Προμήθειες - 48108-2015

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

11/02/2015    S29

Ιταλία-Ίσπρα: Προμήθεια προϊόντων διατροφής (ψωμί, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, ψάρι) για την καντίνα του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ίσπρα VA, Ιταλία

2015/S 029-048108

Προκήρυξη σύμβασης

Προμήθειες

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ταχ. Διεύθυνση: CSM 1 05/43
Πόλη: Ίσπρα VA
Ταχ. κωδικός: 21027
Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Γραφείο «Υποδομές και Διοικητική Υποστήριξη» — Βρυξέλλες
Υπόψη: OIB.DR.2 «Οικονομικά και δημόσιες συμβάσεις»
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Τηλέφωνο: +32 22986989
Φαξ: +32 22960570

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://ec.europa.eu

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=705

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο / οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.3)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή
II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
Προμήθεια προϊόντων διατροφής (ψωμί, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, ψάρι) για την καντίνα του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ίσπρα VA, Ιταλία.
II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Προμήθειες
Αγορά

Κωδικός NUTS ITC41 Varese

II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου
II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο
Συμφωνία πλαίσιο με πολλούς φορείς
Αριθμός συμμετεχόντων στην προβλεπόμενη συμφωνία πλαίσιο: 3

Διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου

Διάρκεια σε μήνες: 48

Εκτιμώμενη συνολική αξία αγορών για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου

Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ:
Εύρος: μεταξύ 1 050 000 και 1 150 000 EUR
II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδέχεται να συνάψει πολλαπλές συμβάσεις-πλαίσια σε διαδοχική σειρά για την αγορά και την προμήθεια προϊόντων διατροφής για το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ίσπρα.
Η προκηρυσσόμενη σύμβαση υποδιαιρείται σε 3 τμήματα:
— τμήμα 1: ψωμί και προϊόντα αρτοποιίας,
— τμήμα 2: προϊόντα ζαχαροπλαστικής,
— τμήμα 3: φρέσκα, κατεψυγμένα και κονσερβοποιημένα ψάρια.
II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

15811000 Προϊόντα άρτου, 15812000 Είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα, 03310000 Ψάρια, οστρακοειδή και υδρόβια προϊόντα

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): ναι
II.1.8)Τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για ένα ή περισσότερα τμήματα
II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης
II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:
II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι
II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης
Διάρκεια σε μήνες: 48 (από την ανάθεση της σύμβασης)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 1 Ονομασία: Ψωμί και προϊόντα αρτοποιίας
1)Σύντομη περιγραφή
Προμήθεια ψωμιού και προϊόντων αρτοποιίας για την καντίνα του Κοινού Κέντρου Ερευνών στην Ίσπρα VA, Ιταλία.
2)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

15811000 Προϊόντα άρτου

3)Ποσότητα ή έκταση
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ:
Εύρος: μεταξύ 230 000 και 255 000 EUR
4)Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
5)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Τμήμα αριθ: 2 Ονομασία: Προϊόντα ζαχαροπλαστικής
1)Σύντομη περιγραφή
Προμήθεια προϊόντων ζαχαροπλαστικής για την καντίνα του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ίσπρα VA, Ιταλία.
2)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

15812000 Είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα

3)Ποσότητα ή έκταση
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ:
Εύρος: μεταξύ 290 000 και 325 000 EUR
4)Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
5)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Τμήμα αριθ: 3 Ονομασία: Φρέσκα, κατεψυγμένα και κονσερβοποιημένα ψάρια
1)Σύντομη περιγραφή
Προμήθεια φρέσκων, κατεψυγμένων και κονσερβοποιημένων ψαριών για την καντίνα του Κοινού Κέντρου Ερευνών στην Ίσπρα VA, Ιταλία.
2)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

03310000 Ψάρια, οστρακοειδή και υδρόβια προϊόντα

3)Ποσότητα ή έκταση
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ:
Εύρος: μεταξύ 530 000 και 570 000 EUR
4)Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
5)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:
III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Πληρωμή εντός 30 ημερών σύμφωνα με τις διατάξεις του σχεδίου σύμβασης που επισυνάπτεται ως παράρτημα στη συγγραφή υποχρεώσεων.
III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Κάθε μέλος του ομίλου πρέπει να πληροί μεμονωμένα τα κριτήρια περί μη αποκλεισμού. Ο όμιλος πρέπει να πληροί στο σύνολό του τα κριτήρια επιλογής [βλέπε σημεία III.2.2) και III.2.3)] και τα διάφορα μέλη του εν λόγω ομίλου θα έχουν αλληλέγγυα και εις ολόκληρον την ευθύνη για την εκτέλεση της σύμβασης.
III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: όχι
III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: ο υποψήφιος θα επισυνάψει ένα δελτίο αναγνώρισης (βλέπε παράρτημα I.1 της συγγραφής υποχρεώσεων), καθώς και όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που απαιτούνται στο σημείο III.2) «Προϋποθέσεις συμμετοχής» της παρούσας προκήρυξης και αναφέρονται στο παράρτημα Ι της συγγραφής υποχρεώσεων.
Ο υποψήφιος θα επισυνάψει αποδεικτικό με αναφορά του κράτους στο οποίο έχει την έδρα του ή κατοικεί ο υποψήφιος, όπως απαιτείται στον τομέα σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης.

Ο υποψήφιος θα επισυνάψει υπεύθυνη δήλωση, φέρουσα τη δέουσα ημερομηνία και υπογραφή, η οποία θα αναφέρει ότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού από τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς που κατακυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να ακολουθεί πλήρως το πρότυπο που δημοσιεύεται στην ακόλουθη σελίδα: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Προσοχή: ο υποψήφιος στον οποίο πρόκειται να ανατεθεί η σύμβαση θα καταθέσει, επί ποινή αποκλεισμού και πριν από την υπογραφή της σύμβασης, τα αποδεικτικά που επιβεβαιώνουν την υπεύθυνη δήλωσή του, ήτοι:
— πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, πρόσφατο ισοδύναμο έγγραφο εκδοθέν από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης του υποψήφιου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν τελεί υπό καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, παύσης της δραστηριότητας ή σε άλλη ανάλογη κατάσταση, ως απόρροια διαδικασίας της αυτής φύσεως προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,
— πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, πρόσφατο αντίστοιχο έγγραφο εκδοθέν από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει καταδικαστεί, με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου, για οιοδήποτε αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή ούτε έχει καταδικαστεί με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για απάτη, δωροδοκία, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ή για οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης,
— πρόσφατο πιστοποιητικό εκδοθέν από την αρμόδια αρχή της χώρας εγκατάστασης του υποψήφιου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
— πρόσφατο πιστοποιητικό εκδοθέν από την αρμόδια αρχή της χώρας εγκατάστασης του υποψήφιου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με την πληρωμή των φόρων του (άμεσων φόρων και ΦΠΑ) σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος.
Εάν κάποιο από τα εν λόγω έγγραφα ή πιστοποιητικά δεν εκδίδεται από την οικεία χώρα, είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη ή, ελλείψει αυτής, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού φορέα της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος.
Προσοχή: σε περίπτωση ομίλου, η υπεύθυνη δήλωση καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα και πληροφορίες πρέπει να παρασχεθούν, σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης, για κάθε μέλος του ομίλου ξεχωριστά.
III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: ο υποψήφιος πρέπει να παράσχει:
— αντίγραφο οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμών και λογαριασμών εκμετάλλευσης) των τελευταίων 3 οικονομικών ετών, όπου θα αναφέρεται το ετήσιο αποτέλεσμα προ φόρων. Εάν, για εύλογη αιτία, ο υποψήφιος δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ως άνω δικαιολογητικά, θα επισυνάψει δήλωση σχετικά με το ετήσιο κέρδος προ φόρων των τελευταίων 3 ετών. Εάν οι οικονομικές καταστάσεις ή η δήλωση παρουσιάζουν αρνητικό μέσο κέρδος για τα τελευταία 3 έτη, ο υποψήφιος καλείται να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του ικανότητα, όπως για παράδειγμα κατάλληλη εγγύηση από τρίτο (για παράδειγμα της μητρικής εταιρείας), δηλώσεις ορκωτού ελεγκτή, εμπειρογνώμονα λογιστή ή ισοδύναμα έγγραφα,
— δήλωση του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών που υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 οικονομικών ετών,
— για κάθε τμήμα, δήλωση του ειδικού ετήσιου κύκλου εργασιών που υλοποιήθηκε στον τομέα του (των) τμήματος(άτων) κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 οικονομικών ετών.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων: προκειμένου να επιλεγεί, ο υποψήφιος θα πρέπει να αποδείξει μέσο ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα τελευταία 3 οικονομικά έτη ύψους:
τμήμα 1 (ψωμί και προϊόντα αρτοποιίας): 25 000 EUR,
τμήμα 2 (προϊόντα ζαχαροπλαστικής): 30 000 EUR,
τμήμα 3 (ψάρι): 50 000 EUR.
III.2.3)Τεχνική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
— απόδειξη εμπειρίας τουλάχιστον 3 ετών στον τομέα δραστηριότητας που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. Στο πλαίσιο αυτό, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο της εγγραφής του στο επαγγελματικό μητρώο και μητρώο επιχειρήσεων (CCIAA) ή να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ή πιστοποιητικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του κράτους εγκατάστασής του,
— απόδειξη ότι ο υποψήφιος τηρεί την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία σχετικά με το σύστημα HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point = ανάλυση κινδύνων/κρίσιµων σηµείων ελέγχου). Αποδεικτικά που γίνονται αποδεκτά: αντίγραφο του εγχειριδίου HACCP ή παρόμοιων πιστοποιητικών,
— απόδειξη ότι ο υποψήφιος διαθέτει αξιόπιστο σύστημα αυτόματου ελέγχου και ανιχνευσιμότητας (κανονισμός ΕΚ 178/2002). Αποδεικτικά που γίνονται αποδεκτά: αντίγραφο του καταλόγου των τμημάτων και της προέλευσης των συστατικών.
III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών
III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτός
IV.1.2)Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν
IV.1.3)Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.2)Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης
Χαμηλότερη τιμή
IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι
IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
OIB.DR.2/PO/2014/091/646.
IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση
όχι
IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου
Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: όχι
IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
8.4.2015 - 17:30
IV.3.5)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους
IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
Οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ
IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 16.4.2015 - 10:00

Τόπος:

το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης, κτίριο cours Saint Michel 1, rue Père de Deken 23, αίθουσα SDR 05/029, 1040 Βρυξέλλες, ΒΕΛΓΙΟ.

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: ναι
Πρόσθετες πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία ανοίγματος προσφορών: 1 εκπρόσωπος ανά υποψήφιο, δεόντως εξουσιοδοτημένος, μπορεί να παραστεί στο άνοιγμα των προσφορών, με υποχρεωτική παρουσίαση ταυτότητας ή διαβατηρίου, είτε στις Βρυξέλλες είτε στην Ίσπρα.
Οι υποψήφιοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να ενημερώσουν τη μονάδα OIB.DR.2 «Οικονομικά και δημόσιες συμβάσεις» μέσω φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [βλέπε στοιχεία στο σημείο I.1)] το αργότερο 2 εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση για το άνοιγμα των προσφορών.
Η συνεδρίαση για το άνοιγμα των προσφορών θα αναμεταδοθεί με βιντεοδιάσκεψη στο JRC στην Ίσπρα, στην ακόλουθη διεύθυνση: via E. Fermi 2749, 21027 Ίσπρα VA, ΙΤΑΛΙΑ, κτίριο 66 — TP 660.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι
εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων: 36 μήνες μετά την ανάθεση.
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες

1) Η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα (περιλαμβανομένων των ερωτήσεων και απαντήσεων) θα διατίθενται από την ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=705

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εγγραφούν μέσω του δικτυακού τόπου. Με τον τρόπο αυτό, θα ενημερώνονται μέσω του συστήματος ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων επιγραμμικά για ενδεχόμενες διαθέσιμες ενημερώσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών. Όσοι δεν εγγραφούν στον δικτυακό τόπο, καλούνται να τον επισκέπτονται τακτικά. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν λάβουν γνώση συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών στον εν λόγω διαδικτυακό τόπο, η Επιτροπή δεν θα φέρει ευθύνη.
Ο δικτυακός τόπος θα ενημερώνεται τακτικά και αποτελεί ευθύνη των υποψηφίων να επαληθεύουν τις ενημερώσεις και τις τροποποιήσεις κατά την περίοδο ισχύος της πρόσκλησης.
Οι συμπληρωματικές πληροφορίες για τους όρους της σύμβασης, οι ανανεώσεις της σύμβασης, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα ικανοτήτων, ο συνολικός εκτιμώμενος όγκος της σύμβασης κ.λπ. αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων που διατίθεται στον προαναφερθέντα δικτυακό τόπο. Δεν θα διατεθεί έντυπη έκδοση. Έχοντας λάβει πιστοποίηση «EMAS» το 2005, το Γραφείο «Υποδομές και Διοικητική Υποστήριξη» — Βρυξέλλες (OIB) λειτουργεί φιλικά προς το περιβάλλον. Το EMAS είναι το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου, το εθελοντικό μέσο της ΕΕ που χρησιμοποιείται από τους οργανισμούς για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεών τους.

2) Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή σε προσκλήσεις υποβολής προσφορών και τη διεξαγωγή των διαδικασιών δημόσιων συμβάσεων στο OIB, καλείστε να συμβουλευτείτε τον «Οδηγό προς τους υποψηφίους» καθώς και το φυλλάδιο με τίτλο «Επιχειρηματικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή»που διατίθενται στον σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

3) Η σύμβαση-πλαίσιο θα έχει μέγιστη διάρκεια 4 ετών· 1 έτος με δυνατότητα σιωπηρής ανανέωσης 3 φορές για 1 έτος (=1+1+1+1).
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. Διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Λουξεμβούργο
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: εντός προθεσμίας 2 μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει αυτής, από την ημέρα κατά την οποία ο προσφεύγων έλαβε γνώση. Η υποβολή καταγγελίας στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν έχει ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της εν λόγω περιόδου ούτε την έναρξη νέας περιόδου υποβολής των προσφυγών.
VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
30.1.2015