Vi har nöjet att meddela att en ny version av TED-portalen kommer att släppas den 29 januari 2024 (preliminärt datum)! Vill du veta mer om de nya funktionerna och vilka förbättringar vi har gjort? Du hittar svaren i vår artikel om den nya versionen av TED.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Varor - 48108-2015

Visa förkortad version

11/02/2015    S29

Italien-Ispra: Leverans av livsmedel (bröd, bakverk, fisk) till Gemensamma forskningscentrumets matsal i Ispra VA, Italien

2015/S 029-048108

Meddelande om upphandling

Varor

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Officiellt namn: Europeiska kommissionen
Postadress: CSM 1 05/43
Ort: Ispra VA
Postnummer: 21027
Land: Italien
Kontaktperson: Infrastruktur- och logistikbyrån – Bryssel
Att: OIB.DR.2 – ekonomi och offentlig upphandling
E-post: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: http://ec.europa.eu

Upphandlarprofil: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Elektronisk tillgång till information: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=705

Ytterligare upplysningar kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

I.2)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Leverans av livsmedel (bröd, bakverk, fisk) till Gemensamma forskningscentrumets matsal i Ispra VA, Italien
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Varor
Köp

NUTS-kod ITC41 Varese

II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal
II.1.4)Information om ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Antal deltagare i det planerade ramavtalet: 3

Ramavtalets löptid

Antal månader: 48

Uppskattat totalt värde av upphandlingen för hela ramavtalets löptid

Uppskattat värde, exkl. moms:
Intervall: mellan 1 050 000 och 1 150 000 EUR
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Europeiska kommissionen kan komma att överväga att ingå successiva multipla ramavtal för inköp och leverans av livsmedel till Gemensamma forskningscentrumet i Ispra.
Kontraktet omfattar 3 delar:
— Del 1: bröd och bageriprodukter.
— Del 2: bakverk.
— Del 3: färsk, fryst och konserverad fisk.
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

15811000 Brödprodukter, 15812000 Bakverk och kakor, 03310000 Fisk, skaldjur och akvatiska produkter

II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.1.8)Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för en eller flera delar
II.1.9)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
II.2.2)Information om optioner
Option: nej
II.2.3)Information om förlängning
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
Antal månader: 48 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)

Information om delar

Del nr: 1 Benämning: Bröd och bageriprodukter
1)Kort beskrivning
Leverans av bröd och bageriprodukter till Gemensamma forskningscentrumets matsal i Ispra VA, Italien.
2)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

15811000 Brödprodukter

3)Mängd eller omfattning
Uppskattat värde, exkl. moms:
Intervall: mellan 230 000 och 255 000 EUR
4)Avvikelse från planerad löptid för kontrakt eller annat start-/slutdatum
5)Kompletterande information om delar
Del nr: 2 Benämning: Bakverk
1)Kort beskrivning
Leverans av bakverk till Gemensamma forskningscentrumets matsal i Ispra VA, Italien.
2)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

15812000 Bakverk och kakor

3)Mängd eller omfattning
Uppskattat värde, exkl. moms:
Intervall: mellan 290 000 och 325 000 EUR
4)Avvikelse från planerad löptid för kontrakt eller annat start-/slutdatum
5)Kompletterande information om delar
Del nr: 3 Benämning: Färsk, fryst och konserverad fisk
1)Kort beskrivning
Leverans av färsk, fryst och konserverad fisk till Gemensamma forskningscentrumets matsal i Ispra VA, Italien.
2)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

03310000 Fisk, skaldjur och akvatiska produkter

3)Mängd eller omfattning
Uppskattat värde, exkl. moms:
Intervall: mellan 530 000 och 570 000 EUR
4)Avvikelse från planerad löptid för kontrakt eller annat start-/slutdatum
5)Kompletterande information om delar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
Betalning inom 30 dagar i enlighet med de villkor som anges i det kontraktsutkast som bifogas till förfrågningsunderlaget.
III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
Varje enskild gruppmedlem ska uppfylla de kriterier som gäller för att inte uteslutas. Gruppen som helhet ska uppfylla uttagningskriterierna (se punkterna III.2.2 och III.2.3) och de olika gruppmedlemmarna kommer att vara solidariskt ansvariga för utförandet av kontraktet.
III.1.4)Andra särskilda villkor
Fullgörandet av kontraktet är förbundet med särskilda villkor: nej
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Anbudsgivaren ska bifoga identifikationsuppgifter (se bilaga I.1 till förfrågningsunderlaget) samt alla de handlingar och all den information som erfordras i punkt III.2 ”Villkor för deltagande” i detta meddelande och som räknas upp i bilaga I till förfrågningsunderlaget.
Anbudsgivaren ska bifoga styrkande handlingar med namnet på det land där denne har sitt huvudkontor eller hemvist, i enlighet med lagstiftningen i dennes bosättningsland.

Anbudsgivaren ska bifoga en vederbörligen undertecknad och daterad försäkran på heder och samvete som styrker att denne inte befinner sig i någon av de situationer som skulle kunna leda till uteslutning från deltagande i ett kontrakt som tilldelas av Europeiska unionen. Försäkran på heder och samvete ska följa mallen som publiceras på följande webbplats, i sin helhet: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Observera: Den utvalda anbudsgivaren ska, för att undvika uteslutning, lämna in följande bevishandlingar till stöd för försäkran på heder och samvete före undertecknande av kontraktet:
— Ett aktuellt utdrag ur kriminalregistret eller, om detta inte är möjligt, en likvärdig handling som nyligen utfärdats av behörig rättslig eller administrativ myndighet i bosättningslandet, vilken visar att personen i fråga inte är i konkurs eller likvidation, inte är föremål för tvångsförvaltning, inte har ingått ackordsuppgörelse med borgenärer, inte har avbrutit sin näringsverksamhet, inte är föremål för förfaranden avseende dessa omständigheter och inte befinner sig i en motsvarande situation till följd av något liknande förfarande enligt nationella lagar och andra författningar.
— Ett aktuellt utdrag ur kriminalregistret eller, om detta inte är möjligt, en likvärdig handling som nyligen utfärdats av behörig rättslig eller administrativ myndighet i anbudsgivarens bosättningsland, vilken visar att personen i fråga inte har fällts för brott mot yrkesetiken enligt lagakraftvunnen dom och att denne inte i en lagakraftvunnen dom dömts för bedrägeri, korruption, deltagande i kriminella organisationer eller någon annan olaglig verksamhet som skadar unionens ekonomiska intressen.
— Ett intyg som nyligen utfärdats av behörig myndighet i anbudsgivarens bosättningsland, som visar att denne har fullgjort sina skyldigheter att betala socialförsäkringsavgifter.
— Ett intyg som nyligen utfärdats av behörig myndighet i anbudsgivarens bosättningsland, som visar att denne har fullgjort sina skyldigheter att betala skatt (direkta skatter och moms) i enlighet med lagstiftningen i landet i fråga.
I de fall sådana handlingar eller intyg inte utfärdas i landet i fråga kan de ersättas av ett edsvuret intyg eller, om det inte går, en försäkran på heder och samvete som anbudsgivaren har avgett inför en rättslig eller administrativ myndighet, en notarius publicus eller en behörig branschorganisation i landet i fråga.
Observera: Om en grupp tilldelas kontraktet ska försäkran på heder och samvete tillsammans med de stödjande handlingarna och upplysningarna tillhandahållas för varje enskild medlem.
III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Anbudsgivaren ska tillhandahålla följande:
— En kopia av boksluten (balansräkningar och rörelsebokföring) för de 3 senaste räkenskapsåren, av vilka den årliga vinsten före skatt framgår. Om anbudsgivaren av giltigt skäl inte har möjlighet att lämna dessa handlingar ska denne bifoga en uppgift om sin årliga vinst före skatt för de 3 senaste åren. Om bokslutet eller försäkran visar en genomsnittlig förlust för de 3 senaste åren ska anbudsgivaren tillhandahålla andra handlingar som bevis för sin finansiella och ekonomiska kapacitet, såsom en lämplig garanti från en tredje part (t.ex. moderbolaget) eller intyg från revisorer, auktoriserade revisorer eller motsvarande.
— Uppgift om total årsomsättning för de 3 senaste räkenskapsåren.
— För varje del, uppgift om specifik årsomsättning som härrör från sektorn som täcks av delen/delarna under de 3 senaste räkenskapsåren.
Eventuella minimistandardnivåer: För att kunna bli utvald ska anbudsgivaren lämna bevis på en genomsnittlig specifik årsomsättning för de 3 senaste räkenskapsåren på:
Del 1 (bröd och bageriprodukter): 25 000 EUR.
Del 2 (bakverk): 30 000 EUR.
Del 3 (fisk): 50 000 EUR.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:
— Bevis på minst 3 års erfarenhet inom verksamhetsområdet med anknytning till detta kontrakt. I detta syfte ska anbudsgivaren tillhandahålla kopia på dennes inskrivning i yrkes- och företagsregistret (CCIAA) eller en edsvuren försäkran eller ett certifikat, i enlighet med bestämmelserna i det land där denne är bosatt.
— Bevis på att anbudet överensstämmer med den gällande nationella lagstiftningen och gemenskapslagstiftningen gällande faroanalys och kritiska styrpunkter (HACCP). Styrkande handlingar som godtas: kopia på HACCP-manualen eller liknande intyg.
— Bevis på att anbudsgivaren har ett tillförlitligt system för självkontroll och spårbarhet (förordning (EG) nr 178/2002). Styrkande handlingar som godtas: kopia på registret för leveransernas och ingrediensernas ursprung.
III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Lägsta pris
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
OIB.DR.2/PO/2014/091/646.
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
nej
IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
Handlingarna är avgiftsbelagda: nej
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
8.4.2015 - 17:30
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
Valfritt officiellt EU-språk
IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.3.8)Anbudsöppning
Datum: 16.4.2015 - 10:00

Plats:

Anbuden kommer att öppnas vid Infrastruktur- och logistikbyrån, Cours Saint Michel 1-byggnaden, rue Père de Deken 23, rum SDR 05/029, 1040 Bryssel, BELGIEN.

Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden: ja
Kompletterande information om bemyndigade personer och öppningsförfarande: 1 ombud per anbudsgivare får närvara vid anbudsöppnandet, antingen i Bryssel eller Ispra. Ett pass eller id-kort ska uppvisas.
Anbudsgivare som vill närvara ska meddela enhet OIB.DR.2 – Ekonomi och offentlig upphandling via fax eller e-post (se uppgifter i punkt I.1) senast 2 arbetsdagar innan mötet för öppnande av anbud.
Mötet för öppnande av anbud kommer att visas via videokonferens vid JRC i Ispra på följande adress: via E. Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITALIEN, byggnad 66 – TP 660.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
Planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden: 36 månader efter tilldelning.
VI.2)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.3)Kompletterande information

1) Förfrågningsunderlaget och ytterligare handlingar (inbegripet frågor och svar) finns tillgängliga på följande internetadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=705

Intresserade parter uppmanas att registrera sig på webbplatsen. De kommer sedan att meddelas om eventuella tillgängliga uppdateringar av denna anbudsinfordran via det elektroniska systemet för offentlig upphandling. Parter som inte är registrerade på webbplatsen ombeds att regelbundet besöka den. Kommissionen kan inte hållas ansvarig om anbudsgivare inte är medvetna om eventuell ytterligare information med anknytning till denna anbudsinfordran som lämnats på denna webbplats.
Webbplatsen kommer att uppdateras regelbundet och det åligger anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar och ändringar som görs under anbudsperioden.
Ytterligare information om kontraktsvillkor, kontraktsförlängningar, villkor för deltagande, erfordrade miniminivåer för kapacitet, total uppskattad kontraktsvolym etc. återfinns i förfrågningsunderlaget som finns tillgängligt på ovannämnda webbplats. Ingen information i pappersform kommer att ges. Infrastruktur- och logistikbyrån Emas-certifierades 2005 och upprätthåller ett miljövänligt förhållningssätt. Emas är EU:s miljöstyrnings- och miljörevisionsordning, det vill säga EU:s frivilliga instrument som kan användas av organisationer som vill förbättra sina miljöprestanda.

2) För ytterligare information om deltagande i anbudsinfordran och de olika etapperna av offentlig upphandling vid Infrastruktur- och logistikbyrån, se ”Guide for tenderers” och broschyren ”Europeiska kommissionen som affärspartner”, som finns tillgängliga på följande länk: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

3) Ramavtalet kommer att ha en längsta löptid på 4 år: 1 år med förlängning genom tyst överenskommelse för 3 perioder på 1 år (=1+1+1+1).
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxemburg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Överprövning
Uppgifter om sista dag för överprövning: inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, från den dag då denne fick kännedom om saken. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att perioden avbryts eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.
VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
30.1.2015