Paslaugos - 48111-2015

Pateikti glaustą rodinį

11/02/2015    S29

Belgija-Briuselis: Duomenų apie lygybę rinkimo praktikos ES analizė ir lyginamoji apžvalga

2015/S 029-048111

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Europos Komisija, Teisingumo ir vartotojų reikalų GD, JUST/A4 skyrius „Programų valdymas“
Adresas: MO59 04/21 biuras
Miestas: Briuselis
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
Kam: Renatas Mažeika
Telefonas: +32 22962152
Faksas: +32 22988812

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_en.htm

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=698

Daugiau informacijos galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami:
Minėtų kontaktinių punktų

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.3)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Duomenų apie lygybę rinkimo praktikos ES analizė ir lyginamoji apžvalga.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 11: Valdymo konsultavimo [6] ir susijusios paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: rangovo patalpos.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Esamo teisino pagrindo ir praktikos dėl duomenų apie lygybę rinkimo ES pavaizdavimas, leidinio „Europos duomenų apie lygybę vadovas“ atnaujinimas, ataskaitos „Duomenų apie lygybę rinkimo ES valstybėse narėse lyginamoji apžvalga“ parengimas.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

79315000 Socialinių tyrimų paslaugos, 98200000 Konsultavimo lygių galimybių klausimais paslaugos, 79311000 Apklausų paslaugos, 73210000 Mokslinių tyrimų konsultacinės paslaugos

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Žr. konkurso specifikacijas.
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Žr. konkurso specifikacijas.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
Žr. konkurso specifikacijas.
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: žr. konkurso specifikacijas.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: siekdami įrodyti savo ekonominius ir finansinius pajėgumus, konkurso dalyviai (t. y. bendro pasiūlymo atveju – bendri visų konsorciumo narių ir nurodytų subrangovų pajėgumai) turi parodyti, kad jų metinė bendra apyvarta viršija 350 000 EUR (pastarųjų 3 metų vidurkis).
Reikia pateikti šiuos įrodymus:
— pastarųjų 3 metų užpildytą „supaprastintą balansą“ bei „supaprastintą pelno ir nuostolio ataskaitą“ (turi būti užpildytas 2 priedas),
— pastarųjų 3 metų, kurių sąskaitos uždarytos, pelno ir nuostolio ataskaitos bei balanso kopiją,
— jei ji nepateikiama, reikia pateikti atitinkamas bankų ataskaitas,
— jeigu taikoma, profesinės rizikos civilinės atsakomybės draudimą.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
A. Konkurso dalyviams taikomi kriterijai:
Atrankos kriterijai, kuriuos bendrai turi atitikti grupės nariai.
— pagal šią sutartį numatytoms užduotims reikalinga labai stipri akademinė ir praktinė duomenų apie lygybę rinkimo, statistikos, kovos su diskriminacija teisės ir politikos bei duomenų apsaugos Europos Sąjungoje kompetencija. Rangovo siūlomoje grupėje turi būti gerai pripažinti akademiniai ekspertai šiose srityse, kartu dirbantys ir užtikrinantys žinias bei kompetenciją visose šiose srityse,
— kadangi kai kurioms užduotims reikalinga esamos praktikos ir situacijos visose ES šalyse analizė, rangovas turėtų remtis ekspertų grupe, galinčia aprėpti visas šalis, visas diskriminavimo priežastis, išvardytas pasiūlyme, ir dirbti su informacija bei duomenimis iš visų ES šalių ar su 1 ar daugiau organizacijų, turinčių gebėjimų įvykdyti šias užduotis,
— įrodomas gebėjimas atlikti koordinavimo ir administravimo užduotis, susijusias su sutarčių ir projektų organizavimu ir valdymu Europos lygmeniu,
— įrodomi gebėjimai sukurti tinkamą organizacinę struktūrą visoms susijusioms užduotims vykdyti,
— labai geros ES darbo kalbų, ypač anglų kalbos, žinios, kad būtų lengviau bendrauti su Komisija,
— stiprūs planavimo ir organizaciniai įgūdžiai.
Kiekvienas darbo grupės narys, atsakingas ne tik už raštinės ar vadovaujamą darbą, privalo:
— turėti universitetinį išsilavinimą, pageidautina, ekonomikos, socialinių mokslų, statistikos ar teisės srityse,
— turėti bent 5 metų profesinę patirtį, įgytą renkant duomenis apie lygybę ir (arba) rengiant leidinius, susijusius su duomenų apie lygybę rinkimu, ir (arba) tvirtas ES kovos su diskriminacija teisės ir (arba) duomenų apsaugos teisės aktų žinias,
— gerai išmanyti 1 ar daugiau nacionalinių kontekstų duomenų apie lygybę rinkimo srityje,
— turėti stiprius analitinius gebėjimus, gebėti vykdyti socialinių mokslų tyrimus bei rengti ataskaitas,
— turėti gerų planavimo ir organizacinių įgūdžių bei gebėti dirbti esant trumpiems terminams,
— turėti puikių bendravimo raštu ir žodžiu įgūdžių,
— turėti labai gerų anglų kalbos (rašytinės ir šnekamosios) žinių.
B. Įrodymai:
Siekiant atitikti pirmiau išvardytus kriterijus turėtų būti pateikti šie įrodymai:
1. Kartu su pasiūlymais konkurso dalyviai turi pristatyti išsamų kiekvieno darbuotojo, atsakingo už darbų vykdymą, gyvenimo aprašymą, įskaitant informaciją apie jo išsilavinimą, įgytus mokslinius laipsnius, gautus diplomus, profesinę patirtį, tiriamąjį darbą, publikacijas ir lingvistinius gebėjimus. Pageidautina, kad teikiami gyvenimo aprašymai (CV) būtų parengti vadovaujantis Komisijos rekomendacija dėl bendrojo gyvenimo aprašymams taikomo Europos formato, paskelbto 22.3.2002 OL L 79, p. 66.
2. Raštiškas visų grupės narių pasirašytas su data įsipareigojimas, kurį konkurso dalyvio organizacijai pateikė bet kurie kiti asmenys iš išorės ir kuriame jie įsipareigoja vykdyti sutartį, jeigu būtų laimėtas konkursas.
3. Per pastaruosius 5 metus suteiktų tokios pat rūšies pagrindinių paslaugų sąrašas, kuriame nurodytos sumos, datos ir viešieji ar privatieji paslaugų gavėjai (privaloma pateikti valstybinių institucijų ar privačių klientų išduotas arba pasirašytas pažymas, o jeigu jų pateikti nėra galimybės, paslaugų teikėjas tiesiog turi jas deklaruoti).
4. Pareiškėjo deklaracija, kuriame patvirtinami jo techniniai pajėgumai ir darbo grupės kompetencija, reikalinga paslaugoms teikti.
5. Sutarties dalis, kurią paslaugos teikėjas ketina perleisti subrangos būdu.
Jei pasiūlymą teikia keli paslaugos teikėjai (subrangovai), jie kartu privalo turėti įgytą profesinę bei techninę kompetenciją, reikalingą jiems paskirtoms užduotims vykdyti.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: taip

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į šiuos veiksnius: kriterijus, pateiktus specifikacijose, kvietime teikti pasiūlymus arba derėtis ar aprašomajame dokumente
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
JUST/2014/RDIS/PR/EQUA/110.
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 8.4.2015
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
15.4.2015
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
vokiečių kalba. anglų kalba. prancūzų kalba.
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 6 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 22.4.2015 - 10:30

Vieta:

rue Montoyer 59, Briuselis, BELGIJA.

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: atplėšiant vokus, gali dalyvauti po 1 kiekvieno konkurso dalyvio atstovą.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija
E. pirkimas – techninės specifikacijos pateiktos sistemoje „Simap“.
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Liuksemburgas
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu

Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas: Kaip nurodyta pirmiau

VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): per 2 mėnesius nuo dienos, kai apie tai pranešama ieškovui, arba, jei pranešimas neparengiamas, nuo dienos, kai apie tai tampa žinoma. Europos ombudsmenui pateiktas skundas neturi galios šio laikotarpio sustabdyti ar inicijuoti naujo apeliacijų pateikimo laikotarpio.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
30.1.2015