Tjenesteydelser - 48111-2015

Vis forkortet udgave

11/02/2015    S29

Belgien-Bruxelles: Analyse og komparativ gennemgang af ligestillingsdataindsamlingspraksisser i EU

2015/S 029-048111

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Europa-Kommissionen, GD for Retlige Anliggender og Forbrugere, afdeling JUST/A4, programforvaltning
Postadresse: kontor MO59 04/21
By: Bruxelles
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Att: hr. Renatas Mazeika
Telefon: +32 22962152
Fax: +32 22988812

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_en.htm

Elektronisk adgang til oplysninger: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=698

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Analyse og komparativ gennemgang af ligestillingsdataindsamlingspraksisser i EU.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: i kontrahentens lokaler.
NUTS-kode
II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Kortlægning af eksisterende retlige rammer og praksisser hvad angår ligestillingsdataindsamling i EU, opdatering af publikationen »Europæisk håndbog om ligestillingsdata« og udarbejdelse af en rapport »Sammenlignende gennemgang af ligestillingsdataindsamling i EU-medlemsstaterne«.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79315000 Socialforskning, 98200000 Rådgivning om ligestillingsspørgsmål, 79311000 Rundspørger, 73210000 Konsulentvirksomhed inden for forskning

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Se udbudsmaterialet.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Se udbudsmaterialet.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Se udbudsmaterialet.
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Se udbudsmaterialet.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Med henblik på at dokumentere deres økonomiske og finansielle kapacitet skal tilbudsgivere (dvs. den samlede kapacitet for alle deltagere i konsortiet og udpegede underkontrahenter i tilfælde af fælles bud) godtgøre, at deres årlige konsoliderede omsætning overstiger 350 000 EUR (gennemsnit i de seneste 3 år).
Der skal fremlægges følgende dokumentation:
— de afsluttede »forenklede balancer« og »forenklede resultatopgørelser« for de seneste 3 år (bilag 2 skal udfyldes)
— kopi af resultatopgørelsen for de seneste 3 år, for hvilke regnskaberne er afsluttet
— i mangel deraf, behørige bankerklæringer
— i givet fald bevis for erhvervsansvarsforsikring.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
A. kriterier vedrørende tilbudsgiverne:
Udvælgelseskriterierne skal opfyldes i fællesskab af teamdeltagerne:
— De planlagte opgaver i kontrakten forudsætter en meget stærk akademisk og praktisk erfaring inden for ligestillingsdataindsamling, statistikker samt lovgivning og politikker om antidiskrimination og databeskyttelse i Den Europæiske Union. Teamet, der foreslås af kontrahenten, skal bestå af anerkendte akademiske eksperter på disse områder, der i fællesskab dækker og sikrer viden og ekspertise på alle disse områder.
— Da visse opgaver kræver en analyse af eksisterende praksisser og den eksisterende situation i alle EU-lande, skal kontrahenten kunne regne med en gruppe af eksperter, der er i stand til at dække alle lande og årsager til forskelsbehandling opstillet i buddet og til at arbejde med oplysninger og data fra alle EU-lande, eller med 1 eller flere organisationer med kapacitet til at udføre disse opgaver.
— Godtgjort kapacitet til at udføre alle koordinerings- og administrationsopgaver i forbindelse med tilrettelæggelse og forvaltning af kontrakter og projekter på europæisk plan.
— Godtgjort evne til at opbygge en relevant organisatorisk struktur til at udføre alle de pågældende opgaver.
— Meget godt kendskab til EU's arbejdssprog og navnlig engelsk, for at lette kommunikationen med Kommissionen.
— Stærke planlægningsmæssige og organisatoriske færdigheder.
Hvert enkelt teammedlem med ansvar for udførelse af arbejde, ud over kontormæssige og administrative opgaver, skal have:
— universitetsuddannelse, helst på områderne økonomi, samfundsvidenskab, statistik eller jura
— mindst 5 års faglig erfaring med speciale i ligestillingsdataindsamling og/eller publikationer vedrørende ligestillingsdataindsamling og/eller godt kendskab til EU's antidiskriminationslovgivning og/eller databeskyttelseslovgivning
— et godt kendskab til 1 eller flere nationale rammer på ligestillingsdataindsamlingsområdet
— stærke analytiske færdigheder og evne til at udføre samfundsvidenskabelig forskning og evne til at udarbejde rapporter
— gode planlægningsmæssige og organisatoriske færdigheder og evne til at arbejde med stramme tidsfrister
— udmærkede skriftlige og mundtlige kommunikationsevner
— meget godt kendskab til engelsk (både skriftligt og mundtligt)
B. dokumentation:
Følgende dokumentation skal fremlægges i forbindelse med opfyldelsen af ovennævnte kriterier:
1. Tilbudsgiverne skal vedlægge deres bud et detaljeret cv for hver af de medarbejdere, der er ansvarlige for udførelsen af arbejdet, med angivelse af uddannelsesmæssig baggrund, eksamensbeviser, erhvervserfaring, forskningsarbejde, publikationer og sproglig kunnen. Cv'erne skal helst fremlægges i overensstemmelse med Kommissionens anbefaling af en fælles europæisk formular for curriculum vitæ, offentliggjort i EFT L 79 af 22.3.2002, s. 66.
2. Skriftligt bindende forpligtelser, der er underskrevet og dateret af alle deltagere i teamet og af alle eksterne personer tilknyttet tilbudsgiverens organisation, hvor de forpligter sig til at deltage i gennemførelsen af kontrakten, hvis det pågældende bud skulle blive valgt.
3. En liste over de væsentligste tjenesteydelser af samme type, der er blevet udført inden for de seneste 5 år, med angivelse af beløb, datoer samt offentlige eller private modtagere af de udførte tjenesteydelser, foruden attester udstedt eller kontrasigneret af offentlige myndigheder eller private kunder, eller i mangel heraf blot en erklæring afgivet af tjenesteyderen om, at tjenesteydelserne er blevet udført.
4. En erklæring afgivet af ansøgeren, der attesterer vedkommendes tekniske kapacitet og teamets kompetence til at udføre tjenesteydelserne.
5. Angivelse af den del af kontrakten, som tjenesteyderen påtænker at give i underentreprise.
Hvis flere tjenesteydere/underkontrahenter deltager i buddet, skal de i fællesskab have den faglige og tekniske kapacitet til at udføre opgaverne, der tildeles dem.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: ja

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
JUST/2014/RDIS/PR/EQUA/110.
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Frist for modtagelse af anmodninger om dokumenter eller for adgang til dokumenter: 8.4.2015
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
15.4.2015
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
tysk. engelsk. fransk.
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8)Åbning af bud
Dato: 22.4.2015 - 10:30

Sted:

rue Montoyer 59, Bruxelles, BELGIEN.

Der må være personer til stede under åbningen af bud: ja
Yderligere oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud: 1 repræsentant for hver tilbudsgiver må være til stede ved åbningen af bud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger
E-udbud — tekniske specifikationer på Simap.
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Mailadresse: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu

Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Officielt navn: Jf. ovenstående

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning. En klage til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30.1.2015