Varer - 48108-2015

Vis forkortet udgave

11/02/2015    S29

Italien-Ispra: Levering af fødevarer (brød, bagværk, fisk) til kantinen ved Det Fælles Forskningscenter i Ispra VA, Italien

2015/S 029-048108

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Europa-Kommissionen
Postadresse: CSM 1 05/43
By: Ispra VA
Postnummer: 21027
Land: Italien
Kontaktperson: Kontoret for Infrastruktur og Logistik — Bruxelles
Att: OIB.DR.2 Økonomi og offentlige indkøb
Mailadresse: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://ec.europa.eu

Internetadresse for køberprofilen: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Elektronisk adgang til oplysninger: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=705

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Levering af fødevarer (brød, bagværk, fisk) til kantinen ved Det Fælles Forskningscenter i Ispra VA, Italien.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Varer
Indkøb

NUTS-kode ITC41 Varese

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Antal deltagere i den påtænkte rammeaftale: 3

Rammeaftalens varighed

Varighed i måneder: 48

Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid

Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 1 050 000 og 1 150 000 EUR
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Europa-Kommissionen påtænker at indgå successive multiple rammekontrakter vedrørende indkøb og levering af fødevarer til Det Fælles Forskningscenter, Ispra.
Kontrakten omfatter 3 partier:
— parti 1: brød og bageriprodukter
— parti 2: bagværk
— parti 3: frisk fisk, frossen fisk og fiskekonserves.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

15811000 Brødprodukter, 15812000 Bagværk og kager, 03310000 Fisk, krebsdyr og andre akvatiske produkter

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: ja
Der kan afgives bud på en eller flere delaftaler
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 48 (fra tildeling af kontrakten)

Oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 1 Betegnelse: Brød og bageriprodukter
1)Kort beskrivelse
Levering af brød og bageriprodukter til kantinen ved Det Fælles Forskningscenter i Ispra VA, Italien.
2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

15811000 Brødprodukter

3)Mængde eller omfang
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 230 000 og 255 000 EUR
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 2 Betegnelse: Bagværk
1)Kort beskrivelse
Levering af bagværk til kantinen ved Det Fælles Forskningscenter i Ispra VA, Italien.
2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

15812000 Bagværk og kager

3)Mængde eller omfang
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 290 000 og 325 000 EUR
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 3 Betegnelse: Frisk fisk, frossen fisk og fiskekonserves
1)Kort beskrivelse
Levering af frisk fisk, frossen fisk og fiskekonserves til kantinen ved Det Fælles Forskningscenter i Ispra VA, Italien.
2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

03310000 Fisk, krebsdyr og andre akvatiske produkter

3)Mængde eller omfang
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 530 000 og 570 000 EUR
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5)Yderligere oplysninger om delaftaler

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Betaling efter 30 dage som fastsat i bestemmelserne i kontraktudkastet vedlagt udbudsmaterialet.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Hvert enkelt gruppemedlem skal opfylde ikke-udelukkelseskriterierne. Sammenslutningen skal som helhed opfylde udvælgelseskriterierne (se punkt III.2.2 og III.2.3), og de forskellige gruppemedlemmer vil hæfte solidarisk for udførelsen af kontrakten.
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Tilbudsgiveren skal vedlægge identifikationsoplysninger (se bilag I.1 til udbudsmaterialet) og samtlige dokumenter og oplysninger, der kræves i punkt III.2 »Betingelser for deltagelse« i denne bekendtgørelse, og som er angivet i bilag I til udbudsmaterialet.
Tilbudsgiveren skal vedlægge dokumentation med navn på det land, hvor vedkommende er etableret eller har sit hovedkontor som påkrævet af lovgivningen i det land, hvor vedkommende er etableret.

Tilbudsgiveren skal vedlægge en højtidelig erklæring, der er behørigt underskrevet og dateret, om, at vedkommende ikke befinder sig i nogen af de situationer, som ville udelukke denne fra deltagelse i en kontrakt tildelt af Den Europæiske Union. Den højtidelige erklæring skal have form som nedenstående skabelon i sin helhed: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

NB: Den valgte tilbudsgiver skal, idet der ellers er risiko for udelukkelse, vedlægge følgende dokumentation til støtte for erklæringen på tro og love inden underskrivelse af kontrakten:
— en straffeattest af nyere dato eller i mangel heraf et tilsvarende dokument af nyere dato udstedt af et kompetent retligt eller administrativt organ i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret, hvoraf det fremgår, at tilbudsgiveren ikke er under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs, har indstillet sin erhvervsvirksomhed, ikke er genstand for procedurer af denne art eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i nationale love og reguleringer
— en straffeattest af nyere dato eller i mangel heraf et tilsvarende dokument af nyere dato udstedt af et kompetent retligt eller administrativt organ i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret, hvoraf det fremgår, at tilbudsgiveren ikke er straffet for en lovovertrædelse vedrørende vedkommendes faglige hæderlighed ved en retskraftig dom og ikke har været genstand for en retskraftig dom for bedrageri, korruption, involvering i en kriminel organisation eller for en hvilken som helst anden ulovlig aktivitet, som er skadelig for Den Europæiske Unions økonomiske interesser
— certifikat af nyere dato udstedt af en behørig enhed i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret, der erklærer, at vedkommende har levet op til sine forpligtelser i forhold til betaling af bidrag til social sikkerhed
— certifikat af nyere dato udstedt af en behørig enhed i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret, hvoraf det fremgår, at vedkommende har levet op til sine forpligtelser i forhold til betaling af skat (direkte beskatning og moms) i overensstemmelse med juridiske bestemmelser i det pågældende land.
Hvis der i det pågældende land ikke udstedes sådanne dokumenter eller certifikater, kan de erstattes af en edsvoren erklæring eller, i mangel heraf, en højtidelig erklæring afgivet af tilbudsgiveren over for et retligt eller administrativt organ, en notar eller et kompetent fagligt organ i det pågældende land.
NB: Sammenslutninger skal for hver individuel deltager vedlægge den højtidelige erklæring samt bilag og oplysninger i tilfælde af, at vedkommende tildeles kontrakten.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Tilbudsgiverne skal fremlægge:
— kopi af finansielle erklæringer (balancer og driftsregnskaber) for de seneste 3 regnskabsår, hvor det årlige overskud før skat fremgår. Hvis tilbudsgiveren med gyldig grund ikke kan fremlægge disse, skal vedkommende vedlægge en erklæring om det årlige overskud før skat for de seneste 3 år. Hvis regnskabet eller erklæringen viser et gennemsnitligt tab over de 3 seneste år, skal tilbudsgiveren vedlægge anden dokumentation som bevis for sin finansielle og økonomiske kapacitet, såsom behørig garanti fra tredjepart (f.eks. moderselskabet), erklæringer fra revisorer, statsautoriserede revisorer eller tilsvarende
— erklæring vedrørende samlet årlig omsætning i de seneste 3 regnskabsår
— for hvert parti, en erklæring vedrørende den specifikke årlige omsætning opnået i den sektor, som partierne dækker, i løbet af de seneste 3 regnskabsår.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: For at blive valgt, skal tilbudsgiveren fremlægge bevis for en gennemsnitlig, samlet, årlig omsætning for de seneste 3 regnskabsår på:
parti 1 (brød og bageriprodukter): 25 000 EUR
parti 2 (bagværk): 30 000 EUR
parti 3 (fisk): 50 000 EUR.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
— bevis for mindst 3 års erfaring på området af relevans for denne kontrakt. I denne forbindelse kan tilbudsgivere fremlægge bevis for optagelse i erhvervs- og virksomhedsregisteret (CCIAA) eller en edsvoren erklæring eller et certifikat i overensstemmelse med bestemmelserne i det land, hvor de er bosiddende
— bevis for, at tilbudsgiverne overholder gældende national lovgivning og fællesskabslovgivning om HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). Godtaget dokumentation: kopi af HACCP-manual eller lignende certifikater
— bevis for, at tilbudsgiveren har et pålideligt system til selvinspektion og sporbarhed (forordning (EF) nr. 178/2002). Godtaget dokumentation: kopi af registeret over partiernes og ingrediensernes oprindelse.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Laveste pris
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
OIB.DR.2/PO/2014/091/646.
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
8.4.2015 - 17:30
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Ethvert officielt EU-sprog
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8)Åbning af bud
Dato: 16.4.2015 - 10:00

Sted:

Bud åbnes ved Kontoret for Infrastruktur og Logistik, Cours Saint Michel 1-Bygningen, rue Père de Deken 23, lokale SDR 05/029, 1040 Bruxelles, BELGIEN.

Der må være personer til stede under åbningen af bud: ja
Yderligere oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud: 1 behørigt bemyndiget repræsentant pr. tilbudsgiver må være til stede ved åbningen af bud, enten i Bruxelles eller Ispra. Pas eller identitetsbevis skal fremlægges.
Tilbudsgivere med ønske om deltagelse skal underrette afdeling OIB.DR.2 »Økonomi og offentlige indkøb« på fax eller e-mail (jf. kontaktoplysninger anført i punkt I.1) senest 2 hverdage inden åbningen af bud.
Åbningen af bud vil blive sendt som videokonference til JRC i Ispra på følgende adresse: via E. Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITALIEN, bygning 66 – TP 660.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidspunkt for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser: 36 måneder efter tildeling.
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger

1) Udbudsmaterialet og yderligere dokumenter (herunder spørgsmål og svar) kan downloades fra følgende internetadresse: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=705

Interesserede parter bedes registrere sig via webstedet. De vil derpå blive underrettet af det offentlige indkøbssystem online om eventuelle tilgængelige opdateringer vedrørende denne opfordring til afgivelse af bud. Parter, som ikke er registrerede på webstedet, anmodes om at holde øje med det jævnligt. Kommissionen kan ikke gøres ansvarlig for tilbudsgivernes manglende opmærksomhed på de yderligere oplysninger om udbuddet på dette websted.
Webstedet vil blive opdateret jævnligt, og det er tilbudsgivernes ansvar at konsultere webstedet for opdateringer og ændringer i løbet af udbudsperioden.
Yderligere oplysninger om kontraktvilkår, kontraktforlængelser, betingelser for deltagelse, minimumskrav til kapacitetsniveau, samlet anslået omfang af kontraktværdi osv., kan findes i udbudsmaterialet, som er tilgængeligt på det førnævnte websted. Der vil ikke blive udsendt en trykt udgave. OIB er »EMAS«-certificeret siden 2005 og anvender en miljøvenlig adfærd. EMAS er ordningen for miljøledelse og miljørevision, der er EU's frivillige ordning og bruges af organisationer til forbedring af deres miljøresultater.

2) For yderligere oplysninger om deltagelse i udbud og om rækkefølgen af procedurer omkring offentlige indkøb ved OIB, se venligst »Vejledning for tilbudsgivere« og pjecen »Europa-Kommissionen som forretningspartner« tilgængelig via følgende link: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

3) Rammekontrakten vil løbe over en periode på maksimum 4 år. 1 år med stiltiende fornyelse for yderligere 3 perioder af 1 år (=1+1+1+1).
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Mailadresse: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dato, sagen er taget til efterretning. En klage indgivet til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30.1.2015