Dodávky - 48108-2015

Zobraziť úsporné zobrazenie

11/02/2015    S29

Taliansko-Ispra: Dodávka potravín (chlieb, pečivo, ryby) pre jedáleň v Spoločnom výskumnom centre v Ispre VA, Taliansko

2015/S 029-048108

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Európska komisia
Poštová adresa: CSM 1 05/43
Mesto/obec: Ispra VA
PSČ: 21027
Štát: Taliansko
Kontaktná osoba: Úrad pre infraštruktúru a logistiku – Brusel
Kontaktná osoba: OIB.DR.2 Financie a verejné obstarávanie
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefón: +32 22986989
Fax: +32 22960570

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://ec.europa.eu

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Elektronický prístup k informáciám: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=705

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.3)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Dodávka potravín (chlieb, pečivo, ryby) pre jedáleň v Spoločnom výskumnom centre v Ispre VA, Taliansko.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa

Kód NUTS ITC41 Varese

II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Počet predpokladaných účastníkov rámcovej dohody: 3

Trvanie rámcovej dohody

Trvanie v mesiacoch: 48

Predpokladaná celková hodnota nákupov za celé obdobie trvania rámcovej dohody

Predpokladaná hodnota bez DPH:
Rozpätie: od 1 050 000 do 1 150 000 EUR
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Európska komisia môže zvážiť uzatvorenie postupných viacnásobných rámcových zmlúv na nákup a dodanie potravín na pracovisko Spoločného výskumného centra v Ispre.
Zákazka pozostáva z 3 častí:
— časť 1: chlieb a pekárenské výrobky,
— časť 2: cukrárske výrobky,
— časť 3: čerstvé, mrazené a konzervované ryby.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

15811000 Pekársky tovar, 15812000 Pečivo a cukrovinky, 03310000 Ryby, kôrovce a produkty vodného prostredia

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na jednu alebo viac častí
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 48 (od zadania zákazky)

Informácie o častiach

Časť č.: 1 Názov: Chlieb a pekárenské výrobky
1)Stručný opis
Dodávka chleba a pekárenských výrobkov pre jedáleň v Spoločnom výskumnom centre v Ispre VA, Taliansko.
2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

15811000 Pekársky tovar

3)Množstvo alebo rozsah
Predpokladaná hodnota bez DPH:
Rozpätie: od 230 000 do 255 000 EUR
4)Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia
5)Doplňujúce informácie o častiach
Časť č.: 2 Názov: Cukrárske výrobky
1)Stručný opis
Dodávka cukrárskych výrobkov pre jedáleň v Spoločnom výskumnom centre v Ispre VA, Taliansko.
2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

15812000 Pečivo a cukrovinky

3)Množstvo alebo rozsah
Predpokladaná hodnota bez DPH:
Rozpätie: od 290 000 do 325 000 EUR
4)Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia
5)Doplňujúce informácie o častiach
Časť č.: 3 Názov: Čerstvé, mrazené a konzervované ryby
1)Stručný opis
Dodávka čerstvých, mrazených a konzervovaných rýb pre jedáleň v Spoločnom výskumnom centre v Ispre VA, Taliansko.
2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

03310000 Ryby, kôrovce a produkty vodného prostredia

3)Množstvo alebo rozsah
Predpokladaná hodnota bez DPH:
Rozpätie: od 530 000 do 570 000 EUR
4)Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia
5)Doplňujúce informácie o častiach

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Platba do 30 dní, ako je uvedené v ustanoveniach návrhu zmluvy v prílohe k súťažným podkladom.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
Každý jednotlivý člen zoskupenia musí spĺňať kritériá nevylúčenia. Zoskupenie ako celok musí spĺňať kritériá výberu (pozri body III.2.2 a III.2.3) a rozliční členovia zoskupenia budú spoločne a nerozdielne zodpovední za vykonanie zákazky.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: nie
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Uchádzač musí predložiť údaje o totožnosti (pozri prílohu I.1 k súťažným podkladom) a všetky dokumenty a informácie požadované v bode III.2 tohto oznámenia pod názvom „Podmienky účasti“, ktoré sú uvedené v prílohe I k súťažným podkladom.
Uchádzač musí priložiť dokumentárny dôkaz s názvom krajiny, v ktorej má ústredie alebo sídlo, ako to vyžadujú právne predpisy v krajine, kde má sídlo.

Uchádzač musí predložiť riadne podpísané a datované čestné vyhlásenie o tom, že sa nenachádza v žiadnej zo situácií, ktoré by viedli k jeho vylúčeniu z účasti na obstarávaní vypísanom Európskou úniou. Čestné vyhlásenie musí mať formu presne podľa vzoru uverejneného na tejto stránke: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Poznámka: úspešný uchádzač musí pod hrozbou vylúčenia predložiť tieto dokumentárne dôkazy na podporu čestného vyhlásenia pred podpísaním zmluvy:
— aktuálny výpis z registra trestov alebo, ak to nie je možné, aktuálny rovnocenný dokument vydaný súdnym alebo správnym orgánom v krajine pôvodu, z ktorého vyplýva, že nie je v konkurze alebo v likvidácii, jeho záležitosti nie sú spravované súdom, neprebieha voči nemu vyrovnávacie konanie, nemá pozastavený výkon obchodných činností, nevedie sa proti nemu žiadne podobné konanie a nenachádza sa v žiadnej obdobnej situácii vyplývajúcej z podobných konaní podľa vnútroštátnych právnych predpisov,
— aktuálny výpis z registra trestov alebo, ak takýto výpis neexistuje, aktuálny rovnocenný dokument vydaný súdnym alebo správnym orgánom v krajine pôvodu alebo v mieste, odkiaľ záujemca alebo uchádzač pochádza, ktorý potvrdzuje, že nebol právoplatne odsúdený za protiprávne konanie v súvislosti s výkonom povolania, nepodlieha rozsudku, ktorý má povahu „res judicata“ za podvod, korupciu, príslušnosť k zločinnej organizácii alebo za každú inú nezákonnú činnosť škodlivú pre finančné záujmy Únie,
— aktuálne osvedčenie vydané príslušným orgánom v štáte, v ktorom má uchádzač sídlo, preukazujúce, že uchádzač splnil svoje povinnosti týkajúce sa platenia príspevkov na sociálne zabezpečenie,
— aktuálny dokument vydaný príslušným orgánom v štáte, kde uchádzač sídli, preukazujúci, že uchádzač splnil svoje povinnosti týkajúce sa platenia daní (priamych daní a DPH) v súlade s právnymi predpismi platnými v dotyčnej krajine.
Ak sa v danej krajine žiadne takéto dokumenty alebo osvedčenia nevydávajú, môžu sa nahradiť prísažným alebo, ak to nie je možné, čestným vyhlásením vykonaným uchádzačom pred súdnym alebo správnym orgánom, notárom alebo oprávneným odborným orgánom v danej krajine.
Poznámka: zoskupenia musia v prípade získania zákazky predložiť čestné vyhlásenie spolu s podpornými dokumentmi a informáciami pre každého jednotlivého člena.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Uchádzač musí predložiť:
— kópie finančných výkazov (súvaha a prevádzkové účty) za posledné 3 finančné roky, preukazujúcich ročný zisk pred zdanením. Ak ich z právoplatných dôvodov uchádzač nie je schopný poskytnúť, musí priložiť výkaz týkajúci sa ročných ziskov pred zdanením za posledné 3 roky. Ak finančné výkazy alebo správy za posledné 3 roky vykazujú v priemere stratu, uchádzač musí predložiť iný doklad ako dôkaz o svojej finančnej a ekonomickej spôsobilosti, napríklad príslušnú záruku tretej strany (napr. materskej spoločnosti), audítorské správy, správy od autorizovaných účtovníkov alebo rovnocenné dokumenty,
— výkaz o celkovom ročnom obrate za posledné 3 finančné roky,
— pre každú časť výkaz, ktorý uvádza osobitný ročný obrat realizovaný počas posledných 3 finančných rokov v sektore, na ktorý sa vzťahuje daná časť (časti).
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Aby bol uchádzač vybraný, musí predložiť dôkaz o svojom špecifickom priemernom ročnom obrate za posledné 3 finančné roky vo výške:
časť 1 (chlieb a pekárenské výrobky): 25 000 EUR;
časť 2 (cukrárske výrobky): 30 000 EUR;
časť 3 (ryby): 50 000 EUR.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
— dôkaz aspoň o 3-ročných skúsenostiach v oblasti činností týkajúcich sa tejto zákazky. Preto musí uchádzač poskytnúť kópiu svojho zápisu do živnostenského alebo obchodného registra či prísažné vyhlásenie alebo osvedčenie v súlade s ustanoveniami krajiny, v ktorej má sídlo,
— dôkaz o tom, že uchádzač spĺňa platné vnútroštátne právne predpisy a zákony Spoločenstva týkajúce sa analýzy rizík a kritických kontrolných bodov (HACCP). Prijaté dôkazné prostriedky: kópia príručky HACCP alebo podobné osvedčenia,
— dôkaz o tom, že uchádzač má spoľahlivý systém samokontroly a sledovateľnosti [nariadenie (ES) č. 178/2002]. Prijaté dôkazné prostriedky: kópia záznamu o šaržiach a pôvode prísad.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
OIB.DR.2/PO/2014/091/646.
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Spoplatnená dokumentácia: nie
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
8.4.2015 - 17:30
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ
IV.3.7)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 16.4.2015 - 10:00

Miesto:

Ponuky sa budú otvárať v kancelárii Úradu pre infraštruktúru a logistiku, budova Cours Saint Michel 1, rue Père de Deken 23, miestnosť SDR 05/029, 1040 Brusel, BELGICKO.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: áno
Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania obálok s ponukami sa môže zúčastniť 1 náležite oprávnený zástupca za každého uchádzača v Bruseli alebo v Ispre. Je potrebné predložiť preukaz totožnosti alebo cestovný pas.
Uchádzači, ktorí sa chcú zúčastniť, musia informovať oddelenie OIB.DR.2 „Financie a verejné obstarávania“ faxom alebo e-mailom (pozri podrobnosti uvedené v bode I.1) najneskôr do 2 pracovných dní pred dátumom otvárania obálok s ponukami.
Otváranie obálok sa bude vysielať formou videokonferencie do JRC v Ispre na tejto adrese: via E. Fermi 2749, 21027 Ispra VA, TALIANSKO, budova 66 – TP 660.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení: 36 mesiacov po pridelení.
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.3)Doplňujúce informácie

1) Súťažné podklady a ďalšie dokumenty (vrátane otázok a odpovedí) budú dostupné na tejto webovej stránke: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=705

Zainteresované strany vyzývame, aby sa zaregistrovali prostredníctvom webovej stránky. Prostredníctvom on-line systému verejného obstarávania budú potom informovaní o všetkých aktualizáciách týkajúcich sa tejto výzvy na súťaž. Záujemcom nezaregistrovaným na tejto stránke odporúčame, aby ju pravidelne sledovali. Komisia nenesie zodpovednosť, ak si uchádzači nevšimnú akúkoľvek dodatočnú informáciu zverejnenú na tejto webovej stránke v súvislosti s výzvou na súťaž.
Internetová stránka bude pravidelne aktualizovaná a je zodpovednosťou uchádzačov, aby pravidelne sledovali všetky aktualizácie a úpravy počas obdobia na predkladanie ponúk.
Ďalšie informácie týkajúce sa podmienok zákazky, predĺžení zákazky, podmienok účasti, minimálnych požadovaných úrovní spôsobilosti, celkového odhadovaného objemu zákazky atď. je možné nájsť v súťažných podkladoch dostupných na vyššie uvedenej webovej stránke. Nebude vydaná žiadna tlačená verzia. Na základe certifikácie „EMAS“ získanej v roku 2005 uplatňuje OIB ekologický prístup. EMAS je systém pre ekologickú správu a audit, dobrovoľný nástroj EÚ používaný organizáciami na zlepšenie ich environmentálneho pôsobenia.

2) Pre ďalšie informácie o účasti v postupe výzvy na súťaž a o poradí postupov verejného obstarávania OIB, pozrite „Guide for tenderers“ (Usmernenia pre uchádzačov) a brožúru s názvom „Obchodovanie s Európskou komisiou“ (Doing business with the European Commission), ktoré sú dostupné prostredníctvom odkazu: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

3) Rámcová zmluva bude trvať maximálne 4 roky; 1 rok s možnosťou predĺženia prostredníctvom tichej dohody 3-krát na 1-ročné obdobie (=1+1+1+1).
VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: Do 2 mesiacov od vyrozumenia osoby podávajúcej odvolanie alebo, ak to nie je možné, od dátumu, keď túto skutočnosť zistila. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na podávanie odvolaní.
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
30.1.2015