Leveringen - 48108-2015

Beknopt weergeven

11/02/2015    S29

Italië-Ispra: Levering van voedingsmiddelen (brood, gebak, vis) ten behoeve van de kantine van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek te Ispra VA, Italië

2015/S 029-048108

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Europese Commissie
Postadres: CSM 1 05/43
Plaats: Ispra VA
Postcode: 21027
Land: Italië
Contactpersoon: Bureau infrastructuur en logistiek — Brussel
Ter attentie van: OIB.DR.2 Financiën en Overheidsopdrachten
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefoon: +32 22986989
Fax: +32 22960570

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://ec.europa.eu

Adres van het kopersprofiel: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Elektronische toegang tot informatie : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=705

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Levering van voedingsmiddelen (brood, gebak, vis) ten behoeve van de kantine van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek te Ispra VA, Italië.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen
Aankoop

NUTS-code ITC41 Varese

II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
Raamovereenkomst met verschillende ondernemingen
Aantal deelnemers aan de beoogde raamovereenkomst: 3

Looptijd van de raamovereenkomst

Periode in maanden: 48

Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst

Geraamde waarde zonder btw:
Tussen 1 050 000 en 1 150 000 EUR
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
De Europese Commissie overweegt meervoudige raamovereenkomsten volgens het cascadesysteem te sluiten voor de aankoop en de levering van voedingsmiddelen ten behoeve van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek in Ispra.
Deze opdracht bestaat uit 3 percelen:
— perceel 1: brood en bakkerijproducten,
— perceel 2: gebak,
— perceel 3: verse en diepgevroren vis, alsook vis in blik.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

15811000 Broodproducten, 15812000 Gebak en cake, 03310000 Vis, schaal- en schelpdieren en aquatische producten

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor een of meer percelen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
Periode in maanden: 48 (vanaf de gunning van de opdracht)

Inlichtingen over percelen

Perceel nr: 1 Titel: Brood en bakkerijproducten
1)Korte beschrijving
Levering van brood en bakkerijproducten ten behoeve van de kantine van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek te Ispra VA, Italië.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

15811000 Broodproducten

3)Hoeveelheid of omvang
Geraamde waarde zonder btw:
Tussen 230 000 en 255 000 EUR
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Perceel nr: 2 Titel: Gebak
1)Korte beschrijving
Levering van gebak ten behoeve van de kantine van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek te Ispra VA, Italië.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

15812000 Gebak en cake

3)Hoeveelheid of omvang
Geraamde waarde zonder btw:
Tussen 290 000 en 325 000 EUR
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Perceel nr: 3 Titel: Verse en diepgevroren vis, alsook vis in blik
1)Korte beschrijving
Levering van verse en diepgevroren vis, alsook vis in blik ten behoeve van de kantine van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek te Ispra VA, Italië.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

03310000 Vis, schaal- en schelpdieren en aquatische producten

3)Hoeveelheid of omvang
Geraamde waarde zonder btw:
Tussen 530 000 en 570 000 EUR
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
Betaling binnen 30 dagen, in overeenstemming met de bepalingen van de ontwerpovereenkomst, gevoegd bij het bestek.
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
Elk lid van de combinatie moet afzonderlijk voldoen aan de uitsluitingscriteria. De combinatie moet in haar geheel voldoen aan de selectiecriteria (zie III.2.2 en III.2.3) en de verschillende leden van de combinatie zijn gezamenlijk en hoofdelijk verantwoordelijk bij de uitvoering van de opdracht.
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: neen
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: de inschrijver moet een identificatiefiche bijvoegen (zie bijlage I.1 bij het bestek), evenals alle documenten en inlichtingen die worden gevraagd in III.2 „Voorwaarden voor deelneming” van deze aankondiging en vermeld in bijlage I bij het bestek.
De inschrijver moet een krachtens de wetgeving van het land van vestiging vereist bewijsstuk ter zake bijvoegen, met vermelding van het land waar hij is gevestigd of waar hij zijn hoofdzetel heeft.

De inschrijver moet een naar behoren gedagtekende en ondertekende verklaring op erewoord bijvoegen waarin wordt vermeld dat hij zich niet in een van de gevallen bevindt die hem uitsluiten van deelneming aan een opdracht die door de Europese Unie wordt uitgeschreven. De verklaring op erewoord moet het model dat op de volgende site is gepubliceerd, in zijn geheel overnemen: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Opgelet: De inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund, moet, op straffe van uitsluiting, en vóór ondertekening van het contract, de bewijzen van zijn verklaring op erewoord overleggen, met name:
— de overlegging van een recent uittreksel uit het strafregister of, bij ontbreken daarvan, een recent gelijkwaardig document, afgegeven door een bevoegde gerechtelijke of overheidsinstantie van het land waar de inschrijver is gevestigd, waaruit blijkt dat hij niet in staat van faillissement, vereffening, akkoord of surseance van betaling verkeert of zijn faillissement niet is aangevraagd of tegen hem geen procedure van vereffening, akkoord of surseance van betaling loopt, noch zijn werkzaamheden heeft gestaakt of in een overeenkomstige toestand verkeert als gevolg van een soortgelijke procedure krachtens de nationale wet- en regelgeving;
— de overlegging van een recent uittreksel uit het strafregister of, bij ontbreken daarvan, een recent gelijkwaardig document, afgegeven door de bevoegde gerechtelijke of overheidsinstantie van het land waar de gegadigde is gevestigd, waaruit blijkt dat de gegadigde niet bij een rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde veroordeeld is geweest voor een delict dat zijn beroepsmoraliteit in het gedrang brengt en niet bij een rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde veroordeeld is geweest voor fraude, corruptie, deelname aan een criminele organisatie of enige andere illegale activiteit die de financiële belangen van de Unie schaadt;
— de overlegging van een recent getuigschrift, afgegeven door de bevoegde instantie van het land waar de gegadigde is gevestigd, waaruit blijkt dat de gegadigde heeft voldaan aan zijn verplichtingen inzake de betaling van zijn socialezekerheidsbijdragen;
— de overlegging van een recent getuigschrift, afgegeven door de bevoegde instantie van het land waar de gegadigde is gevestigd, waaruit blijkt dat de gegadigde heeft voldaan aan zijn verplichtingen inzake de betaling van zijn directe belastingen en de btw volgens de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd.
Indien geen zodanige documenten of getuigschriften door het betrokken land worden afgegeven, kunnen ze worden vervangen door een verklaring onder ede of, bij ontbreken daarvan, een plechtige verklaring die door de inschrijver is afgelegd ten overstaan van een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land waar de inschrijver is gevestigd.
Opgelet: In geval van een combinatie moeten de verklaring op erewoord en (indien men de opdracht gegund krijgt) de bewijsstukken voor ieder lid van de combinatie afzonderlijk worden overgelegd.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: de inschrijver moet het volgende overleggen:
— een kopie van de financiële overzichten (balansen en resultatenrekeningen) van de laatste 3 boekjaren waaruit het jaarresultaat blijkt vóór aftrek van de belastingen. Indien de inschrijver om een gegronde reden niet in staat is deze over te leggen, moet hij een verklaring overleggen over het jaarresultaat vóór aftrek van de belastingen tijdens de laatste 3 jaar. Indien de financiële overzichten of de verklaring over de laatste 3 jaar negatief zijn, moet de inschrijver elk ander document overleggen waaruit zijn financiële en economische draagkracht blijkt, zoals een passende garantie van een derde (bijvoorbeeld het moederbedrijf) of verklaringen van de financiële commissaris of van de accountant of gelijkwaardig;
— een verklaring over de algemene jaaromzet die de laatste 3 boekjaren is verwezenlijkt;
— voor elk perceel, een verklaring betreffende de specifieke jaaromzet op het gebied van elk perceel, verwezenlijkt tijdens de laatste 3 boekjaren.
Eventuele minimumeisen: om geselecteerd te kunnen worden, moet de inschrijver voor de laatste 3 boekjaren een gemiddelde specifieke jaaromzet aantonen van:
perceel 1 (brood en bakkerijproducten): 25 000 EUR;
perceel 2 (gebak): 30 000 EUR;
perceel 3 (vis): 50 000 EUR.
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
— bewijs van minstens 3 jaar ervaring in de activiteitensector die verband houdt met onderhavige opdracht. Hiertoe moet de inschrijver een kopie van zijn inschrijving in het beroeps- en handelsregister (CCIAA) of een verklaring onder ede overleggen of een getuigschrift in overeenstemming met de voorwaarden van de staat waar hij is gevestigd,
— bewijs waaruit blijkt dat de inschrijver de van kracht zijnde nationale en communautaire HACCP-wetgevingen respecteert (Hazard Analysis Critical Control Point = risicoanalyse/kritische controlepunten). Aanvaarde bewijsmiddelen: kopie van het HACCP-handboek of gelijksoortige certificaten,
— bewijs waaruit blijkt dat de inschrijver beschikt over een betrouwbaar systeem voor interne controle en traceerbaarheid (Verordening EG 178/2002). Aanvaarde bewijsmiddelen: kopie van het register van de partijen en de herkomst van ingrediënten.
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Laagste prijs
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
OIB.DR.2/PO/2014/091/646.
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
8.4.2015 - 17:30
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Elke officiële EU-taal
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Periode in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16.4.2015 - 10:00

Plaats:

de opening van de inschrijvingen zal plaatsvinden bij het Bureau infrastructuur en logistiek, Gebouw cours Saint-Michel 1, rue Père de Deken 23, kantoor SDR 05/029, 1040 Brussel, BELGIË.

Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: ja
Extra inlichtingen over toegelaten personen en openingsprocedure: 1 gevolmachtigd vertegenwoordiger per inschrijver mag de opening van de inschrijvingen bijwonen op verplicht vertoon van een paspoort of identiteitskaart, ofwel te Brussel, ofwel te Ispra.
Inschrijvers die de opening wensen bij te wonen, moeten eenheid OIB.DR.2 „Financiën en Overheidsopdrachten” uiterlijk 2 werkdagen vóór de opening van de inschrijvingen per fax of e-mail (zie in I.1 vermelde gegevens) op de hoogte brengen.
De opening van de inschrijvingen wordt uitgezonden tijdens een videoconferentie bij het JRC in Ispra op het volgende adres: via E. Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITALIË, Gebouw 66 — TP 660.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt: 36 maanden na de gunning.
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen

1) Het bestek en de aanvullende documenten (met inbegrip van vragen en antwoorden) zullen beschikbaar worden gesteld op de volgende website: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=705

Geïnteresseerde partijen wordt verzocht zich in te schrijven via de website. Op deze manier worden zij door het onlinesysteem voor gunning van overheidsopdrachten op de hoogte gebracht van eventuele updates voor onderhavige aanbesteding. Partijen die zich niet inschrijven via de website wordt verzocht deze regelmatig te raadplegen. Indien inschrijvers op deze website geen kennis nemen van aanvullende informatie in verband met onderhavige aanbesteding, kan de Commissie hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.
De website wordt regelmatig geüpdatet en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijvers om na te gaan of er updates of wijzigingen zijn aangebracht tijdens de periode van de opening van de aanbesteding.
De aanvullende inlichtingen inzake de contractuele voorwaarden, verlengingen van de opdracht, de voorwaarden voor deelneming, de minimumniveaus voor de vereiste bekwaamheden, de geraamde totale omvang van de opdracht enz. worden vermeld in het bestek dat beschikbaar is op bovengenoemde website. Er wordt geen papieren versie uitgegeven. Het OIB heeft in 2005 een EMAS-certificaat ontvangen en kiest voor een milieubewuste aanpak. EMAS, het milieubeheer- en milieuauditsysteem, is het vrijwillige instrument van de EU dat wordt gebruikt door organisaties om hun milieuprestatie te verbeteren.

2) Voor meer informatie over de deelname aan de aanbesteding en over het verloop van de procedures voor overheidsopdrachten bij het OIB, wordt u uitgenodigd om de „Handleiding voor inschrijvers” en de brochure „Zaken doen met de Europese Commissie” te raadplegen. Deze zijn beschikbaar via de volgende link: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

3) De raamovereenkomst heeft een maximale looptijd van 4 jaar; 1 jaar met 3 stilzwijgende verlengingen van telkens 1 jaar (=1+1+1+1).
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het hem bekend werd. De indiening van een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die periode, noch tot de opening van een nieuwe termijn voor het instellen van een beroep.
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30.1.2015