potasznia, Krośnice.

2. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wykonania przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącej Załącznik Nr 3 do SIWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa oleju napędowego do zbiorników Zamawiającego

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
09130000 Petroleum and distillates
09134100 Diesel oil
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Main site or place of performance:

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia dla I części: ul. Stawowa 1, 56-320 Krośnice, Potasznia, 56-300 Milicz, Stawno 2, 56-300 Milicz, Radziądz, 55-140 Żmigród, Ruda Sułowska 20, 56-300 Milicz.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy paliw:

1) CZĘŚĆ I: oleju napędowego do zbiorników Zamawiającego znajdujących się w 5-pięciu Zakładach położonych w miejscowościach: Radziądz, Ruda Sułowska, Stawno, Potasznia, Krośnice według poniższych założeń:

a) szacowana łączna ilość oleju napędowego wynosi 400 000,00 litrów (słownie: czterysta tysięcy litrów),

b) Wykonawca musi zapewnić dostawę oleju napędowego w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od dokonania zamówienia w okresie obowiązywania umowy,

c) dostawy będą realizowane autocysternami Wykonawcy wyposażonymi w węże zapewniające hermetyzację przy zlewaniu oleju napędowego do zbiorników Zamawiającego,

d) Wykonawca jest zobowiązany do każdej dostawy dołączać świadectwo jakości (orzeczenie laboratoryjne) dostarczanego oleju napędowego. Orzeczenie musi zawierać podstawowe dane charakteryzujące paliwo oraz musi być zaopatrzone w datę wykonania badań.

e) Pojedyncze dostawy minimum 10-dziesięć tysięcy litrów w rozbiciu na pięć podległych Zakładów wskazanych w rozdziale IV pkt. 2 SIWZ. Częstotliwość dostaw raz bądź dwa razy w miesiącu w zależności od potrzeb Zamawiającego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości paliwa w szczególności poprzez pobranie próbek paliwa i oddania ich do badań laboratoryjnych.

3. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wykonania przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącej Załącznik Nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawy paliw do samochodów służbowych Zamawiającego poprzez sprzedaż w sieci publicznych stacji paliwowych

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
09130000 Petroleum and distillates
09134100 Diesel oil
09132100 Unleaded petrol
09133000 Liquefied Petroleum Gas (LPG)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL5 REGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI
Main site or place of performance:

Sprzedaż w sieci publicznych stacji paliwowych na terenie całego kraju, w tym w odległości nie większej niż 30 km od każdego zakładu w: Radziądz, Ruda Sułowska, Stawno, Potasznia, Krośnice.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy oleju napędowego (ON), etyliny bezołowiowej (Pb 95) oraz skroplonego gazu ropopochodnego (LPG) do samochodów służbowych Zamawiającego poprzez sprzedaż w sieci publicznych stacji paliwowych na terenie całego kraju, (co najmniej jedna stacja w każdym województwie), w tym w odległości nie większej niż 30 km od każdego zakładu znajdującego się w miejscowościach Radziądz, Ruda Sułowska, Stawno, Potasznia, Krośnice, według poniższych założeń:

a) szacowana ilość oleju napędowego ON wynosi 30 000,00 litrów (słownie: trzydzieści tysięcy litrów),

b) szacowana ilość etyliny bezołowiowej Pb 95 wynosi 40 000,00 litrów (słownie: czterdzieści tysięcy litrów),

c) szacowana ilość LPG wynosi 45 000,00 litrów (słownie: czterdzieści pięć tysięcy litrów),

d) Wykonawca zapewni możliwość codziennego tankowania na swoich stacjach 24h/dobę,

e) sprzedaż paliw będzie dokonywana bezgotówkowo z wykorzystaniem kart paliwowych, których łącznie przez cały okres realizacji przyszłej umowy zostanie wydane nie mniej niż 30 sztuk.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości paliwa w szczególności poprzez pobranie próbek paliwa i oddania ich do badań laboratoryjnych.

3. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wykonania przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącej Załącznik Nr 3 do SIWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 25a ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ, Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że - posiada aktualną koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, o której mowa w ustawie z dnia 10.4.1997 r - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 poz 220 z późn. zm.)

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w rozdziale VI SIWZ.

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli:

— Część I: Wykonawca przedstawi, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował, co najmniej 2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia – dostawy paliw - o wartości brutto nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) każde zamówienie,

— Część II - Wykonawca przedstawi, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował, co najmniej 2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia - dostawy paliw - o wartości brutto nie mniejszej niż 250 000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) każde zamówienie.

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw, potwierdzających spełnienie warunku określonego w rozdziale V pkt. 1 ppkt. 1) lit. b) SIWZ, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ. przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Za główne dostawy uznaje się dostawy niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego w rozdziale V pkt. 1 ppkt. 1) lit. b) SIWZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wykonania przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącej Załącznik Nr 3 do SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/03/2018
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 12/03/2018
Local time: 10:30
Place:

Stawy Milickie S. A. Sułów ul. Kolejowa 2 (I piętro), 56-300 Milicz.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Październik 2019 rok.

VI.3)Additional information:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie:

1) dla części I: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

2) dla części II: 5 000,000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przed podmioty, o których mowa art. 6b ust. 5 pkt. 2) ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2016.359 j.t. z późn. zm.).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Miliczu Nr 89 9582 0000 2000 0024 4417 0023

Z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu PN-1/2018 część I/II na dostawę paliw”.

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. IX. Ust 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert).

5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;

2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.

6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ww. pkt.1. i 2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/01/2018