TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Dostawy - 48024-2018

02/02/2018    S23    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Odczynniki i środki kontrastowe

2018/S 023-048024

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dział Zamówień Publicznych, pok. 312
Warszawa
02-091
Polska
Osoba do kontaktów: Maria Zawadka
Tel.: +48 225720358
E-mail: aez@wum.edu.pl
Faks: +48 225720384
Kod NUTS: PL911

Adresy internetowe:

Główny adres: www.wum.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.wum.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez Thermo Fisher dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Numer referencyjny: AEZ/S-016/2018
II.1.2)Główny kod CPV
33696000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez Thermo Fisher dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby odczynników został określony w Formularzu cenowym, które stanowi odpowiednio Załącznik nr 2 do SIWZ

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Dział Logistyki, ul. Pawińskiego 3, 02-106 Warszawa.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez Thermo Fisher dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby odczynników został określony w Formularzu cenowym, które stanowi odpowiednio Załącznik nr 2 do SIWZ

3. Przedmiot zamówienia, określony w Załączniku nr 2, został sporządzony na podstawie analizy dostaw wykonanych w okresie ostatnich 12 miesięcy, w ramach prowadzonych co najmniej kilkudziesięciu programów badawczych, których kontynuacja wymaga bezwzględnego stosowania odczynników tych samych producentów. Z analizy dostaw realizowanych w latach ubiegłych wynika, że przewidywalność (powtarzalność ilościowo-asortymentowa) kształtuje się na poziomie ok. 50 %. Często dochodzi bowiem do konieczności zmiany odczynników w trakcie prowadzonych badań i konieczności zastąpienia ich produktami nowymi lub innymi należącymi do tej samej kategorii.

4. Podstawą ustalenia ceny odczynników, o których mowa w ust. 3 lit c), będą ceny odczynników wyszczególnione w ogólnodostępnym katalogu produktów Thermo Fisher, na stronie internetowej producenta http://www.thermofisher.com/pl/en/home.html, do których będzie miał zastosowanie rabat (upust) zaoferowany przez Wykonawcę w postępowaniu.

5. Wykonawca, który powołuje się na produkty równoważne, zobowiązany jest:

1) wykazać, poprzez złożenie karty katalogowej, że ofertowy przez niego produkt (każdy z osobna) jest zgodny z produktem, dla którego karty katalogowe dostępne są na stronie http://www.thermofisher.com/pl/en/home.html i spełnia wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń.

2) wykazać, że nie spowodują zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych.

3) przyjąć na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych odczynników równoważnych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu.

6. Do obowiązków Wykonawcy należeć będą sukcesywne (partiami w zależności od potrzeb) dostawy odczynników do: Działu Logistyki WUM, ul. Pawińskiego 3, 02-106 Warszawa lub innych jednostek organizacyjnych WUM określonych w poszczególnych zamówieniach oraz innych miejsc, przy czym liczba przesyłek kierowanych na inny adres niż jednostki WUM nie przekroczy 3 % liczby wszystkich dostaw.

7. Zamawiający ze względu na system wewnętrznej dystrybucji przedmiotu zamówienia wymaga spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków:

1) w odniesieniu do odczynników określonych w Załączniku nr 2 do dostarczenia przed podpisaniem umowy na płycie CD/DVD kart charakterystyk substancji niebezpiecznych w rozumieniu obowiązującego prawa w formie elektronicznej, przy czym każdy plik elektroniczny zawierający kartę charakterystyki powinien mieć w nazwie wyłącznie pełny numer katalogowy produktu, którego dotyczy,

2) w odniesieniu do odczynników nie ujętych w załączniku nr 2, a zamawianych na podstawie § 1 ust. 6 umowy, do każdorazowego przekazywania Zamawiającemu karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w formie elektronicznej na adres mailowy msds@wum.edu.pl najpóźniej w dniu dostawy lub z każdorazową dostawą odczynników,

3) dostarczenia deklaracji zgodności WE lub Certyfikatów CE - zgodnie z dyrektywami 93/42/EWG oraz 98/79/EWG, atestów lub świadectw jakości wystawionych przez producenta, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy prawa polskiego lub zażąda tego użytkownik do dostawy, której dotyczą;

4) oznakowania opakowań zewnętrznych produktu informacją o temperaturze transportu i magazynowania zgodnie z treścią Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Z uwagi na charakter niniejszego zamówienia, zamówienie może być częściowo realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium, w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy PLN).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda:

Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dwóch dostaw o łącznej wartości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN (słownie zł: osiemset tysięcy złotych, 00/100), których przedmiotem była dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Thermo Fisher wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – stanowiący Załączniku nr 8 do SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje dostawy odczynników, w tym nie więcej niż 2 dostawy o łącznej wartości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN (słownie zł: osiemset tysięcy złotych, 00/100). Pod pojęciem dostawy Zamawiający rozumie dostawy realizowane na podstawie jednej umowy sukcesywnej w okresie ostatnich 36 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub jego części, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, z zastrzeżeniem, że udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub jego części, polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

3. Zobowiązanie, o którym mowa określa w szczególności:

1) zakres udostępnionych Wykonawcy zasobów;

2) sposób wykorzystania przez Wykonawcę udostępnionych zasobów, przy wykonywaniu zamówienia;

3) zakres i okres udziału tego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z tym podmiotem.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ, mając na uwadze postanowienia art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zgodnie z postanowieniami wzoru umowy oraz zawartymi w Rozdziale XXX ust. 3 SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/03/2018
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 12/05/2018
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/03/2018
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Dział Zamówień Publicznych, pokój 308, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – w trybie i na zasadach przepisów Działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2018