Υπηρεσίες - 48111-2015

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

11/02/2015    S29

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Ανάλυση και συγκριτική επισκόπηση των πρακτικών συλλογής δεδομένων σχετικά με την ισότητα στην ΕΕ

2015/S 029-048111

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών, Μονάδα JUST/A4 Διαχείριση προγραμμάτων
Ταχ. Διεύθυνση: Γραφείο MO59 04/21
Πόλη: Βρυξέλλες
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Υπόψη: κ. Renatas Mazeika
Τηλέφωνο: +32 22962152
Φαξ: +32 22988812

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_en.htm

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=698

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο / οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.3)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή
II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
Ανάλυση και συγκριτική επισκόπηση των πρακτικών συλλογής δεδομένων σχετικά με την ισότητα στην ΕΕ.
II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Υπηρεσίες
Κατηγορία υπηρεσιών: αριθ 11: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης [6] και συναφείς υπηρεσίες
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Στις εγκαταστάσεις του αναδόχου.
Κωδικός NUTS
II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση
II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο
II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Χαρτογράφηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου και των πρακτικών σχετικά με τη συλλογή δεδομένων σχετικά με την ισότητα στην ΕΕ, ενημέρωση της έκδοσης «Ευρωπαϊκό εγχειρίδιο για τα δεδομένα σχετικά με την ισότητα», παραγωγή της έκθεσης «Συγκριτική επισκόπηση της συλλογής δεδομένων σχετικά με την ισότητα στα κράτη μέλη της ΕΕ».
II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

79315000 Υπηρεσίες κοινωνικών ερευνών, 98200000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για ζητήματα ίσων ευκαιριών, 79311000 Υπηρεσίες ερευνών, 73210000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): ναι
II.1.8)Τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: όχι
II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης
II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:
II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι
II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης)

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: όχι
III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Προς απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής τους ικανότητας, οι υποψήφιοι (δηλ. σε περίπτωση κοινής προσφοράς, η συνδυασμένη ικανότητα όλων των μελών της κοινοπραξίας και των καθορισμένων υπεργολάβων) πρέπει να αποδείξουν ότι ο ετήσιος ενοποιημένος κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει το ποσό των 350 000 EUR (μέσος όρος των τελευταίων 3 ετών).
Πρέπει να παρασχεθούν τα ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία:
— ο πλήρης «Απλοποιημένος ισολογισμός» και ο πλήρης «Απλοποιημένος λογαριασμός κέρδους & ζημίας» για τα τελευταία 3 έτη (το παράρτημα 2 πρέπει να συμπληρωθεί),
— αντίγραφο των λογαριασμών κέρδους & ζημίας και των ισολογισμών των τελευταίων 3 ετών για τα οποία έχουν κλείσει οι λογαριασμοί,
— ελλείψει αυτού, κατάλληλες τραπεζικές δηλώσεις,
— απόδειξη ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων, κατά περίπτωση.
III.2.3)Τεχνική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
Α. Κριτήρια σχετικά με τους υποψήφιους:
Κριτήρια επιλογής προς εκπλήρωση από κοινού από τα μέλη του ομίλου:
— τα καθήκοντα που προβλέπονται στο πλαίσιο της προκηρυσσόμενης σύμβασης απαιτούν ιδιαίτερα ανεπτυγμένη ακαδημαϊκή και πρακτική εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της συλλογής δεδομένων σχετικά με την ισότητα, των στατιστικών καθώς και των νόμων και των πολιτικών κατά των διακρίσεων, και της προστασίας δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ομάδα που θα προταθεί από τον ανάδοχο πρέπει να αποτελείται από ευρέως αναγνωρισμένους ακαδημαϊκούς εμπειρογνώμονες στους εν λόγω τομείς, οι οποίοι θα καλύπτουν και θα εξασφαλίζουν από κοινού τις γνώσεις και την εμπειρογνωμοσύνη σε όλους τους ανωτέρω τομείς,
— καθώς ορισμένα καθήκοντα απαιτούν την ανάλυση των υφιστάμενων πρακτικών και της κατάστασης σε όλες τις χώρες της ΕΕ, ο ανάδοχος θα πρέπει να βασίζεται σε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων ικανή να καλύψει όλες τις χώρες, όλες τις αιτίες διακρίσεων που αναφέρονται στο πλαίσιο του διαγωνισμού, και να εργαστεί χρησιμοποιώντας πληροφορίες και δεδομένα από όλες τις χώρες της ΕΕ· εναλλακτικά, ο ανάδοχος θα μπορούσε να βασιστεί σε 1 ή περισσότερους οργανισμούς που δύναται(νται) να εκτελέσουν τα εν λόγω καθήκοντα,
— αποδεδειγμένη ικανότητα εκτέλεσης συντονισμού και διοικητικών καθηκόντων σχετικά με την οργάνωση και τη διαχείριση συμβάσεων και σχεδίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
— αποδεδειγμένη ικανότητα σύστασης της κατάλληλης οργανωτικής δομής για την εκτέλεση όλων των εμπλεκόμενων καθηκόντων,
— πολύ καλή γνώση των γλωσσών εργασίας της ΕΕ και ιδίως της αγγλικής για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας με την Επιτροπή,
— άρτιες ικανότητες προγραμματισμού και οργάνωσης.
Καθένα από τα μέλη της ομάδας που είναι υπεύθυνο για εκτέλεση καθηκόντων, εκτός από υπαλληλικά ή διευθυντικά καθήκοντα, πρέπει να διαθέτει:
— πανεπιστημιακή εκπαίδευση, κατά προτίμηση στους τομείς των οικονομικών, των κοινωνικών επιστημών, της στατιστικής ή της νομικής,
— τουλάχιστον 5 έτη επαγγελματικής εμπειρίας με ειδίκευση στη συλλογή δεδομένων σχετικά με την ισότητα ή/και σε δημοσιεύσεις που συνδέονται με τη συλλογή δεδομένων σχετικά με την ισότητα ή/και άρτια γνώση περί της νομοθεσίας της ΕΕ κατά των διακρίσεων ή/και περί της νομοθεσίας στον τομέα της προστασίας δεδομένων.
— καλή γνώση 1 ή περισσοτέρων εθνικών πλαισίων στον τομέα της συλλογής δεδομένων σχετικά με την ισότητα,
— ανεπτυγμένες αναλυτικές δεξιότητες και ικανότητα εκπόνησης ερευνών κοινωνικών επιστημών καθώς και ικανότητα κατάρτισης εκθέσεων,
— άρτιες ικανότητες προγραμματισμού και οργάνωσης και ικανότητα εργασίας εντός σύντομων προθεσμιών,
— άριστες ικανότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας,
— πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).
Β. Αποδεικτικά στοιχεία:
Τα ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να παρασχεθούν για την εκπλήρωση των ανωτέρω κριτηρίων:
1. οι υποψήφιοι θα πρέπει να επισυνάψουν στην προσφορά τους αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των μελών του προσωπικού που θα είναι αρμόδια για την εκτέλεση των εργασιών, όπου θα αναφέρονται, μεταξύ άλλων, το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο, τα πτυχία και διπλώματα, η επαγγελματική τους εμπειρία, το ερευνητικό τους έργο, οι δημοσιεύσεις και οι γλωσσικές τους ικανότητες. Τα βιογραφικά σημειώματα θα παρουσιαστούν, κατά προτίμηση, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής για ένα κοινό ευρωπαϊκό υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος, η οποία δημοσιεύθηκε στην ΕΕ L 79 της 22.3.2002, σ. 66,
2. επιστολές δέσμευσης υπογεγραμμένες και χρονολογημένες από όλα τα μέλη της ομάδας καθώς και από τυχόν εξωτερικά πρόσωπα σε σχέση με τον οργανισμό του υποψηφίου, όπου θα δηλώνουν τη δέσμευσή τους να συμμετάσχουν στην υλοποίηση της σύμβασης σε περίπτωση επιτυχούς προσφοράς,
3. κατάλογος των σημαντικότερων υπηρεσιών που παρασχέθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών, περιλαμβανομένων των ποσών, των ημερομηνιών και των αποδεκτών (δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων) των παρασχεθεισών υπηρεσιών, υποβάλλοντας τα πιστοποιητικά που έχουν εκδώσει ή προσυπογράψει οι δημόσιες αρχές ή οι ιδιωτικοί πελάτες ή, ελλείψει αυτών, μέσω απλής δήλωσης εκ μέρους του παρόχου υπηρεσιών ότι οι εν λόγω υπηρεσίες έχουν παρασχεθεί,
4. δήλωση του υποψηφίου με την οποία θα πιστοποιείται η τεχνική ικανότητα και οι δεξιότητες της ομάδας όσον αφορά την παροχή των υπηρεσιών,
5. το μέρος της σύμβασης το οποίο ο πάροχος υπηρεσιών σκοπεύει να αναθέσει σε υπεργολάβους.
Σε περίπτωση που συμμετέχουν στην προσφορά διάφοροι πάροχοι υπηρεσιών/υπεργολάβοι, θα πρέπει να διαθέτουν από κοινού την επαγγελματική και τεχνική ικανότητα να εκτελέσουν τα καθήκοντα που τους ανατέθηκαν.
III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών
III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: όχι
III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών
Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης: ναι

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτός
IV.1.2)Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν
IV.1.3)Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.2)Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης
Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή διαπραγμάτευσης ή στο περιγραφικό έγγραφο
IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι
IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
JUST/2014/RDIS/PR/EQUA/110.
IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση
όχι
IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου
Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 8.4.2015
Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: όχι
IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
15.4.2015
IV.3.5)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους
IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
γερμανικά. αγγλικά. γαλλικά.
IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 22.4.2015 - 10:30

Τόπος:

rue Montoyer 59, Βρυξέλλες, ΒΕΛΓΙΟ.

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: ναι
Πρόσθετες πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία ανοίγματος προσφορών: Στο άνοιγμα των προσφορών επιτρέπεται να παραστεί 1 εκπρόσωπος ανά υποψήφιο.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες
E-procurement (ηλεκτρονική δημόσια σύμβαση) — Τεχνικές προδιαγραφές στο Simap.
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. Διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Λουξεμβούργο
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://curia.europa.eu

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

Επίσημη επωνυμία: Ως ανωτέρω

VI.4.2)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει τέτοιας, από την ημέρα που ο ίδιος έλαβε γνώση. Οι καταγγελίες στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν έχουν ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της εν λόγω προθεσμίας ούτε την έναρξη νέας προθεσμίας υποβολής προσφυγών.
VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
30.1.2015