Tarned - 48108-2015

Kuva koondatud vaade

11/02/2015    S29

Itaalia-Ispra: Toiduainete (leiva, saiakeste/pirukate, kala) tarne Teadusuuringute Ühiskeskuse sööklale Ispras (Varese) Itaalias

2015/S 029-048108

Hanketeade

Asjad

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon
Postiaadress: CSM 1 05/43
Linn: Ispra VA
Sihtnumber: 21027
Riik: Itaalia
Kontaktisik: infrastruktuuri- ja logistikaamet – Brüssel
Kontaktisik: OIB.DR.2 – finantsküsimused ja avalikud hanked
E-post: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Faks: +32 22960570

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://ec.europa.eu

Ostjaprofiili aadress: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Elektrooniline juurdepääs teabele: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=705

Lisateavet saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil:
Vt eelmainitud kontaktandmed

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Üldised avalikud teenused
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Toiduainete (leiva, saiakeste/pirukate, kala) tarne Teadusuuringute Ühiskeskuse sööklale Ispras (Varese) Itaalias
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Asjad
Ostmine

NUTS kood ITC41 Varese

II.1.3)Teave riigihankelepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb raamlepingu sõlmimine
II.1.4)Teave raamlepingu kohta
Raamleping mitme pakkujaga
arv osalejat kavandatavale raamlepingule: 3

Raamlepingu kestus

Kestus kuudes: 48

Hanke eeldatav kogumaksumus kogu raamlepingu kestuse jooksul

Eeldatav maksumus käibemaksuta:
vahemik 1 050 000 – 1 150 000 EUR
II.1.5)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Euroopa Komisjon kaalub võimalust sõlmida mitmekordsed astmelised raamlepingud toiduainete ostmiseks ja kohaletoimetamiseks Teadusuuringute Ühiskeskusele Ispras.
Leping koosneb 3 järgmisest osast:
— 1. osa: leib ja pagaritooted;
— 2. osa: saiakesed ja pirukad;
— 3. osa: värske ja külmutatud kala ning kalakonservid.
II.1.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

15811000 Leivatooted, 15812000 Valikpagaritooted ja koogid, 03310000 Kala, vähid ja mereannid

II.1.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): jah
II.1.8)Osad
Hankeleping on jaotatud osadeks: jah
Pakkumusi võib esitada ühele või mitmele osale
II.1.9)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2)Lepingu kogus või ulatus
II.2.1)Üldkogus või ulatus:
II.2.2)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavate hangete võimalused: ei
II.2.3)Info uuendamiste kohta
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.3)Hankelepingu kestus või lõpptähtaeg
Kestus kuudes: 48 (alates hankelepingu sõlmimisest)

Teave osade kohta

Osa nr: 1 Osa nimetus: leib ja pagaritooted
1)Lühikirjeldus
Leiva ja pagaritoodete tarne Teadusuuringute Ühiskeskuse sööklale Ispras (Varese) Itaalias.
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

15811000 Leivatooted

3)Kogus või ulatus
Eeldatav maksumus käibemaksuta:
vahemik 230 000 – 255 000 EUR
4)Kas hankelepingu kestus või algus/lõppkuupäev on kõnealuse osa puhul erinev
5)Lisateave osade kohta
Osa nr: 2 Osa nimetus: saiakesed ja pirukad
1)Lühikirjeldus
Saiakeste ja pirukate tarne Teadusuuringute Ühiskeskuse sööklale Ispras (Varese) Itaalias.
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

15812000 Valikpagaritooted ja koogid

3)Kogus või ulatus
Eeldatav maksumus käibemaksuta:
vahemik 290 000 – 325 000 EUR
4)Kas hankelepingu kestus või algus/lõppkuupäev on kõnealuse osa puhul erinev
5)Lisateave osade kohta
Osa nr: 3 Osa nimetus: värske ja külmutatud kala ning kalakonservid
1)Lühikirjeldus
Värske ja külmutatud kala ning kalakonservide tarne Teadusuuringute Ühiskeskuse söökla jaoks Ispras (Varese) Itaalias.
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

03310000 Kala, vähid ja mereannid

3)Kogus või ulatus
Eeldatav maksumus käibemaksuta:
vahemik 530 000 – 570 000 EUR
4)Kas hankelepingu kestus või algus/lõppkuupäev on kõnealuse osa puhul erinev
5)Lisateave osade kohta

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Hankelepingu tingimused
III.1.1)Nõutavad tagatised ja garantiid:
III.1.2)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele:
Tasutakse 30 päeva jooksul, nagu on sätestatud iseloomustusele lisatud lepingu projektis.
III.1.3)Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujate rühmalt nõutav õiguslik vorm:
Ühenduse iga eraldi liige peab vastama mittekõrvalejätmiskriteeriumidele. Kogu ühendus peab vastama valikukriteeriumidele (vt punkte III.2.2 ja III.2.3) ning kõik ühenduse eri liikmed vastutavad solidaarselt lepingu täitmise eest.
III.1.4)Muud eritingimused
Lepingu täitmise suhtes kohaldatakse eritingimusi: ei
III.2)Osalemistingimused
III.2.1)Ettevõtjate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: pakkuja peab esitama oma isikuandmed (vt iseloomustuse lisa I.1), samuti käesoleva teate punktis III.2 "Osalemistingimused" nõutud ja iseloomustuse I lisas nimetatud kõik dokumendid ja kogu teabe.
Pakkuja peab lisama asukohariigi õigusaktide kohaselt nõutavad tõendavad dokumendid koos selle riigi nimega, kus asub tema peakorter või kus asub tema ise.

Pakkuja peab esitama nõuetekohaselt allkirjastatud ja kuupäevastatud kinnituse selle kohta, et ta ei ole üheski olukorras, mis viiks ta Euroopa Liidu sõlmitavas lepingus osalemisest väljaarvamiseni. Kinnitus tervikuna tuleb koostada järgmisel veebisaidil avaldatud malli järgides: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

NB! Edukas pakkuja peab (vastasel juhul jäetakse pakkuja menetlusest kõrvale) lisaks kinnitusele esitama enne lepingu allkirjastamist järgmised tõendavad dokumendid:
— hiljutine väljavõte karistusregistrist või (juhul kui seda ei ole võimalik esitada) pakkuja asukohariigi pädeva kohtu- või haldusasutuse hiljuti väljastatud võrdväärne dokument, mis kinnitab, et ta ei ole pankrotis ega likvideerimisel, tema äritegevust ei juhi kohtu nimetatud ajutine haldur, ta ei ole sõlminud kokkulepet võlausaldajatega, ta ei ole äritegevust peatanud, tema suhtes ei ole algatatud kohtumenetlust, ta ei ole muus analoogses olukorras, mille on tinginud riigi õigusaktides sätestatud samalaadne menetlus;
— hiljutine väljavõte karistusregistrist või kui seda ei ole võimalik esitada, siis pakkuja asukohariigi pädeva kohtu- või haldusasutuse hiljuti väljastatud võrdväärne dokument, mis kinnitab, et teda ei ole res judicata jõudu omava kohtuotsusega süüdi mõistetud ametialaste käitumisreeglite rikkumises või pettuses, korruptsioonis, kuritegelikus organisatsioonis osalemises või muus õigusvastases Euroopa Liidu finantshuve kahjustavas tegevuses;
— pakkuja asukohariigi pädeva asutuse hiljuti väljastatud tõend, mis kinnitab, et ta on oma sotsiaalkindlustusmaksete tasumisega seotud kohustused täitnud;
— pakkuja asukohariigi pädeva asutuse hiljuti väljastatud tõend, mis kinnitab, et ta on täitnud maksude (otsesed maksud ja käibemaks) tasumisega seotud kohustused kooskõlas nimetatud riigi õigusnormidega.
Kui asjaomases riigis kirjeldatud dokumente või tõendeid ei väljastata, võib need asendada vandega või kui see ei ole võimalik, siis tõotusega, mille pakkuja annab kõnealuse riigi kohtu- või haldusasutuse, notari või kvalifitseeritud kutseorganisatsiooni ees.
NB! Juhul, kui nendega leping sõlmitakse, peavad ühendused esitama kinnituse, alusdokumendid ja teabe iga eraldi liikme kohta.
III.2.2)Majandus- ja finantssuutlikkus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: pakkuja peab esitama järgmised dokumendid:
— koopiad viimase 3 majandusaasta raamatupidamisaruannetest (bilansist ja tegevusaruannetest), millest ilmneb maksustamiseelne aastakasum. Kui pakkuja ei saa mõjuval põhjusel nimetatud dokumente esitada, peab ta esitama kinnituse viimase 3 aasta maksustamiseelse aastakasumi kohta. Kui raamatupidamisaruanded või kinnitus näitavad viimase 3 aasta kohta keskmiselt kahjumit, peab pakkuja esitama mõne muu dokumendi, mis tõendab tema finants- ja majandussuutlikkust, näiteks asjakohase tagatise kolmandalt isikult (nt emaettevõttelt) või kinnitused audiitoritelt, vannutatud raamatupidajatelt või võrdväärsed dokumendid;
— kinnitus viimase 3 majandusaasta aastase kogukäibe kohta;
— iga osa kohta: viimase 3 majandusaasta osa(de)ga hõlmatud valdkonna aastase erikäibe kinnitus.
Võimalike nõutavate standardite miinimumtase: pakkuja peab valituks osutumiseks tõendama, et tema viimase 3 majandusaasta keskmine aastane erikäive on järgmine:
1. osa (leib ja pagaritooted): 25 000 EUR;
2. osa (saiakesed ja pirukad): 30 000 EUR;
3. osa (kala): 50 000 EUR.
III.2.3)Tehniline pädevus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks:
— tõend(id) selle kohta, et pakkujal on vähemalt 3 aastat kogemusi käesoleva lepinguga seotud tegevusalal. Selleks peab pakkuja esitama koopia sissekandest kutse- või ettevõtteregistrisse (CCIAA) või vande või tunnistuse tema asukohariigi õigusnormide kohaselt;
— tõendi(d) selle kohta, et pakkuja vastab ohuanalüüsi ja kriitiliste kontrollpunktide süsteemi (HACCP) käsitlevatele kehtivatele riiklikele ja ühenduse õigusaktidele. Vastuvõetavad tõendid: HACCP käsiraamatu koopia või samalaadsete tunnistuste koopiad;
— tõendi(d) selle kohta, et pakkujal on usaldusväärne enesekontrolli ja jälgitavuse süsteem (määrus (EÜ) nr 178/2002). Vastuvõetavad tõendid: koopia partiide ja koostisosade päritolu registrist.
III.2.4)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.3)Teenuste hankelepingute eritingimused
III.3.1)Teave teatava kutseala kohta
III.3.2)Teenuse osutamise eest vastutav personal

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.1.2)Taotlejate piirarv, keda kutsutakse esitama pakkumusi või osalema
IV.1.3)Pakkujate arvu piiramine läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatakse elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber:
OIB.DR.2/PO/2014/091/646.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated
ei
IV.3.3)Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused
Dokumendid on tasulised: ei
IV.3.4)Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
8.4.2015 - 17:30
IV.3.5)Kuupäev, mil kvalifitseeritud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise ettepanekud või osalemiskutsed
IV.3.6)Keel(ed), milles võib koostada pakkumised või osalemistaotlused
Mis tahes ELi ametlik keel
IV.3.7)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 9 (alates pakkumuse esitamistähtajast)
IV.3.8)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 16.4.2015 - 10:00

Pakkumuste avamise koht:

pakkumised avatakse infrastruktuuri- ja logistikaametis aadressil hoone Cours Saint-Michel 1, rue Père de Deken 23, ruum SDR 05/029, 1040 Brüssel, BELGIA.

Volitatud isikud, kes võivad viibida pakkumuste avamise juures: jah
Täiendav teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta: pakkumiste avamisel kas Brüsselis või Ispras võib osaleda 1 kohaselt volitatud esindaja iga pakkuja kohta. Esitada tuleb pass või ID-kaart.
Osaleda soovivad pakkujad peavad teavitama sellest hiljemalt 2 tööpäeva enne pakkumiste avamist üksust OIB DR.2 "Finantsküsimused ja avalikud hanked" faksi või e-posti teel (vt punktis I.1 esitatud kontaktandmeid).
Pakkumiste avamine edastatakse videokonverentsi vahendusel Teadusuuringute Ühiskeskuse Ispra tegevuskohta aadressil via E. Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITAALIA, hoone 66 – TP 660.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: jah
Järgmiste hanketeadete avaldamise eeldatav aeg: 36 kuud pärast lepingu sõlmimist.
VI.2)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.3)Lisateave

1) Iseloomustus ja lisadokumendid (sh küsimused ja vastused) avaldatakse veebiaadressil https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=705

Huvitatud osalistel palutakse registreeruda veebisaidi kaudu. Sel juhul teavitab veebipõhine riigihangete süsteem neid igast käesoleva pakkumiskutse kohta avaldatavast uuendusest. Saidil registreerumata pooltel palutakse seda korrapäraselt kontrollida. Komisjon ei vastuta selle eest, kui pakkujad ei märka nimetatud veebisaidil käesoleva pakkumiskutse kohta avaldatud lisateavet.
Saiti uuendatakse regulaarselt ning pakkujate kohus on pakkumisperioodi vältel täiendusi ja muudatusi kontrollida.
Täiendavat teavet lepingutingimuste, lepingu uuendamiste, osalemistingimuste, nõutavate standardite miinimumtasemete, lepingu eeldatava kogumaksumuse jne kohta sisaldab eespool nimetatud veebisaidil avaldatud iseloomustus. Pabereksemplare ei väljastata. Brüsseli infrastruktuuri- ja logistikaamet (OIB) sai 2005. aastal EMASi sertifikaadi ja käitub keskkonnahoidlikult. EMAS on keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteem, ELi vabatahtlik vahend, mida organisatsioonid kasutavad oma tegevuse muutmisel keskkonnahoidlikumaks.

2) Brüsseli infrastruktuuri- ja logistikaameti korraldatud riigihankemenetluste järjekorra ja pakkumiskutsetes osalemise kohta täpsema teabe saamiseks palume vaadata dokumenti "Guide for tenderers" (juhised pakkujatele) ja brošüüri "Koostöö Euroopa Komisjoniga", mis on saadaval järgmise lingi kaudu: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

3) Raamleping kestab maksimaalselt 4 aastat; 1aastast lepingut pikendatakse vaikival kokkuleppel 3 korda 1 aasta kaupa (=1+1+1+1).
VI.4)Vaidlustusmenetlus
VI.4.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: 2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil ta asjast teada sai. Euroopa Ombudsmanile kaebuse esitamine ei too kaasa nimetatud tähtaja peatamist ega uue apellatsioonide esitamise tähtaja määramist.
VI.4.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Teate lähetamise kuupäev:
30.1.2015